fbpx
דף הבית » books » סיום יחסי עבודה – הדין והפסיקה

סיום יחסי עבודה – הדין והפסיקה

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

מדריך פיטורין שלא כדין
פיטורים שלא כדין – סקירה כללית
חובת השימוע וזכות הטיעון
כבוד האדם וזכות העובד לעבוד
פיטורים העומדים בניגוד לחופש העיסוק
פיטורים בתגובה להגשת תביעה נגד מעסיק
פיטורים העומדים בניגוד לחופש ההתארגנות
פיטורים של עובד החושף שחיתויות
כללי – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988
פיטורי עובדת בהריון ואישה יולדת
הפליה מחמת נטייה מינית
הפליה מחמת מעמד אישי
אפליה מחמת טיפולי פוריות/טיפולי הפריה חוץ גופית
הפליה מחמת לאום
הפליה מחמת מוצא
הפליה על רקע דת
הפליה מחמת גיל
הפליה מחמת השקפה והשתייכות מפלגתית
פיטורים בשל שירות מילואים
פיטורי עובד בעל מוגבלות
סיום יחסי עבודה – פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי
פיטורים על פי החלטה של ועדה פריטטית
הסכם לתקופה קצובה והסכם לתקופה בלתי קצובה
פיטורים שלא בתום לב
פיטורי צמצום וחובת היוועצות עם נציגות העובדים
פיטורים מטעמים פוליטיים
פיטורים על בסיס סיבות בדויות
מגבלות בהתערבות בשיקול דעת המעסיק
חובת השתדלות במציאת תפקיד חילופי
פיטורים בתקופת ניסיון
פיצויים על הפרת הסכם עבודה בשל סיומו
אכיפת יחסי עבודה
פיצויי פיטורים – המדריך
סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים
סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה
סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – התחמקות מתשלום פיצויים
סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר
סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים – עובד שנפטר
סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות של הורה
סעיף 7(א) לחוק – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
סעיף 8 (3) – העברה בתפקיד של בן-הזוג המשרת בשירות צבאי
סעיף 7(א) לחוק – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
סעיף 8(1) – העתקת מקום מגורים לרגל נישואין
סעיף 8 (2)  – התפטרות לרגל מעבר לישוב חקלאי או ספר
סעיף 8 (3) – העברה בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרה
סעיף 8(3) – העתקת מקום עבודה ומקום מגורים של בן הזוג
סעיף 8(3) – הצטרפות לבין הזוג העובד בשירות בגוף ציבורי
סעיף 8(3) – העתקת מקום מגורים להתנחלות או היאחזות
סעיף 8(3) לחוק –  יציאת בן הזוג לשליחות
סעיף 8(3) לחוק –  העתקת מגורים עקב גירושין
סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – אי חידוש חוזה עבודה
סעיף 9א לחוק – זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים
סעיף 11(א) לחוק –הרעה מוחשית בתנאי העבודה
סעיף 11 (ב) לחוק – התפטרות עובד עונתי
סעיף 11(ג) לחוק – גיוס לשירות סדיר, שירות אזרחי או לאומי
סעיף 11(ד) – התפטרות מחמת שנבחר לראש רשות מקומית
סעיף 11(ה) לחוק – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה
סעיף 11א – התגייסות למשטרה או לשירות בתי הסוהר
סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים – שיעור הפיצויים
תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים  – רכיבי השכר לחישוב פיצויים
תקנה 1א לתקנות פיצויי פיטורים – שכר משרה אחת
תקנות 2 ו- 3 לתקנות  – חישוב השכר לפי הסכם קיבוצי
תקנה 4 לתקנות  – חישוב השכר לפיצויים כשאין הסכם קיבוצי
תקנה 5 לתקנות פיצויי פיטורים – תשלום תוספת יוקר
תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב פיצויים בחל”ת
תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים  – שינוי בשכר אחרון
תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים  – עבודה חלקית
תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים  – הפחתת שכר
תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים  – שכר קבלני
תקנה 10 לתקנות – הפסקות שאינן באות במניין חישוב פיצויים
סעיף 13 לחוק – חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית
סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים – חישוב שכר עבודה
סעיף 13ב לחוק – חישוב הפיצויים לפי שכר המינימום
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
סעיף 15 לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים וגימלת פרישה
סעיף 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים – שלילת פיצויים
סעיף 18 לחוק פיצויי פיטורים – אישור דבר תחולת הסכם קיבוצי
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים – סכומים משוריינים
סעיף 27 לחוק פיצויי פיטורים- זכות בכורה
סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים – שכר כולל פיצויי פיטורים
סעיף 29 לחוק פיצויי פיטורים – פשרה והודאת סילוק
סעיף 30 – המדינה כמעסיק
סעיף 31 לחוק פיצויי פיטורים – שמירת זכויות
סעיף 34 לחוק פיצויי פיטורים – תחילתו של של החוק

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996