עולם העבודה | מאי 21, 2021

תוכן עניינים

סגירת חשבון ועזיבת העובד את מקום העבודה »

 1. אישור לעובד על תקופת עבודה
 2. תשלום מענקי הסתגלות ופיצויים מוגדלים
 3. פדיון זכויות שונות לאחר סיום יחסי העבודה
 4. קיזוז חובות מהשכר האחרון
 5. כתב ויתור וסילוק
 6. חובת הוצאת טופס 161 בגין מענקי פרישה
 7. דיווח למוסד לביטוח לאומי
 8. דיווח לחברות המנהלות את הביטוח פנסיוני
 9. הגבלת חופש העיסוק

פיצויי פיטורים מוגדלים ומענקי הסתגלות »

 1. מקור הסכמי
 2. נוהג
 3. ויתור של העובד כנגד קבלת הטבות אלו
 4. ביטול הטבות אלו
 5. עקרון תום הלב

פדיון זכויות נלוות לאחר סיום יחסי העבודה »

 1. מהן זכויות נלוות
 2. זכויות  נלוות אינן ניתנות לפדיון והבחנות שנעשו פסיקה
 3. דיון בזכויות גופן

סגירת חשבון ועזיבת העובד את מקום העבודה »

אישור לעובד על תקופת עבודה

מעסיק מחויב למסור לעובדו במועד סיום יחסי העבודה אישור בכתב בדבר המועד לתחילתם וסיומם של יחסי העבודה, ללא כל קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר וזאת בהתאם להוראת סעיף 8(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א- 2001..

ב. הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה ודמי ביגוד יחסיים

לעניין הזכות לתשלום הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים ראו בהרחבה הפרקים הרלבנטיים בספרנו.

לעניין פדיון חופשה – ראו להלן מאמרנו בנושא פדיון זכויות במועד סיום יחסי העבודה.

לעניין תשלום דמי הבראה – ככל שהעובד השלים שנת עבודה אחת, קמה לו זכאות לתשלום דמי הבראה עבור כל שנת עבודה ותשלום יחסי בעד כל חלקי שנה.  מאחר שמועד התשלום של דמי ההבראה לרוב נקבע אחת לשנה בחודשי הקיץ ובגין השנה החולפת, במועד סיום יחסי העבודה יש לשלם לעובד דמי הבראה יחסיים בגין התקופה שממועד התשלום האחרון ועד מועד סיום יחסי העבודה.

ככל שהמעסיק לא שילם דמי הבראה במהלך תקופת ההעסקה זכאי העובד  לתבוע פדיון ימי הבראה בגין  7 השנים האחרונות שקדמו לתביעה וזאת בשל התיישנות.

האמור לגבי תשלום דמי הבראה יחסיים נכון ויפה לעניין תשלום דמי ביגוד יחסיים, ככל שהם משולמים לפי ההסדרים החלים במקום העבודה.

ג. תשלום מענקי הסתגלות ופיצויים מוגדלים

הזכויות שבכותרת לא נובעות מכוח החוק והעובד זכאי לקבלן רק ככל שהוענקו לו על פי הסכמות אישיות או מכוח הסכמים או הסדרים קיבוציים החלים על העובד.

ג. פדיון זכויות שונות לאחר סיום יחסי העבודה

ראו בהרחבה להלן מאמרנו בנושא זה. שימו לב  כי ככל שקיימות לעובד יתרות מחלה בלתי מנוצלות במועד סיום יחסי העבודה, הוא אינו זכאי לפדות אותן וזאת בהעדר הוראה מפורשת  המקנה זכות לפדיון כאמור.

ד. קיזוז חובות מהשכר האחרון

ראו בהרחבה להלן מאמרנו בנושא כמפורט במשך להלן.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים