fbpx

שעות עבודה ומנוחה

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

תוכן הענינים
תוכן עניינים – מידע לפי נושאים
מדריך הזכות לעבודה בשעות נוספות ויום המנוחה
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951
תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט”ו-1955
סעיף 1 לחוק – פירושים
סעיף 2 לחוק – יום העבודה
סעיף 3 לחוק – שבוע העבודה
סעיף 4 לחוק – שינוי יום עבודה ושבוע עבודה
סעיף 5 לחוק – שינוי לפי הסכם קולקטיבי
סעיף 6 לחוק – איסור העבודה בשעות נוספות
סעיף  7 לחוק – שעות המנוחה השבועית
סעיף 8 לחוק – שינוי שעות המנוחה השבועית
סעיף 9 לחוק – איסור העסקה במנוחה השבועית
סעיף 9א – איסור עבודה ביום המנוחה
סעיף 9ב לחוק – תחולת סעיף 12
סעיף 9ג לחוק – איסור אפלייה
סעיף 9ד’ לחוק – עובד שנדרש לעבוד במנוחה השבועית
סעיף 9ד1 לחוק – סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי
סעיף 9ה לחוק – שינוי סביר בתנאי עבודה
סעיף 9ו – אי תחולה
סעיף 9ז – סמכות בית הדין לעבודה
סעיף 10 לחוק – העסקה המותרת בשעות נוספות
סעיף 11 לחוק – היתר העסקה בשעות נוספות
סעיף 12 לחוק – היתר העסקה במנוחה השבועית  
סעיף 13 לחוק – שעות נוספות והגברת התעסוקה
סעיף 14 לחוק – תנאים והגבלות להיתר
סעיף 15 לחוק – היתר כללי והיתר מיוחד
סעיף 16 לחוק – גמול שעות נוספות
סעיף 17 לחוק – גמול עבודה במנוחה השבועית
סעיף 18 לחוק – השכר הרגיל
סעיף 19 לחוק – תקנות בדבר חישוב הגמול
סעיף 20 לחוק – הפסקות
סעיף 20א לחוק – הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים
סעיף 21 לחוק – הפסקה בין יום עבודה למשנהו
סעיף 22 לחוק – עבודת לילה
סעיף 23 לחוק – היתר בדבר הפסקות
סעיף 24 לחוק – סמכויות מפקח עבודה
סעיף 25 לחוק – פנקס
סעיף 26 לחוק – עונשים
סעיף 27 לחוק – אחריותם של חברי הנהלה ושל מנהלים 
סעיף 28 לחוק – דין חבורת עובדים
סעיף 30 לחוק – תחולת החוק
סעיף 31 – המדינה כמעסיק
סעיף 32 לחוק – ביצוע ותקנות
סעיף 33 – חובת התיעצות
סעיף 34 לחוק – העברת סמכויות
סעיף 35 לחוק – שמירת זכויות

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996