fbpx

הזכות לפיצויי פיטורים

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
פיצויי פיטורים – המדריך
סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים
סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה
סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – התחמקות מתשלום פיצויים
סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר
סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים – עובד שנפטר
סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות של הורה
סעיף 7(א) לחוק – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
סעיף 8 (3) – העברה בתפקיד של בן-הזוג המשרת בשירות צבאי
סעיף 7(א) לחוק – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
סעיף 8(1) – העתקת מקום מגורים לרגל נישואין
סעיף 8 (2)  – התפטרות לרגל מעבר לישוב חקלאי או ספר
סעיף 8 (3) – העברה בתפקיד של בן זוג המשרת במשטרה
סעיף 8(3) – העתקת מקום עבודה ומקום מגורים של בן הזוג
סעיף 8(3) – הצטרפות לבין הזוג העובד בשירות בגוף ציבורי
סעיף 8(3) – העתקת מקום מגורים להתנחלות או היאחזות
סעיף 8(3) לחוק –  יציאת בן הזוג לשליחות
סעיף 8(3) לחוק –  העתקת מגורים עקב גירושין
סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – אי חידוש חוזה עבודה
סעיף 9א לחוק – זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים
סעיף 11(א) לחוק –הרעה מוחשית בתנאי העבודה
סעיף 11 (ב) לחוק – התפטרות עובד עונתי
סעיף 11(ג) לחוק – גיוס לשירות סדיר, שירות אזרחי או לאומי
סעיף 11(ד) – התפטרות מחמת שנבחר לראש רשות מקומית
סעיף 11(ה) לחוק – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה
סעיף 11א – התגייסות למשטרה או לשירות בתי הסוהר
סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים – שיעור הפיצויים
תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים  – רכיבי השכר לחישוב פיצויים
תקנה 1א לתקנות פיצויי פיטורים – שכר משרה אחת
תקנות 2 ו- 3 לתקנות  – חישוב השכר לפי הסכם קיבוצי
תקנה 4 לתקנות  – חישוב השכר לפיצויים כשאין הסכם קיבוצי
תקנה 5 לתקנות פיצויי פיטורים – תשלום תוספת יוקר
תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב פיצויים בחל”ת
תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים  – שינוי בשכר אחרון
תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים  – עבודה חלקית
תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים  – הפחתת שכר
תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים  – שכר קבלני
תקנה 10 לתקנות – הפסקות שאינן באות במניין חישוב פיצויים
סעיף 13 לחוק – חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית
סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים – חישוב שכר עבודה
סעיף 13ב לחוק – חישוב הפיצויים לפי שכר המינימום
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
סעיף 15 לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים וגימלת פרישה
סעיף 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים – שלילת פיצויים
סעיף 18 לחוק פיצויי פיטורים – אישור דבר תחולת הסכם קיבוצי
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים – סכומים משוריינים
סעיף 27 לחוק פיצויי פיטורים- זכות בכורה
סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים – שכר כולל פיצויי פיטורים
סעיף 29 לחוק פיצויי פיטורים – פשרה והודאת סילוק
סעיף 30 – המדינה כמעסיק
סעיף 31 לחוק פיצויי פיטורים – שמירת זכויות
סעיף 34 לחוק פיצויי פיטורים – תחילתו של של החוק

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996