עולם העבודה | מאי 24, 2021

א. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 למאמר מקיף »

החוק אוסר על מעסיק (פרטי או ציבורי) או ממונה לפגוע בענייני עבודתו של עובד או לפטרו,  בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד אחר של אותו מעסיק, או שסייע לעובד אחר להגיש תלונה כזו.

עם זאת בפסיקה נקבע, הטענה בדבר חשיפת שחיתויות אינה בגדר "חליפת מגן" מפני בחינת תפקוד העובד ופיטוריו, ככל שיתסבר כי הפעולות שננקטו נגד העובד אינם קשורות להגשת התלונה.

החוק מעביר נטלי הוכחה למעסיק בהתקיים התנאים הקבועים בו.

החוק קובע ההגנות לפי החוק יינתנו רק לגבי תלונה שהוגשה בתום לב, או שהסיוע להגשתה ניתן בתום לב, הוגשה על הפרת חיקוק במקום העבודה (בשירות הציבורי גם פגיעה בטוהר המידות), הוגשה לרשות המוסמכת.

עובד שנפגע עקב תלונה שהגיש יכול ויהא זכאי לסעד של אכיפת יחסי עבודה ולקבלת פיצוי כספי אף ללא ההוכחת נזק.

ב. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, תשנ”ב-1992 למאמר מקיף »

תכליתו של חוק עידוד טוהר המידות בשירות הציבורי, התשנ”ב-1992 הוא לקבוע כללים בנוגע להגשת תלונה של עובד ציבור בנוגע לאי סדרים בשירות הציבורי ולטיפול בתלונה וכן בקשר למסירת תעודת הוקרה למתלונן.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים