עולם העבודה | אפריל 23, 2022

תוכן עניינים

 1. מקור להוראת ההצמדה »
 2. הוראות הצמדה בהוראת חוק »
 3. הוראות הצמדה בהסכמים קיבוציים ובהסכמי עבודה »
 4. פרשנות מצמצת להוראת הצמדה »
 5. כלל הפירוש המצמצם לא בא במקום כללי הפרשנות הרגילים אלא בנוסף להם »
 6. הסדר של הצמדה טעון הוראה ברורה ומפורשת »
 7. הוראת הצמדה טומנת בחובה יתרונות וחסרונות »
 8. הצמדה של שכר עבודה »
 9. סעיפי הצמדה – הלכות ויישום בפסיקה »
 10. מראה מקום »

א. מקור להוראת ההצמדה

1. המקור להצמדה יכול להיות מעוגן בחוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי, בהסכם אישי או בכל מקור משפטי מוסמך היכול להעיד על קיומה.

ראו לענין זה פסק הדין בענין אליהו חגואל ואח'1/

2. אין כל מניעה שהתקשרות חוזית תהיה, באשר לתוכנה, כולה או מקצתה בדרך של הפניה למקור אחר, כגון התקשי"ר או חוקת העבודה לעובדי ההסתדרות. ואולם, מתן תוקף משפטי להוראת הצמדה מותנה בקיומם של תנאים שנקבעו לכך: שתהא ברורה וחד-משמעית, ותנאי נוסף הוא שהמופנה אליו ניתן ליישום ליחסים בין הצדדים, מבלי שהבא לפרש ולאכוף – יכתוב חוזה חדש.

ראו לענין זה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בענין יצחק טוביהו2.

ב. הוראות הצמדה בהוראת חוק

1. הסדר של הצמדה המעוגן בהוראת חוק הוא תקף, בכפוף לפרשנות דבר החקיקה, במישור המילולי ובמישור התכליתי.

ראו לענין זה פסק הדין בענין אליהו חגואל ואח'3.

2. דוגמאות להוראות "הצמדה" סטטוטוריות

סעיף 263(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965;

סעיף 22(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה- 1995;

סעיף 10(א)  לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968;

סעיף 3ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח- 1958;

סעיף 18 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט- 1959.

ג. הוראות הצמדה בצווי הרחבה, הסכמים קיבוציים ובהסכמי עבודה

1. צו ההרחבה, כמו גם הוראת הצמדה בהסכם קיבוצי או בחוזה אישי, הם מנגנונים המוכרים במשפט העבודה להחיל על קבוצות עובדים תנאים מהסכמים קיבוציים החלים על קבוצות עובדים אחרות.

האמור נקבע בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בענין שמחה בוסי4

2. הוראת הצמדה בהסכם עבודה בו מוצמדים תנאי עבודה מסוימים להוראות חוזה עבודה אחר היא תופעה מקובלת במערכת יחסי העבודה ובתי הדין נוהגים לתת לו תוקף.

ראו לענין זה פסק הדין בענין אליהו חגואל ואח'5

3. בחוזה עבודה אישי ניתן לאמץ תנאים שנקבעו בהסכם עבודה אישי אחר וכן תנאים שנקבעו בהסכם קיבוצי או בהסדר קיבוצי.

ראו פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בת"א בענין רבקה ליבוביץ6

4. שיטה של אימוץ הסכם אחר – כמוה כשיטת ההצמדה. בדרך זו משאירים הצדדים ליחסי עבודה את קביעת תנאי ההסכם הקיבוצי למשא-ומתן שיתקיים בין צדדים אחרים, ואף אם אין ביה"ד רואה זאת בעין יפה, ­אין ביכולתו לשלול מהצדדים זכותם לאמץ הסכם קיבוצי אחר לתוך ההסכם שלהם.

ראו לענין זה פסק דינו של  בית הדין הארצי בענין ועד עובדי רשות השידור, הדירוג המשולם7.

5. סוגיית "ההצמדה" של תנאי עבודה של קבוצת עובדים אחת לקבוצת עובדים הינה תופעה מצויה ביחסי העבודה בארץ הנעשית באחד משני אופנים: בדרך של הצמדה להסכם מסוים או בדרך של הצמדה למגזר מסוים.

ראו לענין זה פסק הדין בענין רפי דורון ואח'8.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

י. מראה מקום

 1. ע"ע 1184/02  אליהו חגואל ואח' נ' אמקור בע"מ ואח', 21.8.03 : ראו עוד: ע"ע 425/05 אגוד ערים לשירותים וטרינריים  גוש דן נ' מרדכי מיטל, 14.2.06; ע"ע 126/09 מנחם צברי נ' מדינת ישראל, 2.5.11
 2. דב"ע לט/3-101 יצחק טוביהו נ' המועצה לענף החלב בישראל בע"מ, פד"ע יא (1) 18
 3. ע"ע  1184/02 לעיל
 4. ע"ע  203/09 ‏ ‏רשת הגנים של אגודת ישראל נ' שמחה בוסי ו-15 אח'‏, 2.10.11
 5. ע"ע 1184/02 לעיל
 6. עב (ת"א) 5830/05  רבקה ליבוביץ נ' המוסד להכשרה ולייעול הבניה, 29.11.07
 7. דב"ע מז/4-19 ועד עובדי רשות השידור, הדירוג המשולם נ' רשות השידור, 31.3.87
 8. ע"ע 781/06 רפי דורון ואח' נ' רשות שדות התעופה 3.12.07

מאמרים קרובים