עולם העבודה | מאי 21, 2021

תוכן עניינים

א. חוק פיצויי פיטורים – כללי »

 1.  מי זכאי לתשלום פיצויי פיטורים?
 2. מה קורה אם התחלפו המעבידים במקום העבודה?
 3. אם העובד פוטר בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה?
 4. האם גם עובד שלא פוטר זכאי לפיצויים?
 5. האם ניתן לשלול תשלום פיצויים לעובד?

ב. סעיף 1 לחוק – הזכות לפיצויי פיטורים »

 1. תכלית תשלום פיצויים
 2. התנאים לקבלת פיצויי פיטורים לפי סעיף 1(א) לחוק
 3. התנאי הראשון – מבצע העבודה הוא עובד
 4. התנאי השני – תקופת עבודתו של העובד עולה על שנה ברציפות ובעובד עונתי – שתי עונות בשתי שנים רצופות
 5. התנאי השלישי – העבודה נעשית אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה
 6. התנאי הרביעי – העובד פוטר מעבודתו
 7.  קציבת סכום הפיצויים בערכי ברוטו

ג. סעיף (1)(ב) לחוק – חילופי מעסיקים לאחר שהעובד עבר למקום עבודה חדש »

ד. סעיף 2 לחוק –  רציפות בעבודה »

 1. כללי
 2. שירות סדיר ושירות מילואים
 3. יום המנוחה השבועית או חג
 4. חופשה שנתית
 5. חופשה בתשלום
 6. חופשה או פגרה שלא בשכר
 7. שביתה או השבתה
 8. היעדרות בשל מחלה או תאונת עבודה
 9. ימי אבל
 10. הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה
 11. אימון לשירות עבודה

ה. סעיף 3 לחוק – פיטורים בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה »

 1. חזקה הניתנת לסתירה
 2. עבודה פחות מ- 11 חודשים
 3. התפטרות מחמת הרעה בתנאים וסעיף 3 לחוק
 4. דוגמאות בפסיקות בתי הדין האזוריים לעבודה
 5. סעיף 4 לחוק –  מעסיק שנפטר

ו. סעיף 4 לחוק – מעסיק שנפטר »

 1. זכאות במקרה של פטירת מעסיק או פשיטת רגל
 2. התפטרות עובד מחמת פטירת מעסיק
 3. פירוק על ידי בית המשפט ופירוק מרצון
 4. פירוק מרצון והרעה מוחשית

ז. סעיף 5 לחוק – עובד שנפטר »

 1. זכאות שאירים לפיצויי פיטורים
 2. פטירה בזמן קיומם של יחסי עבודה
 3. הסעיף נועד להטיב עם שאירים קרובים
 4. כספי הפיצויים אינם חלק מהעיזבון

ח. סעיף 6 לחוק – התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי »

 1. התנאים לקבלת פיצויים מכוח הסעיף
 2. הודעה מוקדמת והתפטרות
 3. מציאת עבודה אחרת
 4. פתיחת אותו עסק על ידי המתפטר
 5. שמירת הריון
 6. מצב רפואי של בן משפחה

ט. סעיף 7 לחוק – התפטרות של הורה »

 1. תנאי הזכאות של אישה שילדה
 2. קבלת צו אימוץ
 3. קבלת ילד למשמרות כהורה מיועד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים
 4. עובדת שקיבלה למשמורתה ילד אומנה

י. סעיפים 7(ב) ו- 7(ג)  לחוק – התפטרות הורה (אב) »

יא. סעיף 7(א) לחוק – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות »

יב. סעיף 8(1) לחוק – העתקת מקום מגורים לרגל נישואין »

 1. תנאי ראשון – התפטרות עקב העתקת מקום המגורים למקום אחר בישראל
 2. תנאי  שני – התפטרות לרגל נישואין
 3. תנאי שלישי – מקום המגורים החדש הוא המקום שבו התגורר בן הזוג טרם הנישואין ונטל הוכחה לעניין זה מוטל על העובד
 4. תנאי רביעי – המרחק בין שני מקומות המגורים הוא 40 ק"מ ויותר

יג. סעיף 8 (2) לחוק  –  התפטרות לרגל מעבר לישוב חקלאי או ספר »

 1. תנאי ראשון – ההתפטרות באה עקב כוונה להתיישב ביישוב חקלאי או באזור פיתוח
 2. תנאי שני – העובד הוכיח כי גר באותו ישוב שישה חודשים לפחות

יד. סעיף 8 (3) לחוק – העברה בתפקיד של בן-זוג העובד המשרת בשירות צבאי »

טו. סעיף 8(3) לחוק  – העתקת מקום מגורים להתנחלות או היאחזות »

טז. סעיף 8 (3) לחוק – העברה בתפקיד של בן-הזוג המשרת במשטרה או בשב"ס »

יז. סעיף 8(3) לחוק –  יציאת בן הזוג לשליחות »

יח. סעיף 8(3) לחוק –  העתקת מגורים עקב גירושין »

יט. סעיף 8(3) לחוק – הצטרפות לבין הזוג העובד בשירות בגוף ציבורי »

כ. סעיף 8(3) לחוק –  העתקת מקום עבודה ומקום מגורים של בן הזוג »

כא. סעיף 9א לחוק – זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים »

כב. סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – אי חידוש חוזה עבודה »

 1. תנאי ראשון – העובד מועסק על-פי "חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה"
 2. התנאי השני – המעסיק לא הציע לחדש את החוזה שלושה חודשים לפני תום החוזה.

כג. סעיף 11(א) לחוק – התפטרות עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות  שביחסי העבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו »

 1. תנאי הזכאות
 2. התנאי הראשון לזכאות – על העובד להוכיח כי אכן הייתה "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו"
 3.  התנאי השני לזכאות  – קיומו של קשר סיבתי
 4. התנאי השלישי לזכאות – מתן התראה

כד. סעיף 11 (ב) לחוק – התפטרות עובד עונתי »

כה. סעיף 11(ג) התגייסות לשירות סדיר »

כו. סעיף 11(ד) לחוק – התפטרות עובד מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית זכאות לקבל פיצויי פיטורים »

כז. סעיף 11 (ה) לחוק – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה »

כח. סעיף 11א לחוק  – עובד שהתפטר כדי להתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר »

כט. סעיף 12 לחוק –  שיעור הפיצויים »

 1. שיעור של חודש שכר על כל שנת עבודה
 2. התקופה המזכה בפיצויים
 3. חלק של שנה
 4. שינוי מהותי בתפקיד
 5. שינוי מהותי בצורת ההעסקה
 6. תשלום באותה יחידה בה משולם השכר
 7. פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה

ל. סעיף 13 לחוק – חישוב שכר עבודה »

 1. תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים  – רכיבי השכר לחישוב פיצויים
 2. תקנות 2 ו- 3 לתקנות פיצויי פיטורים- חישוב השכר לפי הסכם קיבוצי
 3. תקנה 4 לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב השכר לפיצויים כשאין הסכם קיבוצי
  תקנה 5 לתקנות פיצויי פיטורים – תשלום תוספת יוקר
 4. תשלום פיצויי הפיטורים.
 5. תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב פיצויים בחל"ת
 6. תקנה 6 לתקנות פיצויים – שינוי בשכר האחרון
 7. תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים  – עבודה חלקית
 8. תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים  – הפחתת שכר
 9. תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים  – שכר קבלני
 10. תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים – הפסקות שאינן באות במניין חישוב פיצויים

לא. סעיף 13א לחוק – חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית »

לב. סעיף 13ב לחוק –  חישוב הפיצויים לפי שכר המינימום »

לג. סעיף 14 לחוק –  פיצויים ותגמולים »

 1.  סעיף 14 לחוק מהווה חריג לכלל בדבר תשלום פיצויי פיטורים לפי השכר אחרון
 2.  זיקה של הכספים בקופה
 3.  הפקדה על חלק מרכיבי השכר
 4. הפקדה לקופה בגין חלק מתקופת ההעסקה
 5. אי מילוי הוראות הסכם הקיבוצי מכוחו מוחל סעיף 14
 6. ויתור מראש על כספי פיצויי הפיטורים בקופה
 7.  נטל ההוכחה
 8. הסכם קיבוצי לפי הוראת סעיף 14 לחוק
 9. צו הרחבה לפי סעיף 14 לחוק
 10.  "קופת תגמולים", "קרן פנסיה" או "קרן כיוצא באלה"
 11. דין הפיצויים בקופה בהעדר תחולה של סעיף 14 לחוק
 12. השלמת פיצויים בשיעור של 2.33%

לד. סעיף 15 לחוק  –  פיצויים וגימלת פרישה »

לה. סעיפים 16 ו- 17 לחוק –  שלילת תשלום פיצויי פיטורים באופן מלא או חלקי »

 1. שלילת תשלום פיצויים הוא החריג
 2. היחס בין סעיף 16 לחוק לסעיף 17 לחוק
 3. שלילת פיצויי פיטורים תעשה במשורה
 4. השלילה חייבת להיות בזיקה לעבודה
 5. שיקולים לשלילת פיצויי פיטורים
 6. שלילת הודעה מוקדמת
 7. שלילת פיצויי פיטורים על בסיס סיבה שנודעה לאחר הפיטורים
 8. שלילה עקב ביצוע עבירה פלילית
 9. בדיקת פוליגרף
 10. במקרה של גניבה ניתן לשלול פיצויי פיטורים על אף האמור בהסכם העבודה
 11. למעסיק קיימת סמכות לשלול פיצויי פיטורים ואין צורך לפנות לבית הדין
 12. דוגמאות לפסיקות של בית הדין הארצי לעבודה לפיהן יש לשלול פיצויי פיטורים או להפחיתם
 13. דוגמאות בהן נפסק ע"י בית הדין הארצי לעבודה כי אין לשלול פיצויי פיטורים או להפחיתם:
 14. דוגמאות לפסיקות של בתי הדין האזוריים לעבודה בהם נשללו פיצויי פיטורים באופן מלא או חלקי
 15. דוגמאות לפסיקות של בתי הדין האזוריים לעבודה בהם לא נשללו פיצויי פיטורים

לו. סעיף 26 לחוק – סכומים משוריינים בקופה »

 1. כללים למשיכת כספי  פיצויים חזרה על ידי המעסיק
 2. עיקול כספי פיצויים בקופה מרכזית
 3. הגנה על כספי פיצויי פיטורים מפני נושים ופירוק

לז. סעיף 28 לחוק – שכר כולל פיצויי פיטורים »

 1. איסור שכר כולל פיצויים
 2. הסכם קיבוצי
 3. פסיקה מיוחדת לעובדים זרים

לח. סעיף 29 לחוק  – פשרה והודאת סילוק »

 1. תנאים למתן תוקף  לויתור
 2. עסקת חבילה כוללת

א. חוק פיצויי פיטורים – כללי                   

הזכות לקבלת פיצויי פיטורים והתנאים לקבלתם מוסדרים בראש ובראשונה בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו.

1. מי זכאי לתשלום פיצויי פיטורים?

הזכות הבסיסית לקבלת פיצויי פיטורים קבועה בסעיף 1 לחוק: "מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים".

כלומר, בהתאם לחוק, ככלל, הזכאות לפיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה אחת.

2. מה קורה אם התחלפו המעבידים במקום העבודה?

בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, הזכאות פיצויי הפיטורים לא תקטע כתוצאה מחילופי מעסיקים ושינוי בעלות על מקום העבודה כל עוד העובד עבד באותו מקום עבודה. המעביד האחרון אחראי לתשלום פיצויי פיטורים גם בגין תקופת ההעסקה אצל מעבידים קודמים של העובד באותו מקום עבודה.

3. אם העובד פוטר בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה?

בסעיף 3 לחוק נקבע: "פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים". שימו לב שהתנאי המהותי להקמת הזכאות הוא הרצון להתחמק מתשלום הפיצויים.

נטל הוכחה בעניין זה מוטל על המעסיק ואם לא יוכח על ידו שסיבת הפיטורים איננה הרצון להימנע מתשלום הפיצויים, לא יהיה פטור הוא מתשלום זה גם אם הפיטורים נעשו לפני השלמת שנת עבודה אחת.

