עולם העבודה | מאי 17, 2021

תוכן עניינים – סיום יחסי העבודה

מסירת הודעה על פיטורים או התפטרות »

 1. חובת מסירת הודעה בכתב
 2. סיום יחסי העבודה בעל פה ובהתנהגות גם תופסים
 3. יחסי עבודה מתקיימים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת
 4. חזרה מהודעת סיום יחסי עבודה ופיטורים על תנאי
 5. מסירת מכתב פיטורים פיקטיבי

מקרה ביניים של פיטורים או התפטרות »

 1. כללי
 2. קיומו של ביטוי מפורש
 3. עובד המתמרן מעסיק לפטרו
 4. "הכתבת" פיטורים או התפטרות על ידי הצד האחר

זניחת העבודה המגיעה כדי סיום יחסי עבודה »

 1. כללי
 2. דוגמאות בפסיקה למקרים בהן לא הוכרה זניחת העבודה כהתפטרות:

פיטורים או התפטרות בעידנא דריתחא »

סיכול חוזה העבודה וסיום יחסי עבודה שלא ביוזמת אחד הצדדים »

 1. סיכול חוזה העבודה
 2. עובדים זרים ועובדי שטחים
 3. רישיון עבודה או רישיון למלא עיסוק מסוים
 4. מאסר עובד
 5. פטירת עובד או מעסיק
 6. סגירת מפעל

מסירת הודעה על פיטורים או התפטרות »

א. חובת מסירת הודעה בכתב

בהתאם לסעיף 2 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001, מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים ועובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות.  הודעה כאמור תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

סיום ההעסקה בעל פה ובהתנהגות גם תופסים

דרישת מסירת הודעה בכתב נועדה כדי ליצור ודאות משפטית. אולם, אם יוכח כי יחסי העבודה הסתיימו בעל פה או בצורה של התנהגות יינתן לכך תוקף. כך,  גם מעשה של פיטורים או התפטרות מביא לסיום יחסי העבודה, גם מבלי שניתנה הודעה מוקדמת. אי מתן הודעה מוקדמת גורר מתן פיצוי כספי על הפרת חובת מתן הודעה מוקדמת, אך אינה משליכה על עצם ניתוק יחסי העבודה.

ב. יחסי עבודה מתקיימים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

בפרק הזמן שבין מתן הודעת הפיטורים לבין היום הנקוב בהודעה לסיום העבודה – ­נמשכים יחסי העבודה על כל המתחייב מכך, לזכות או לחובה. בתקופה זו יש לשלם לעובד כל הזכויות המגיעות לו. מנגד, העובד חייב להמשיך במילוי חובותיו כעובד. התיישנות בעניין זכויות הקשורות לסיום יחסי העבודה מתחילה להימנות ממועד ניתוק יחסי העבודה ולא ממועד מסירת ההודעה בדבר סיומם.

ג. חזרה מהודעת סיום יחסי עבודה ופיטורים על תנאי

הודעת התפטרות או פיטורים תופסת מרגע מסירתה. עובד רשאי לחזור מהודעת התפטרות רק בהסכמת מעסיק ומעסיק רשאי לחזור בו מהודעת פיטורים רק בהסכמת העובד. כך גם נציגות העובדים אינה יכולה לחזור מהסכמתה בדבר פיטורי עובד.

בהתאם לפסיקה הנוהגת רק במקרים חריגים בהם ההתפטרות נעשתה מחמת "טעות עובדתית" או "טעות משפטית" של המתפטר – ההתפטרות לא תתפוס. כך גם, כפי שיפורט  בהרחבה להלן, ניתן לחזור מהודעת התפטרות או פיטורים שנמסרו בעידנא דריתחא, ככל שחזרה מהם נעשתה תוך זמן קצר.

פיטורים שמותנים בתנאי נכנסים לתוקף רק כאשר התנאי מתקיים. כך גם בהתאם לפסיקה העמדת עובד בחזקת "ספק  מפוטר" פוגעת בכבודו כעובד וכאדם.

ד. מסירת מכתב פיטורים פיקטיבי

לפי הפסיקה מעסיק שהוציא מכתב פיטורים תוך הונאת הביטוח הלאומי מושתק מלכפור בתקפות המסמך לעניין חיזוק הטענה כי מדובר בהתפטרות ולא בפיטורים, אלא אם כן תמצא ראיה חזקה שלפיה מדובר בהתפטרות.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים