fbpx
הסכמים ומסמכים בדיני עבודה

עולם העבודה |

מאי 7, 2021

הסכמים ומסמכים בדיני עבודה

הסברים ורכישה

בספר זה מרוכזים מגוון של תבניות של מסמכים והסכמים שונים בתחום דיני עבודה, ובכלל זאת הסכמי ההעסקה בענפים שונים, כתבי התחייבות שונים של עובדים, הסכמים עם קבלנים עצמאים וספקי שירות, נהלי עבודה ומשמעת, הודעות ומכתבים שונים לעובדים, מסמכים הנדרשים להעברת מפעל מיד ליד ועוד. שווי מצטבר של אותם מסמכים אלו בחנות מסמכים מגיע כדי אלפי ש”ח. המסמכים מלווים בהסברים.

בונוס!!! רוכש הספר מקבל כהטבה מנוי שנתי (בשווי 590 ש”ח)לאתר עולם העבודה” » בו, בין היתר, נכללים התכנים של הספר, כולל כל הקישורים למסמכים הקיימים בספר בפורמט וורד הניתן לעריכה, וכן שורה ארוכה של ספרים דיגיטאליים בתחום דיני עבודה »

באתר המנויים החדשני והמתקדם » קיימים שורה של ספרים דיגיטאליים בהם מידע נרחב ומקיף, שאין לו אח ורע, וכן קישורים לאלפי פסק דין. האתר מתעדכן באופן שוטף בחידושי פסיקה וחקיקה בתחום דיני עבודה ונגיש לעבודה בצורה קלה ומהירה מכל מקום. ראו דוגמא למאמר הנוגע לסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה ». מאמרים דומים קיימים לסעיפי החוקים השונים בתחום דיני עבודה.

מחיר רגיל:
מחיר מבצע:

750 590

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996