fbpx
גרם הפרת חוזה

עולם העבודה |

אפריל 21, 2021

למדריך

א. העוולה הנזיקית של “גרם הפרת חוזה” בו נתבעים אדם או תאגיד בגרימת הפרתו של חוזה עבודה, הוצאה מכלל העוולות האחרות שבפקודת הנזיקין, והסמכות לדון בה נמסרה לבית הדין לעבודה כאשר היא בקשר ל”סכסוך עבודה”.  

ראו לעניין זה סעיף 24 (א) (1ב) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ”ט- 1969 הקובע כי :  “לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה”; סעיף 62 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]  כותרתו : “גרם הפרת חוזה שלא כדין”.

ב. למושג “בקשר לסכסוך עבודה” ניתן פירוש מרחיב ונקבע שמדובר בסכסוך עבודה כלשהו. גם כאשר מדובר בגרם הפרת חוזה עבודה הכרוך ב”סכסוך היחיד”, מוקנית לבית הדין לעבודה הסמכות עניינית לדון בו. עוולה זו קיימת כאשר א’ גורם ל-ב’ להפר חוזה עם ג’, ועילת התביעה היא של ג.

ראו פסק הדין בענין שמריהו מור1.

ג. פרשנותו העיונית של המונח “בקשר לסכסוך עבודה” פשוטה: זהו סכסוך שבו המחלוקת בין הצדדים נסבה על זכויות וחובות הנובעות מהיחסים החוזיים שבין עובד למעסיק או מהחקיקה בתחום העבודה.

ראו לענין זה פסק דינו של בית המשפט העליון בענין מורן רוחם ואח2.

ד. גורלה של בקשה לדחיה או העברת דיון עקב היעדר סמכות עניינית, בנסיבות בהן עילת התביעה הנטענת נזיקית, ייחרץ בעיקרו של דבר על פי העובדות המפורטות בכתב התביעה.

ראו: פסק הדין בענין מורן רוחם ואח’3.

ה. מקום ש”האמירה הנטענת” נוגעת ליחסי העבודה ו/או נסיבות סיומם, וזו מצויה במוקד העוולה הנזיקית, הרי שמתקיימת הזיקה המהותית הנדרשת לביסוס סמכותו של בית הדין לעבודה מכוח סעיף 24(א)(1ב) לחוק.

ראו ההחלטה בענין ה.ג.ה יעוץ עסקי בע”מ ואח’4. במוקד התובענה מצויה טענה שהמבקשים כמעסיקים לשעבר של העובדת שיתפו לכאורה מעסיק עתידי שלה בעמדה שלילית שגיבשו לגביה עקב יחסי ההעסקה ו/או נסיבות סיומם. בקשת הערעור שהגישו על ההחלטה בגדרה נדחתה בקשתם לסילוק על הסף של עילת גרם הפרת חוזה מהתביעה שהגישה המשיבה כנגדם – נדחתה.

ו. תביעה בעילה של “גרם הפרת חוזה” דורשת הוכחה כי גרימת ההפרה היתה ביודעין ובלי צידוק מספיק וכן שהיא גרמה לנזק של ממון.

ראו פסק הדין בענין ז’ק כאביה ואח’5.

ז. עילת תביעה של גרם הפרת חוזה נמצאת בסמכות בית הדין גם כאשר אין מדובר בצדדים ליחסי העבודה עצמם

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמריהו מור6.

ראו עוד:  פסק הדין בענין יעקב סימס7.

ח. תנאי בל יעבור שאכן נגרמה הפרת חוזה.

ראו פסק הדין בענין ארמונד אזוט8.

ט.  על אף שבפסיקה אין אִזכור להכרה בזכות למתן חשבונות בתביעה בעילה של גרם הפרת חוזה, אין מניעה להשתמש בזכות תביעה בעילה של “גרם הפרת חוזה” כדי לחייב נתבע במתן חשבונות חרף העובדה שלא שררו בינו לבין התובע יחסי עבודה.

ראו לענין זה פסק הדין בענין ד”ר ליאונרד שור9.

