fbpx
חנות ספרים ומסמכים משפטיים

עולם העבודה |

אפריל 20, 2021

בחירת ספרים בעותק קשיח
הודעות ומסמכים שונים ומנוי לאתר עולם העבודה
הסכמי ההעסקה ופרישה
הסכמים עם נותני שירותים עצמאים וספקי שמירה וניקיון
כתבי התחייבות של עובדים

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996