4. האם גם עובד שלא פוטר זכאי לפיצויים?

כאמור, רק עובד שפוטר מעבודתו זכאי לתשלום פיצויים. יחד עם זאת, החוק מונה שורה של חריגים שבהם דינו של עובד שלא פוטר מעבודתו כדין עובד מפוטר לעניין תשלום פיצויים. להלן פירוט המקרים (בכפוף לתנאים הקבועים בחוק):

 1. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו.
 2. עובד שנפטר (המעביד משלם לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו).
 3. התפטרות עובד לרגל מצב בריאותו או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
 4. התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה. בפסיקה נקבע כי זכות זו תקפה גם במקרה שההורה המתפטר מצא עבודה המקלה עליו בטיפול בילוד (פחות שעות עבודה או קרבה לבית) ולא רק לעובדים שהפסיקו לעבוד.
 5. התפטרות עובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.
 6. התפטרות אב – הוראות כאמור יחולו בשינויים המחויבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לעניין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד; (2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו. (3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
 7. התפטרות עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות;
 8. העתקת מקום מגוריו של העובד בנסיבות מיוחדות, כגון מעבר לרגל נישואיו לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, או מעבר דירה לרגל גרושין, או מעבר דירה ליישוב חקלאי מיישוב שאינו יישוב חקלאי, או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח ועוד.
 9. סיום חוזה לעבודה קצובה – היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין החוק כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה שלושה חודשים לפני תום תקופת ההסכם; סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לענין החוק, כאילו התפטר. הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.
 10. הרעה מוחשית בתנאי העבודה – התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
 11. התפטרות עובד עונתי – התפטרות עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה.
 12. עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית.
 13. התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.
 14. התפטרות לרגל גיוס לצה"ל, למשטרת ישראל, לשירות לאומי, או לשירות בתי הסוהר.

5. האם ניתן לשלול תשלום פיצויים לעובד?

פיטורי העובד עקב הפרת משמעת חמורה שלו שאינה מאפשרת את המשך העסקתו עלולים להביא לשלילת זכותו לפיצויי פיטורים. נסיבות המצדיקות שלילת הפיצויים מפורטות בהסכם הקיבוצי החל על העובד, ובהיעדר הסכם כזה – נקבעות על ידי בית הדין לעבודה, על-פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

עובד שהתפטר בהגיעו לגיל הנקוב בסעיף 11(ה) לחוק, זכאי לפיצויי פיטורים, תהא סיבת ההתפטרות אשר תהא.

יובהר כי הוראת סעיף 11(ה) לחוק מכוונת רק לעובדים שהחלו עבודתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה טרם הגיעם לגיל הזכאות (גיל הפרישה).

בהתאם לפסיקת בית הדין האזורי לעבודה, אישה אשר החלה לעבוד לאחר גיל הפרישה החוקי לפרישת נשים (62) ופרשה בגיל 67 תקום לה זכאות לתשלום פיצויים ואין להחיל עליה את ההלכה בדבר העדר זכאות של עובד לקבלת פיצויים לפי סעיף 11(ה) לחוק אם העובד החל עבודתו אצל המעסיק לאחר גיל הפרישה.

יצוין כי בהתאם לפסיקה, בנסיבות של פרישה לגמלאות אגב הקמת הסדר ביטוח פנסיוני מלא ומקיף בגין כל תקופת העבודה, לא קמה לעובד זכאות לפיצויי פיטורים לפי סעיף 11(ה) לחוק.

הזכאות קמה לא במועד בו העובד יוצא לגיל פרישה אלא החל ממועד בו העובד דורש בכתב קבלת פיצויי הפיטורים.

כן יובהר כי על עובד הטוען להתפטרות מחמת גיל, חובה לנקוב בתאריך הלידה, להוכיחו בראיה בעלת משקל, ולהראות איך מתיישב תאריך זה עם מועד ההתפטרות והוראות חוק גיל פרישה.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

מאמרים קרובים