עולם העבודה | יוני 13, 2021

תוכן עניינים

 1. סעיף 1 לחוק – הגדרות »
 2. סעיף 2 לחוק – איסור קבלת בטוחות ומימושן »
 3. סעיף 3 לחוק – סמכות שיפוט ותרופות »
 4. סעיף 4 לחוק – עונשין »
 5. סעיף 5 לחוק – תחולה »
 6. סעיף  6 לחוק – איסור התנייה »
 7. סעיף  7 לחוק – תיקון חוק בית הדין לעבודה »
 8. סעיף  8 לחוק – תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה »
 9. סעיף  9 לחוק – ביצוע ותקנות »
 10. סעיף  10 לחוק – תחילה »
 11. סעיף 11 לחוק –  הוראות מעבר »
 12. מראה מקום »

א. סעיף 1 לחוק – הגדרות

 • חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, תשע"ב-2012

 • סעיף 1 לחוק – הגדרות
 • הגדרות
  1. בחוק זה –
 • "בטוחות" – מיטלטלין, לרבות כסף או שטר, הנמסרים מעובד למעסיק לשם הבטחת הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה, וכן נכס משועבד למטרות כאמור;
  "עובד" – לרבות מועמד לעבודה אצל מעסיק;

פסיקה

1. הוראות החוק יחולו רק בהתקיים שני האלמנטים הקבועים בהגדרת "בטוחות": שהבטוחות נמסרו למעסיק ושהמטרה היא הבטחת הישארות העובד בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה.

האמור נפסק בעניין משה מיטראני1.‏ נקבע, כי יש לדחות את התביעה, שכן שני האלמנטים הנדרשים לא התקיימו: שטרי החוב לא נמסרו למעסיק, מאחר שאין כל טענה של יחסי עובד-מעסיק בין התובעים ובין החברה, והם לא ניתנו לשם הבטחת הישארותם בעבודה או כתנאי לקבלתם לעבודה, אלא כהבטחה לתשלום עבור שירות/ציוד.

2. תכלית החוק היא למגר תופעה של דרישת מעבידים לקבל מעובדיהם ביטחונות לשם הבטחת הישארותם בעבודה או בעת קבלתם לעבודה, תוך הגבלת חופש העיסוק והבחירה שלהם לעבור ממקום עבודה אחד לאחר.

האמור נפסק בעניין שי טל מזרחי2.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

יב. מראה מקום

 

 1. סעש (ת"א) 13818-02-16‏  משה מיטרני נ' רמי דניאל, 21.4.2020
 2. סע (ת"א) 9461-12-13‏ ‏ שי טל מזרחי נ' בן נ' בטחון (1989) בע"מ, 29.3.2015

מאמרים קרובים