עולם העבודה | אוגוסט 12, 2021

מיהו עובד לעניין תשלום הביטוח הלאומי?

  1. עובד מוגדר בחוק הביטוח הלאומי כמי שמתקיימים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד-מעסיק. ראו לעניין זה פרק "יחסי עובד מעביד".
  2. מי שעונה על התנאים שנקבעו בצו-סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים.
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מאמרים קרובים