י. עם זאת לא תתקבל תביעת נושה של תאגיד כלפי בעל מניות בו, בעילה של “גרם הפרת חוזה”, רק בשל כך שבעל המניות לקח חלק בהחלטות התאגיד.

ראו לענין זה פסק הדין בענין ד”ר ליאונרד שור10.

יא. מנהל חברה שפעל במסגרת סמכותו אינו חב בנזיקין כלפי מי שהחוזה עמו הופר ותביעתו האפשרית היחידה של הנפגע היא נגד החברה בעילה של הפרת חוזה.

ראו בג”ץ אהרן דב קמחי11.

יב. שביתה והשבתה בלתי מוגנות יתכן שיצמיחו זכות תביעה של הצד השלישי הנפגע מהן, כלפי גורם השביתה או ההשבתה בעילה של גרם הפרת חוזה.

ראו: פסק הדין בענין ועד עובד קצא”א ואח’12.

מראה מקום

 1. דב”ע מז/3-86 שמריהו מור נ’ מדינת ישראל, פד”ע יח 449; ד”נ 17/82 אברהם קולומבוס נ’ יוסף כהן ואח’, פ”ד לח(1) 289 וההפניות שם. ראו עוד: בר”ע 61055-03-19 ה.ג.ה יעוץ עסקי בע”מ ואח’ נ’ אסנת יוספי,  15.4.19
 2. רע”א 2407/14 מורן רוחם ואח’ נ’ אג’נט פרנס פרס בע”מ, 14.10.15 ראו עוד: בר”ע 65017-09-19 פנחס מולדובן נ’ א.מ רכיבים (2005) בע”מ, 16.10.19
 3. רע”א 2407/14 לעיל וכן ראו : בר”ע 65017-09-19 לעיל
 4. בר”ע 61055-03-19 ה.ג.ה יעוץ עסקי בע”מ ואח’ נ’ אסנת יוספי, 15.4.19
 5. ע”ע 1312/01 ז’ק כאביה ואח’ נ’ עמידר ואח’, 26.12.04
 6. דב”ע מז/3-86 לעיל ; ראו עוד: בר”ע 55619-05-16 רוני דוידוף נ’ רחלי יפרח,  14.6.16; סעש (ת”א) 7475-01-17  לאה לביא נ’ מאטה מורא, 20.3.17
 7. דב”ע נא/3-156 יעקב סימס נ’ בנימין יוחננוף, פד”ע כד 199; ע”ע 617/07 מדינת ישראל – משרד החינוך נ’ אילנה ליטבק, 23.10.08; בר”ע 65017-09-19 פנחס מולדובן נ’ א.מ רכיבים (2005) בע”מ, 16.10.19 ; ע”ע 23/03 משרד הפנים ואח’ נ’ הויוזן ואח’, 7.6.05 – נפסק ברוב דעות כי בית הדין לעבודה מוסמך לדון בתביעה נזיקית של עובדים זרים נגד המדינה בגין אי-אכיפת היתרי העסקה שניתנו למעסיקים
 8. ע”ע 1182/00 ארמונד אזוט נ’ יוסף אטיה, 8.1.02
 9. דב”ע נו/3-140 כי”ל – כימיקלים לישראל בע”מ נ’ ד”ר ליאונרד שור, פ”ד ל(1997) 152
 10. דב”ע נו/3-140 לעיל
 11. בג”ץ 4295/95 , 4062/96 אהרן דב קמחי נ’ בית הדין הארצי לעבודה ואח’28.12.98 ; דב”ע נא/3-156 יעקב סימס  נ’ בנימין יוחננוף,  פד”ע כד 199; ע”ע 1159/04 בוריס מנין נ’ רוברט ארנו ואח’, 19.10.04
 12. דב”ע לז/3-4 ועד עובדי קצא”א ואח’ נ’ חברת קצא”א בע”מ, פד”ע ח 421
מאמרים קרובים

כל הזכויות שמורות למשה וקרט, ושות’, משרד עורכי דין
בית איילון, דרך אבא הילל סילבר 12, רמת-גן 5250606, טל’: 03-6137488, פקס: 03-5223996