fbpx
דף הבית » books » זכויות במהלך יחסי העבודה

זכויות במהלך יחסי העבודה

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

הגנת השכר – מידע לפי נושאים
מדריך – הגנת השכר
חוק הגנת השכר, תשי”ח-1958
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי …
תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי…
סעיף 1 לחוק הגנת השכר – הגדרות
סעיף 2 – חובת תשלום במזומנים
סעיף 3 לחוק – תשלום בשווה כסף
סעיף 4 לחוק – איסור הגבלות
סעיף 5 לחוק השכר – שכר כולל
סעיף 6 לחוק – דרך תשלום שכר
סעיף 7 לחוק – שכרו של עובד שנפטר 
סעיף 8 לחוק – עיקול, העברה ושעבוד
סעיף 9 לחוק – מועד לתשלום שכר חדשי
סעיף 10 לחוק – מועד לתשלום שכר שאינו שכר חדשי 
סעיף 11 לחוק – מועד לתשלום שכר קיבולת
סעיף 12 לחוק – מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות מועסק
סעיף 13 לחוק – מועדים מיוחדים לתשלום שכר  
סעיף 14 לחוק – הגדלת שכר
סעיף 15 – מקום ושעות לתשלום השכר 
סעיף 16 לחוק – קצבה ופיצוי הלנת קצבה
סעיף 16א לחוק – תשלום ראשון של קצבה
סעיף 16ב לחוק – תשלום הפרשים
סעיף 16ג לחוק – הגשת בקשה
סעיף 17 לחוק – פיצוי הלנה
סעיף 17א לחוק – התיישנות
סעיף 18 לחוק – הפחתת פיצוי
סעיף 18א לחוק – תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה
סעיף 19 לחוק – חדלות פירעון או פירוק
סעיף 19א לחוק – חוב קופת גמל כשכר מולן
סעיף 19ב. לחוק – ביטוח במספר קופות גמל
סעיף 19ג – שמירת זכויות
סעיף 20 לחוק – פיצויי הלנת פיצויי פיטורים
סעיף 24 לחוק – פנקס שכר ותלוש שכר
סעיף 25 לחוק – ניכויים משכר עבודה
סעיף 25א לחוק – העברת סכומים שנוכו
סעיף 25ב לחוק – עונשין
סעיף 26 לחוק – אחריות נושא משרה בתאגיד
סעיף 26א לחוק – סמכות שיפוט ותרופות
סעיף 26ב לחוק – נטל ההוכחה
26ג לחוק – פיצוי הלנת שכר והליך פלילי
סעיף 28 לחוק – זכות התביעה
סעיף 28א לחוק – הגנה על עובד
סעיף 30 לחוק – ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו
סעיף 31 לחוק – ביצוע ותקנות
סעיף 32 לחוק – חובת התייעצות
סעיף 33 לחוק – המדינה כמעסיק
סעיף 34 לחוק – שמירת זכויות
שכר מינימום – מידע לפי נושאים
מדריך – שכר מינימום
חוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים… )
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות …)
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים)…
סעיף 1 לחוק שכר מינימום – הגדרות
סעיף 2 לחוק – הזכות לשכר מינימום
סעיף 3 לחוק – חישוב השכר לענין שכר מינימום
סעיף 4 לחוק – הגדלת שכר מינימום
סעיף 5 לחוק – אי הפחתת שכר מינימום
סעיף 6 לחוק – פרסום שכר מינימום
סעיף 6א לחוק – הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל
סעיף 6ב לחוק – מודעה
סעיף 7 לחוק – זכות תביעה
סעיף 7א לחוק – הגנה על מתלונן 
סעיף 7ב לחוק – חזקות
סעיף 8 לחוק – פיצויים מוגדלים
סעיף 8א לחוק – צו מניעה וצו עשה
סעיף 10 לחוק – שכר ממוצע
סעיף 11 לחוק – שמירת זכויות
סעיף 12 לחוק – איסור התניה
סעיף 14 לחוק – עונשין
סעיף 14א לחוק – עונשין – מעסיק בפועל 
סעיף 15 לחוק – אחריות מנהלים
סעיף 15א לחוק – התיישנות אזרחית ופלילית – מעסיק בפועל 
סעיף 15ב לחוק – מפקחי עבודה
סעיף 15ג לחוק – הפרעה למפקח עבודה
15ד. לחוק – חובת רשות ציבורית 
סעיף 16 לחוק – נוער עובד
סעיף 17 לחוק – מפעלים מוגנים
