עולם העבודה | מאי 24, 2021

תוכן עניינים

 1. סעיף 1 לחוק – מטרה »
 2. סעיף 2 לחוק – הגדרות »
 3. סעיף 3 לחוק – גיל הפרישה »
 4. סעיף 4 לחוק – גיל פרישת חובה »
 5. סעיף 5 לחוק – גיל הפרישה המוקדמת »
 6. סעיף 6 לחוק – הוראות מעבר »
 7. סעיף  7 לחוק – גיל פרישת חובה – הוראת מעבר »
 8. סעיף 8 לחוק – גיל הפרישה המוקדמת – הוראת מעבר »
 9.  סעיף  9 לחוק – החלטה בדבר גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950 ואילך »
 10.  סעיף 10 לחוק – עדיפות »
 11. סעיף 11 לחוק –  מסירת הודעות על מועד הפרישה של העובדת »
 12. סעיף  12 לחוק –  גיל פרישה שנקבע בהסכם שנכרת לפני יום התחילה »
 13. סעיף  13 לחוק –  סיוע מאוצר המדינה »
 14. סעיף  14 לחוק –  ביצוע »
 15. סעיף  15 – 31 לחוק – תיקונים עקיפים »
 16.  סעיף 32 לחוק – תחילה »
 17. סעיף 33 לחוק – חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי – תחולה »
 18. סעיף 34 –  חוק ביטוח בריאות ממלכתי – הוראה מיוחדת »
 19. מראה מקום »

א. סעיף 1 לחוק – מטרה

 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

 • מטרה
 •  1. מטרתו של חוק זה לקבוע כללים אחידים לענין גיל פרישה מעבודה, ובכלל זה העלאתו באופן מדורג והכל תוך החלת הכללים האמורים הן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שהגיע לגיל האמור והן לענין זכאות להטבה הניתנת למי שטרם הגיע לגיל האמור, עד הגיעו לאותו גיל.
 • חוק גיל פרישה נועד להעלות את גיל הפרישה באופן מדורג, תוך קביעת כללים אחידים לעניין גיל הפרישה והחלתם הן לעניין זכאות אדם להטבה במועד הגיעו לגיל הפרישה והן לעניין זכאות להטבה של מי שטרם הגיעו לגיל הפרישה ועד להגיעו לגיל זה.

פסיקה

1. מדברי ההסבר לחוק למדים, כי ההחלטה להעלות את גיל הפרישה קשורה קשר ישיר לגידול המתמשך בתוחלת החיים, ומטרתו של העלאת גיל הפרישה הינה להבטיח שוויון בין כלל תושבי ישראל.

ראו בעניין ליבי ויינברגר1.

2. אחת ממטרות החוק היתה להסדיר את תחום החיסכון הפנסיוני, להקל על קרנות הפנסיה ולהגדיל את תקופות החיסכון לאור הגידול המתמשך בתוחלת החיים.

האמור נפסק בעניין ליבי ויינברגר1.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

יט. מראה מקום

 1. עעא (ארצי) 209-10 ליבי וינברגר נ' אוניברסיטת בר אילן, 6.12.2012

מאמרים קרובים