עולם העבודה | יוני 1, 2021

תוכן עניינים

 1. פקודת המשטרה »
 2. חוק שירות הביטחון »
 3. פקודת בתי הסוהר »
 4. חוק מבקר המדינה »
 5. חוק לשכת עורכי הדין »

פקודת המשטרה

 • פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971

 • איסור התארגנות
 • 93ב.   (א)  שוטר לא יהיה חבר בארגון שוטרים ולא יטול חלק בפעילות להקמתו, לקיומו או לניהולו של ארגון כזה.
 • (ב)  עבירה על הוראות סעיף זה תיחשב כעבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת.
 • (ג)   בסעיף זה –
 • "ארגון שוטרים" – כל התארגנות או נציגות, בין קבועה ובין ארעית, שבין מטרותיה או פעולותיה נמנה הטיפול בארגון המשטרה, ניהולה, המשטר, המשמעת ותנאי השירות של שוטרים או ייצוג של שוטר בנושאים אלה;
 • "תנאי שירות" – לרבות שכר, יחסי עבודה, תנאי עבודה ותנאי פרישה.
 • על פי פקודת המשטרה, חל איסור על שוטר מלהיות חבר בארגון שוטרים, ליטול חלק בפעילות להקמת ארגון שוטרים, לקיומו או לניהולו של ארגון שוטרים.
 • ארגון שוטרים מוגדר ככל התארגנות או נציגות, בין אם קבועה ובין אם ארעית, שבין מטרותיה או פעולותיה נמנה הטיפול בארגון המשטרה, בניהולו, במשטר, במשמעת ובתנאי השירות של השוטרים או בייצוגם בנושאים אלה. תנאי שירות כוללים, בין היתר, שכר, יחסי עבודה, תנאי עבודה ותנאי פרישה.
 • עבירה על הוראות הסעיף תיחשב כעבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת.
  מועצה ציבורית
  93ג.   השר רשאי להקים מועצה ציבורית אשר תייעץ לו בענינים הנוגעים לרווחתם של שוטרים; הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות.
  תקנות באישור ועדה של הכנסת
  94א.   ראה השר כי הדבר דרוש לשם פעולתה התקינה של המשטרה, רשאי הוא, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בענין ארגון המשטרה, ניהולה והמשטר והמשמעת בה, שיש בהן לאסור או להגביל –
  (1)   התראיינות שוטרים שלא בהתאם לפקודות הקבע של המשטרה;
  (2)   השתתפות של שוטרים באסיפות, בהפגנות ובתהלוכות;
  (3)   כל פעולה הנוגעת לארגון שוטרים כמשמעותו בסעיף 93ב.
  מועצה ציבורית
  93ג.   השר רשאי להקים מועצה ציבורית אשר תייעץ לו בענינים הנוגעים לרווחתם של שוטרים; הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות.
  תקנות באישור ועדה של הכנסת
  94א.   ראה השר כי הדבר דרוש לשם פעולתה התקינה של המשטרה, רשאי הוא, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בענין ארגון המשטרה, ניהולה והמשטר והמשמעת בה, שיש בהן לאסור או להגביל –
  (1)   התראיינות שוטרים שלא בהתאם לפקודות הקבע של המשטרה;
  (2)   השתתפות של שוטרים באסיפות, בהפגנות ובתהלוכות;
  (3)   כל פעולה הנוגעת לארגון שוטרים כמשמעותו בסעיף 93ב.

הוראת סעיף 33טז לחוק הסכמים קיבוציים קובעת כי סעיפים 33ח – 33טו לחוק לא יחולו על מי שחל עליו איסור להתארגן על פי חוק. לפיכך, הסעיפים האמורים לא חלים על שוטרים.

 פסיקה

1. הכלל הוא כי המדינה אינה רשאית להגביל את זכות ההתארגנות, אך לכך קיימים מספר חריגים ובהם האיסור על שוטרים, חיילים וסוהרים להתארגן.

האמור נפסק בעניין הסתדרות העובדים הכללית החדשה-משרד התחבורה1.

2. בין השוטרים לבין המדינה שוררים יחסי עובד ומעסיק. הגם שמדובר ביחסים חוזיים במהותם, הם בעלי מאפיינים מיוחדים, לנוכח האופי המיוחד של השירות במשטרה, דבר שהוביל בין היתר לאיסור על התארגנות שוטרים, כאמור בסעיף 93ב לפקודת המשטרה.

האמור נפסק בעניין פקד האני מדאג'י2.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום 

 1. עס"ק 57/05 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל, משרד התחבורה, פ"ד מ(2005) 481
 2. עע (ארצי) 6287-10-13 מדינת ישראל – משטרת ישראל נ' פקד האני מדאג'י, 24.6.2018

מאמרים קרובים