fbpx

פיטורין שלא כדין

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
מדריך פיטורין שלא כדין
פיטורים שלא כדין – סקירה כללית
חובת השימוע וזכות הטיעון
כבוד האדם וזכות העובד לעבוד
פיטורים העומדים בניגוד לחופש העיסוק
פיטורים בתגובה להגשת תביעה נגד מעסיק
פיטורים העומדים בניגוד לחופש ההתארגנות
פיטורים של עובד החושף שחיתויות
כללי – חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988
פיטורי עובדת בהריון ואישה יולדת
הפליה מחמת נטייה מינית
הפליה מחמת מעמד אישי
אפליה מחמת טיפולי פוריות/טיפולי הפריה חוץ גופית
הפליה מחמת לאום
הפליה מחמת מוצא
הפליה על רקע דת
הפליה מחמת גיל
הפליה מחמת השקפה והשתייכות מפלגתית
פיטורים בשל שירות מילואים
פיטורי עובד בעל מוגבלות
סיום יחסי עבודה – פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי
פיטורים על פי החלטה של ועדה פריטטית
הסכם לתקופה קצובה והסכם לתקופה בלתי קצובה
פיטורים שלא בתום לב
פיטורי צמצום וחובת היוועצות עם נציגות העובדים
פיטורים מטעמים פוליטיים
פיטורים על בסיס סיבות בדויות
מגבלות בהתערבות בשיקול דעת המעסיק
חובת השתדלות במציאת תפקיד חילופי
פיטורים בתקופת ניסיון
פיצויים על הפרת הסכם עבודה בשל סיומו
אכיפת יחסי עבודה

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996