fbpx

חוק עבודת נשים

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
סעיף 1 לחוק – עבודות אסורות ועבודות מוגבלות
סעיף 2 לחוק – תנאים לעבודת לילה
סעיף 3 לחוק – סמכות בית הדין לעבודה
סעיף 4 – סירוב לעבודה בלילה
סעיף 6 לחוק – תקופת לידה והורות
סעיף 7 – זכות להיעדר מהעבודה
סע’ 7א – הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות ובשמירת הריון
סעיף 7ב לחוק – התנאים למימוש הזכות לשעת הורות על ידי בן זוג
סעיף 8 לחוק – איסור העסקה בתקופת לידה והורות
סעיף 9 לחוק – הגבלת פיטורים
סעיף 9א – איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה
סעיף 9א לחוק – איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה
סעיף 9ב – היתר לגבי עובדת בהריון – תחילת תוקף לחוק
סע’ 9ג- 9ו -הורה מאמץ, הורה מיועד והורה במשפחת אומנה
סעיף 10 – עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ועבודת לילה
סעיף 11 לחוק עבודת נשים – פנקס העובדות
סעיף 12 לחוק – פרסום הוראות החוק
סעיף 13 לחוק עבודת נשים – סמכויות פיקוח
סעיף 13א לחוק עבודת נשים – סמכות שיפוט ותרופות
סעיף 13 ב לחוק עבודת נשים – זכות תביעה
 סעיף 13ג לחוק עבודת נשים – זכות התערבות בתובענות
סעיף 13ד’ – ערעור
 סעיף 14 לחוק עבודת נשים –  עונשין
סעיף 15 לחוק עבודת נשים –  אחריות נושא משרה
סעיף 16 לחוק – ראיות
סעיף 18 לחוק – דין אגודה שיתופית
סעיף 19 – המדינה כמעסיק
סעיף 20 – ביצוע ותקנות
סעיף 21 – חובת התייעצות
סעיף 22 – העברת סמכויות
סעיף 22 לחוק – פרסום מידע על זכויות לפי חוק זה
סעיף 23 לחוק – שמירת זכויות

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996