fbpx

הגנת השכר (מאמרים ראשונים פתוחים לעיון)

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
הגנת השכר – מידע לפי נושאים
מדריך – הגנת השכר
חוק הגנת השכר, תשי”ח-1958
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי …
תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי…
סעיף 1 לחוק הגנת השכר – הגדרות
סעיף 2 – חובת תשלום במזומנים
סעיף 3 לחוק – תשלום בשווה כסף
סעיף 4 לחוק – איסור הגבלות
סעיף 5 לחוק השכר – שכר כולל
סעיף 6 לחוק – דרך תשלום שכר
סעיף 7 לחוק – שכרו של עובד שנפטר 
סעיף 8 לחוק – עיקול, העברה ושעבוד
סעיף 9 לחוק – מועד לתשלום שכר חדשי
סעיף 10 לחוק – מועד לתשלום שכר שאינו שכר חדשי 
סעיף 11 לחוק – מועד לתשלום שכר קיבולת
סעיף 12 לחוק – מועד לתשלום השכר למי שחדל להיות מועסק
סעיף 13 לחוק – מועדים מיוחדים לתשלום שכר  
סעיף 14 לחוק – הגדלת שכר
סעיף 15 – מקום ושעות לתשלום השכר 
סעיף 16 לחוק – קצבה ופיצוי הלנת קצבה
סעיף 16א לחוק – תשלום ראשון של קצבה
סעיף 16ב לחוק – תשלום הפרשים
סעיף 16ג לחוק – הגשת בקשה
סעיף 17 לחוק – פיצוי הלנה
סעיף 17א לחוק – התיישנות
סעיף 18 לחוק – הפחתת פיצוי
סעיף 18א לחוק – תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה
סעיף 19 לחוק – חדלות פירעון או פירוק
סעיף 19א לחוק – חוב קופת גמל כשכר מולן
סעיף 19ב. לחוק – ביטוח במספר קופות גמל
סעיף 19ג – שמירת זכויות
סעיף 20 לחוק – פיצויי הלנת פיצויי פיטורים
סעיף 24 לחוק – פנקס שכר ותלוש שכר
סעיף 25 לחוק – ניכויים משכר עבודה
סעיף 25א לחוק – העברת סכומים שנוכו
סעיף 25ב לחוק – עונשין
סעיף 26 לחוק – אחריות נושא משרה בתאגיד
סעיף 26א לחוק – סמכות שיפוט ותרופות
סעיף 26ב לחוק – נטל ההוכחה
26ג לחוק – פיצוי הלנת שכר והליך פלילי
סעיף 28 לחוק – זכות התביעה
סעיף 28א לחוק – הגנה על עובד
סעיף 30 לחוק – ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו
סעיף 31 לחוק – ביצוע ותקנות
סעיף 32 לחוק – חובת התייעצות
סעיף 33 לחוק – המדינה כמעסיק
סעיף 34 לחוק – שמירת זכויות

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996