עולם העבודה | אוקטובר 17, 2023

תוכן עניינים

 1. מרכיבי הסמכות המקומית וקביעתה »
 2. "מקום העבודה" או "מקום ביצוע העבודה" לעניין סמכות בית הדין »
 3. תובענה שעילתה נזיקין »
 4. תובענה נגד קופת גמל או מטעמה ושל ארגון מעסיקים נגד מעסיק »
 5. תובענה שבין עובד לארגון עובדים »
 6. תובענה מטעם המוסד לביטוח לאומי או נגדו »
 7. תובענה בהליך לפי חוק שירות התעסוקה »
 8. תובענה ב"כל הליך אחר" »
 9. מקום בו העבודה או ביצועה הוא מחוץ לאזור שיפוט בית הדין לעבודה »
 10. תובענה נגד המדינה »
 11. תובענה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי »
 12. העדר הוראה מפורשת הנוגעת למקום השיפוט »
 13. תובענה בעניין אחד שהוגשה לבתי דין אחדים »
 14. תובענה נגד נתבעים אחדים »
 15. מקום הדיון בסכסוכים קיבוציים »
 16. מקום הדיון כשנציג ציבור הוא בעל דין »
 17. אין להתנות על סמכות מקומית » 
 18. בסמכות בית הדין להעלות את שאלת הסמכות מיוזמתו »
 19. סמכות מקומית לעניין בוררות »
 20.  העברת ההליך ל"פורום נאות" »
 21. חוק חסינות מדינות זרות »

א. מרכיבי הסמכות המקומית

 • תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 • מקום השיפוט
 • 3. (א)  מקום השיפוט הוא –
 • (1)   בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1) לחוק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה;
 • (2)   בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1א) לחוק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה או מקום העבודה המיועד של העובד, שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה או אמורה היתה להתבצע העבודה;
 • (3)   בתובענה כאמור בסעיף 24(א)(1ב) לחוק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או נמצא מקום מגוריו;
 • (4)   בתובענה נגד קופת גמל כאמור בסעיף 24(א)(3) לחוק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או מרכז מפעלו של התובע;
 • (5)   בתובענה של קופת גמל נגד מעביד כאמור בסעיף 24(א)(3) לחוק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מרכז מפעלו של הנתבע בישראל;
 • (6)   בתובענה של קופת גמל נגד חבריה כאמור בסעיף 24(א)(3) לחוק – בית הדין האזורי שבתחומו נמצא מקום מגוריו של הנתבע, או שבתחומו שולמו או צריכים היו להשתלם דמי הביטוח לקופה;
 • (7)   בתובענה שבין עובד לארגון עובדים כאמור בסעיף 24(א)(4) לחוק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של העובד, זולת אם נקבע אחרת בתקנון הארגון;
 • (8)   בתובענה נגד המוסד לביטוח לאומי או גוף אחר שהמוסד לביטוח לאומי פועל בשמו – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של התובע;
 • (9)   בתובענה של המוסד לביטוח לאומי או גוף אחר שהמוסד לביטוח לאומי פועל בשמו – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד – משרדו הרשום;
 • (10)  בהליך לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 (להלן – חוק שירות התעסוקה) – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצאת לשכת שירות התעסוקה הנוגעת בדבר או נמצא מקום מגוריו או מרכז מפעלו של הנתבע;
 • (11)  בכל הליך אחר – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו של התובע או מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד – משרדו הרשום.
 •            (ב)  לענין תקנת משנה (א)(1), (2), (3), (10) ו-(11), אם מקום העבודה או ביצועה הוא מחוץ לאזור שיפוטו של בית דין לעבודה – בית הדין אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של העובד או מרכז מפעלו של המעביד בישראל; אם מרכז מפעלו של המעביד הוא מחוץ לאזור שיפוטו של בית דין לעבודה – בית הדין אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של המעביד, או – אם המעביד הוא תאגיד – בית הדין אשר באזור שיפוטו נמצא משרדו הרשום בישראל או כל מקום אחר בישראל שבו הוא מנהל עסקיו.

הוראת תקנה 3 לתקנות מסדירה את מקום השיפוט הראוי בהתאם לסוג התובענה ולאופייה:

 1. בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה.
 2. בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עבודה, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עבודה או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה או מקום העבודה המיועד של העובד, שהיא העבודה נושא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה או אמורה היתה להתבצע העבודה;
 3. תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום העבודה של העובד שהיא העבודה נושא התובענה, או נמצא מקום מגוריו;
 4. תובענות של חברים או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או מרכז מפעלו של התובע;
 5. בתובענות של קופות הגמל נגד מעסיק – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מרכז מפעלו של הנתבע בישראל;
 6. בתובענה של קופת גמל נגד חבריה – בית הדין האזורי שבתחומו נמצא מקום מגוריו של הנתבע, או שבתחומו שולמו או צריכים היו להשתלם דמי הביטוח לקופה;
 7. בתובענה שבין עובד לארגון עובדים הקשור בחברות או בתחום פעילותו של הארגון בענייני עבודה – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של העובד, זולת אם נקבע אחרת בתקנון הארגון;
 8. בתובענה נגד המוסד לביטוח לאומי או גוף אחר שהמוסד לביטוח לאומי פועל בשמו – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של התובע;
 9. בתובענה של המוסד לביטוח לאומי או גוף אחר שהמוסד לביטוח לאומי פועל בשמו – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד – משרדו הרשום;
 10. בהליך לפי חוק שירות התעסוקה – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצאת לשכת שירות התעסוקה הנוגעת בדבר או נמצא מקום מגוריו או מרכז מפעלו של הנתבע;
 11. בכל הליך אחר – בית הדין האזורי אשר באזור שיפוטו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו של התובע או מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הנתבע הוא תאגיד – משרדו הרשום.