סעיף 18 לחוק – ביצוע ותקנות
סעיף 18א לחוק – סמכות שיפוט
תוכן עניינים – מידע לפי נושאים
מדריך הזכות לעבודה בשעות נוספות ויום המנוחה
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951
תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט”ו-1955
סעיף 1 לחוק – פירושים
סעיף 2 לחוק – יום העבודה
סעיף 3 לחוק – שבוע העבודה
סעיף 4 לחוק – שינוי יום עבודה ושבוע עבודה
סעיף 5 לחוק – שינוי לפי הסכם קולקטיבי
סעיף 6 לחוק – איסור העבודה בשעות נוספות
סעיף  7 לחוק – שעות המנוחה השבועית
סעיף 8 לחוק – שינוי שעות המנוחה השבועית
סעיף 9 לחוק – איסור העסקה במנוחה השבועית
סעיף 9א – איסור עבודה ביום המנוחה
סעיף 9ב לחוק – תחולת סעיף 12
סעיף 9ג לחוק – איסור אפלייה
סעיף 9ד’ לחוק – עובד שנדרש לעבוד במנוחה השבועית
סעיף 9ד1 לחוק – סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי
סעיף 9ה לחוק – שינוי סביר בתנאי עבודה
סעיף 9ו – אי תחולה
סעיף 9ז – סמכות בית הדין לעבודה
סעיף 10 לחוק – העסקה המותרת בשעות נוספות
סעיף 11 לחוק – היתר העסקה בשעות נוספות
סעיף 12 לחוק – היתר העסקה במנוחה השבועית  
סעיף 13 לחוק – שעות נוספות והגברת התעסוקה
סעיף 14 לחוק – תנאים והגבלות להיתר
סעיף 15 לחוק – היתר כללי והיתר מיוחד
סעיף 16 לחוק – גמול שעות נוספות
סעיף 17 לחוק – גמול עבודה במנוחה השבועית
סעיף 18 לחוק – השכר הרגיל
סעיף 19 לחוק – תקנות בדבר חישוב הגמול
סעיף 20 לחוק – הפסקות
סעיף 20א לחוק – הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים
סעיף 21 לחוק – הפסקה בין יום עבודה למשנהו
סעיף 22 לחוק – עבודת לילה
סעיף 23 לחוק – היתר בדבר הפסקות
סעיף 24 לחוק – סמכויות מפקח עבודה
סעיף 25 לחוק – פנקס
סעיף 26 לחוק – עונשים
סעיף 27 לחוק – אחריותם של חברי הנהלה ושל מנהלים 
סעיף 28 לחוק – דין חבורת עובדים
סעיף 30 לחוק – תחולת החוק
סעיף 31 – המדינה כמעסיק
סעיף 32 לחוק – ביצוע ותקנות
סעיף 33 – חובת התיעצות
סעיף 34 לחוק – העברת סמכויות
סעיף 35 לחוק – שמירת זכויות
חוק חופשה שנתית,תשי”א-1951, תקנות וצווים
חופשה שנתית – מידע לפי נושאים
מדריך הזכות לחופשה
סעיף 1 לחוק חופשה שנתית – פירושים
סעיף 2 לחוק חופשה שנתית – הזכות לחופשה
סעיף 3 לחוק חופשה שנתית – אורך החופשה
סעיף 4 לחוק חופשה שנתית – עובד זמני בשכר
סעיף 5 לחוק חופשה שנתית – חישוב ימי החופשה
סעיף 6 לחוק – מועד חופשה
סעיף 7 לחוק חופשה שנתית – צבירת החופשה
סעיף 8 לחוק חופשה שנתית – רציפות החופשה
סעיף 9 לחוק חופשה שנתית – תחילת החופשה
סעיף 10 לחוק חופשה שנתית – דמי חופשה
סעיף 11 לחוק – המועד לתשלום דמי החופשה
סעיף 12 לחוק – איבוד הזכות לחופשה
סעיף 13 לחוק חופשה שנתית – פדיון חופשה
סעיף 14  לחוק – חישוב השכר הרגיל וחילוקי דעות
סעיף 15 לחוק חופשה שנתית – תשלום תמורת חופשה
סעיף 16 לחוק חופשה שנתית – זכות לתבוע תמורת חופשה
סעיף 17 לחוק חופשה שנתית – דין התשלומים
סעיף 26 לחוק חופשה שנתית – פנקס חופשה
סעיף 28 לחוק חופשה שנתית – עבירות וענשים
סעיף 29 לחוק – אחריות של חבר הנהלה ושל מנהלים
סעיף 30 לחוק חופשה שנתית – חיוב בתשלום
סעיף 31 לחוק חופשה שנתית – התיישנות
סעיף 35 לחוק חופשה שנתית – אי חלות
סעיף 36 לחוק חופשה שנתית – ביצוע ותקנות

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996