fbpx

חוק שכר מינימום

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
שכר מינימום – מידע לפי נושאים
מדריך – שכר מינימום
חוק שכר מינימום, תשמ”ז-1987
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים… )
תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות …)
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים)…
סעיף 1 לחוק שכר מינימום – הגדרות
סעיף 2 לחוק – הזכות לשכר מינימום
סעיף 3 לחוק – חישוב השכר לענין שכר מינימום
סעיף 4 לחוק – הגדלת שכר מינימום
סעיף 5 לחוק – אי הפחתת שכר מינימום
סעיף 6 לחוק – פרסום שכר מינימום
סעיף 6א לחוק – הזכות לשכר מינימום כלפי מעסיק בפועל
סעיף 6ב לחוק – מודעה
סעיף 7 לחוק – זכות תביעה
סעיף 7א לחוק – הגנה על מתלונן 
סעיף 7ב לחוק – חזקות
סעיף 8 לחוק – פיצויים מוגדלים
סעיף 8א לחוק – צו מניעה וצו עשה
סעיף 10 לחוק – שכר ממוצע
סעיף 11 לחוק – שמירת זכויות
סעיף 12 לחוק – איסור התניה
סעיף 14 לחוק – עונשין
סעיף 14א לחוק – עונשין – מעסיק בפועל 
סעיף 15 לחוק – אחריות מנהלים
סעיף 15א לחוק – התיישנות אזרחית ופלילית – מעסיק בפועל 
סעיף 15ב לחוק – מפקחי עבודה
סעיף 15ג לחוק – הפרעה למפקח עבודה
15ד. לחוק – חובת רשות ציבורית 
סעיף 16 לחוק – נוער עובד
סעיף 17 לחוק – מפעלים מוגנים
סעיף 18 לחוק – ביצוע ותקנות
סעיף 18א לחוק – סמכות שיפוט

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996