fbpx

ארכיונים: articles

עדכון בעולם העבודה ליום 19.4.21

עדכון בעולם העבודה ליום 19.4.21

מאמרים חדשים שעלו באתר עולם העבודה צוווי הרחבה לפנסיית חובה במשק » קרנות הפנסיה הוותיקות – הסדר חקיקתי » הסכם קיבוצי וצו הרחבה בתעשייה » פנסיה תקציבית – חוק התוכנית להבראה כלכלית » חוזה בלתי חוקי או חוזה למראית עין » הסכמים קיבוציים הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2021 – 4698 פסיקה של בית הדין […]

חוזה בלתי חוקי או חוזה למראית עין

חוזה בלתי חוקי או חוזה למראית עין

תוכן עניחנים הגדרת חוזה בלתי חוקי » תוצאתו של חוזה בלתי חוקי » העלאת טענה של אי חוקיות ביוזמת בית הדין » חוזה המנוגד לתקנת הציבור » חוזה למראית עין – הגדרתו ותוצאתו » מראה מקום » א. הגדרת חוזה בלתי חוקי חוזה בלתי חוקי, כריתתו תוכנו או מטרתו מנוגדים לחוק, כאמור בסעיף 30 לחוק […]

פנסיה תקציבית – חוק התוכנית להבראה כלכלית

פנסיה תקציבית – חוק התוכנית להבראה כלכלית

סעיף 88 לחוק – הגדרות חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס”ג-2003 הגדרות 88. בפרק זה –            “המועד הקובע” – יום ז’ בטבת התשס”ד (1 בינואר 2004);            “הסכם” – הסכם קיבוצי כללי או מיוחד כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957, הסדר קיבוצי, הוראת מינהל […]

צוווי הרחבה לפנסיית חובה במשק

צוווי הרחבה לפנסיית חובה במשק

צווי הרחבה הרלבנטיים צו הרחבה משולב לפנסיה חובה 2011 » צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016 » ההוראות המרכזיות הקבועות בצו ההרחבה לפנסית חובה משנת 2011 גיל זכאות: באישה – 20 שנים ובגבר 21 שנים. תום זכאות: עובד שעבר את גיל הפרישה לא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני אם פרש/פוטר מעבודתו בגיל פרישת חובה והוא […]

הסכם קיבוצי וצו הרחבה בתעשייה

הסכם קיבוצי וצו הרחבה בתעשייה

הסכם קיבוצי כללי בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה הסכם קיבוצי כללי בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה שנערך ונחתם בתל-אביב, ביום 16 בחודש אוגוסט 2005 בין :     התאחדות התעשיינים בישראל, אגף העבודה ומשאבי אנוש וכל האיגודים בהתאחדות התעשיינים (להלן – “ההתאחדות”), מצד אחד (להלן : “צד א’”) לבין :   הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף […]

קרנות הפנסיה הוותיקות – הסדר חקיקתי

קרנות הפנסיה הוותיקות – הסדר חקיקתי

חלק ראשון – חוק הפיקוח על שירותים על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981 סעיף 78א לחוק – מטרת הפרק » סעיף 78ב לחוק – פרשנות » סעיף 78ג לחוק – ועדה ציבורית » סעיף 78ד לחוק – מינוי מנהל מיוחד ומינהלה »  סעיף 78ה לחוק – תקופת כהונה וסיום כהונה » סעיף 78ו לחוק – סמכויות מנהל מיוחד » סעיף […]

עדכון ב”עולם העבודה” מיום 18.4.21

עדכון ב”עולם העבודה” מיום 18.4.21

מאמרים חדשים שעלו באתר עולם העבודה צוווי הרחבה לפנסיית חובה במשק » קרנות הפנסיה הוותיקות – הסדר חקיקתי » הסכם קיבוצי וצו הרחבה בתעשייה » פנסיה תקציבית – חוק התוכנית להבראה כלכלית » חוזה בלתי חוקי או חוזה למראית עין » הסכמים קיבוציים הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2021 – 4698 פסיקה של בית הדין […]

עידכון באתר “עולם העבודה” ליום 4.4.21.

עידכון באתר “עולם העבודה” ליום 4.4.21.

פסיקה של בית הדין הארצי העדר תחולת הסכם אופק חדש על בית ספר מפת”ן בעניין עבד אלמועז נקבע שהוראות הסכם אופק חדש אינן חלות על עובדי הוראה שהועסקו בבתי ספר מפת”ן עובר לחתימת הסכם אופק חדש. בקשה לתיקון פרוטוקול בעניין נחום סטפנסקי נקבע שבבקשה לתיקון פרוטוקול יש לבדוק האם בהשמטות/התיקונים אליהם מתייחסת הבקשה יש כדי […]

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996