fbpx

חופשה שנתית

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
חוק חופשה שנתית,תשי”א-1951, תקנות וצווים
חופשה שנתית – מידע לפי נושאים
מדריך הזכות לחופשה
סעיף 1 לחוק חופשה שנתית – פירושים
סעיף 2 לחוק חופשה שנתית – הזכות לחופשה
סעיף 3 לחוק חופשה שנתית – אורך החופשה
סעיף 4 לחוק חופשה שנתית – עובד זמני בשכר
סעיף 5 לחוק חופשה שנתית – חישוב ימי החופשה
סעיף 6 לחוק – מועד חופשה
סעיף 7 לחוק חופשה שנתית – צבירת החופשה
סעיף 8 לחוק חופשה שנתית – רציפות החופשה
סעיף 9 לחוק חופשה שנתית – תחילת החופשה
סעיף 10 לחוק חופשה שנתית – דמי חופשה
סעיף 11 לחוק – המועד לתשלום דמי החופשה
סעיף 12 לחוק – איבוד הזכות לחופשה
סעיף 13 לחוק חופשה שנתית – פדיון חופשה
סעיף 14  לחוק – חישוב השכר הרגיל וחילוקי דעות
סעיף 15 לחוק חופשה שנתית – תשלום תמורת חופשה
סעיף 16 לחוק חופשה שנתית – זכות לתבוע תמורת חופשה
סעיף 17 לחוק חופשה שנתית – דין התשלומים
סעיף 26 לחוק חופשה שנתית – פנקס חופשה
סעיף 28 לחוק חופשה שנתית – עבירות וענשים
סעיף 29 לחוק – אחריות של חבר הנהלה ושל מנהלים
סעיף 30 לחוק חופשה שנתית – חיוב בתשלום
סעיף 31 לחוק חופשה שנתית – התיישנות
סעיף 35 לחוק חופשה שנתית – אי חלות
סעיף 36 לחוק חופשה שנתית – ביצוע ותקנות

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996