עולם העבודה | אוקטובר 16, 2023

א. כללי

1. שאלת איחוד התובענות או פיצול הדיון בהן תידון ותוכרע בערכאה הדיונית. ערכאת הערעור לא תמהר להתערב בהחלטת הערכאה הדיונית.

ראו פסק הדין בענין לינדה מנצור1

2. החלטה בדבר איחוד עניינים מסורה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית. בית הדין הארצי לא יתערב בהחלטת הערכאה קמא אם לאחד דיון בהליכים אם לאו, אלא אם כן שיקול הדעת הופעל שלא כהלכה.

ראו החלטה בענינו של דן הירשמן2

3. בית הדין האזורי רשאי לפצל את הדיון במקרים המתאימים, אולם הלכה פסוקה היא, שפיצול דיון הוא היוצא מן הכלל וייעשה רק במקרה שהדבר יביא לייעול משמעותי בדיון. דרך המלך היא לשמוע את הדיון כולו ולפסוק בכל השאלות השנויות במחלוקת.

ראו פסק הדין בענין חנה כהן ו- 36 אח'3.

4. דוגמה למקרה חריג בו יש לפצל את הדיון היא כאשר חישוב הסכומים הנתבעים כרוך בהוצאות גדולות ובשמיעת ראיות רבות.

האמור נקבע בפסק הדין בענין אמיר ביברינג ואח'4

5. כך גם בית הדין יורה על פיצול דיון מקום שדרושה למשל הכרעה יעילה ומוקדמת בזכות מתחום הביטחון הסוציאלי.

בפסק הדין בענין קרלוס חיים ניסנסון5. בית הדין הארצי קיבל את הערעור מבחינת ההיבט הדיוני, תוך שבין היתר פסק כי מאחר שביטוח המנהלים הוא ביטוח מתחום הביטחון הסוציאלי, יש לתת לעניין זה נפקות מלאה ומהירה ולהגן על האינטרסים והזכויות של העובד. משום כך, ולאור לשונו המפורשת והברורה של הסכם העבודה, נפסק כי היה מקום לדון בבקשה לשחרור כספי הפוליסה בהקדם ותוך ניתוק מיתר חלקי התובענה, ככל שהם שנויים במחלוקת בין הצדדים.

6. לעיתים יש בפיצול הדיון כדי לקצרו משמעותית, אולם, בלא מעט מקרים הפיצול הוביל להארכה ולא לקיצור.

ראו בהקשר זה בין היתר דברי בית הדין הארצי לעבודה בפסק הדין משה טויטו6 באותו מקרה בית הדין מצא לציין וב"צער רב את פיצול הדיון".

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

  1. דב"ע נו/3-224 טי. אי.טי בע"מ נ' לינדה מנצור, 30.7.96 – סעיף 7 לפסק הדין
  2. בר"ע 248/99 דן הירשמן נ' בית חולים ליכנטשטדטר, 17.6.99
  3. דב"ע נו/2-232 חנה כהן ו- 36 אח' נ' מנהל בתי המשפט, 30.4.97- סעיף 6 לפסק הדין
  4. ע"ע 1210/02 אמיר ביברינג ואח' נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, 10.11.02 – ראו סעיף 8 לפסק הדין וההפניות שם
  5. ע"ע 425/99 קרלוס חיים ניסנסון נ' ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ, 12.1.00
  6.  דב"ע לז/3-101 משה טויטו נ' מגן דוד אדום, פד"ע ט 238

מאמרים קרובים