לעניין ס"ק  1- 3, 10, 11 –  אם מקום העבודה או ביצועה הוא מחוץ לאזור שיפוטו של בית דין לעבודה – בית הדין אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של העובד או מרכז מפעלו של המעסיק בישראל; אם מרכז מפעלו של המעסיק הוא מחוץ לאזור שיפוטו של בית דין לעבודה – בית הדין אשר באזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו של המעסיק, או – אם המעסיק הוא תאגיד – בית הדין אשר באזור שיפוטו נמצא משרדו הרשום בישראל או כל מקום אחר בישראל שבו הוא מנהל עסקיו.

פסיקה

1.  לסוגית הסמכות המקומית שלושה היבטים הכרוכים ושלובים זה בזה: הסמכות הבינלאומית; הסמכות המקומית; "הפורום הנאות" או "הפורום הטבעי". תחילה יש לעבור את "משוכת" הסמכות הבינלאומית. רק אם יקבע שקמה סמכות בינלאומית לערכאה שיפוטית כלשהי בישראל, תעלה שאלת הסמכות המקומית שקבע מחוקק המשנה – ורק במקרה ויתברר שקיימת סמכות מקומית  – תעמוד על הפרק השאלה האם חלו נסיבות חריגות המצדיקות התנערות הערכאה השיפוטית מסמכותה המקומית והעברת העניין לערכאה אחרת בשל היותה "הפורום הטבעי" או "הפורום הנאות", מבחינת הצדדים.

האמור נפסק בעניין אהוד שביל1.

2. החלטה בשאלת הסמכות המקומית תינתן על-ידי מותב בית הדין ולא תינתן על-ידי שופט לבדו.

האמור נפסק בעניין מוסטפא סייד אחמד2.

3. מלשון התקנות לא עולה כי הסמכות המקומית נקבעת ביום פתיחת ההליך (או במועד אחר). כללי הסמכות מבוססים על העובדות הרלוונטיות כפי שנטען שהיו במועד הגשתו של ההליך, ואלו כידוע יכולות להתברר ולהשתנות במהלכו

האמור נפסק בעניין מיטל בשרי3.

4. אין בהסכמת הצדדים כדי להקנות לבית הדין סמכות שיפוט מקומית, והלכה היא שאין הצדים רשאים לסטות מהקבוע בתקנות.

האמור נפסק בעניין יורי נובש 4.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

 1. דיון נד/160-3‏ ‎ ‎ס.וו. תעשיות בע"מ ואח'‏‎ ‎נ' אהוד שביל, פ"ד כח(1) 015
 2. עע 97 / 300466‏‏ מועצה מקומית כפר מנדא נ' מוסטפא סייד אחמד, 21.12.2000
 3. ברע 24688-08-20‏ מיטל בשרי נ' המועצה הישראלית לצרכנות‏, 20.8.2020
 4. ברע 495/09  יורי נובש נ' פלאש תאורה כחול ולבן בע"מ, 13.12.2009; כן ראו: ברע 750/08 חברת ביטחון גינות בע"מ נ' ואצ'סילאב גרינברג, 25.1.2009; ברע 14667-04-17 ירין פאעל נ' אופיסופט בע"מ, 19.4.2017; ברע 8040-03-14‏ ‏ מרכז החינוך העצמאי לתלמודי תורה ובתי ספר בתי יעקב נ' הדסה רדנר, 18.5.2014; דב"ע לג/3-24 ר' וקסלמן ושות' חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' דוד עטיאס, פ"ד ד(1) 421; דיון נד/160-3 ‎ס.וו. תעשיות בע"מ ואח'‏‎ ‎נ' אהוד שביל, פ"ד כח(1) 015; ע"ע 600036-97 קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ נ'  המועצה המקומית ערערה, 30.7.2000; המד 23372-02-14‏ ‏ אחמד נואף מסאלחה נ' רשת תיכוני טומשין בע"מ, 12.2.2014; המד 45500-11-13‏ ‏ כפיר תעיזי נ' רחמני ד.א.מ. עבודות עפר בע"מ, 27.11.2013; עע 12426-07-13  יארד בראן נטסראב נ' חצר המלכה בע"מ, 30.9.2013

מאמרים קרובים