עולם העבודה | אוקטובר 28, 2023

תוכן עניינים

 1. סעיף 1   לחוק – מטרת הפרק »
 2. סעיף 2 לחוק – הגדרות »
 3. סעיף 3 לחוק – עיצום כספי » 
 4. סעיף 4 – הפרה נמשכת והפרה חוזרת »
 5. סעיף 5 לחוק – הודעה על כוונת חיוב » 
 6. סעיף 6 לחוק – זכות טיעון » 
 7. סעיף 7 לחוק – החלטת הממונה ודרישת תשלום »
 8. סעיף 8 לחוק – סכומים מופחתים » 
 9. סעיף 9 לחוק – סכום מעודכן של העיצום הכספי » 
 10. סעיף 10 לחוק – המועד לתשלום העיצום הכספי »
 11. סעיף 11 לחוק – הפרשי הצמדה וריבית » 
 12. סעיף 12 לחוק – גבייה » 
 13. סעיף 13 לחוק – שמירת אחריות פלילית » 
 14. סעיף 14 לחוק – אחריות מנהל כללי למניעת הפרות » 
 15. סעיף 15 לחוק – התראה מינהלית » 
 16. סעיף 16 לחוק – הטלת עיצום כספי על מזמין שירות » 
 17. סעיף 17 לחוק – פרסום בדבר הטלת עיצום כספי » 
 18. סעיף 18 לחוק – ערר » 
 19. סעיף 19 לחוק – הקמת ועדת ערר » 
 20. סעיף 20 לחוק – החלטת ועדת ערר » 
 21. סעיף 21 לחוק – ערעור » 
 22. סעיף 22 לחוק – עיכוב תשלום עיצום כספי או החזרתו בשל ערר או ערעור » 
 23. סעיף 23 לחוק – סמכויות פיקוח » 
 24. סעיף 24 לחוק – הפרעה למפקח על העבודה » 
 25. סעיף 25 לחוק – אחריות אזרחית של מזמין שירות » 
 26. סעיף 26 לחוק – נקיטת אמצעים בידי מזמין השירות » 
 27. סעיף 27 לחוק – הגנות » 
 28. סעיף 28 לחוק – תנאים בחוזה בין קבלן לבין מזמין שירות » 
 29. סעיף 29 לחוק – סמכות שיפוט » 
 30. סעיף 30 לחוק – הולדת עילת התובענה » 
 31. סעיף 31 לחוק – אחריות פלילית של מזמין שירות לעניין חוזה שכרת עם קבלן » 
 32. סעיף 32 לחוק – אחריות פלילית של מנהל כללי של תאגיד שהוא מזמין שירות » 
 33. סעיף 33 לחוק – אחריות פלילית של ממזין שירות למניעת עבירות » 
 34. סעיף 34 לחוק – הגדרות » 
 35. סעיף 35 לחוק – הפרת חובת פיקוח לפי התראה לעובד רשות ציבורית שהיא מעסיק » 
 36. סעיף 36 לחוק – הפרת חובת פיקוח לפי התראה לעובד רשות ציבורית שהיא מזמין שירות »
 37. סעיף 37 לחוק – אחריות עובד רשות ציבורית שהיא מזמין שירות לעניין חוזה שנכרת עם קבלן » 
 38. סעיף 38 לחוק – אישור מוקדם להגשת כתב אישום » 
 39. סעיף 39 לחוק – עבירת משמעת »
 40. סעיף 40 לחוק – תעודת הכרה » 
 41. סעיף 41 לחוק – בקשה לקבלת תעודת הכרה » 
 42. סעיף 42 לחוק – פרסום רשימת בודקי השכר המוסמכים » 
 43. סעיף 43 לחוק – ביטול, הגבלה או התליה של תעודת הכרה » 
 44. סעיף 44 לחוק – ניגוד עניינים » 
 45. סעיף 45 לחוק – תקנות לעניין בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך » 
 46. סעיף 46 לחוק – יחסי עבודה בין עובד של קבלן לבין מזמין שירות »
 47. סעיף 47 לחוק – שמירת זכויות » 
 48. סעיף 48 לחוק – שמירת דינים » 
 49. סעיף 49 לחוק – איסור התניה » 
 50. סעיף 50 לחוק – דין המדינה כמעסיק וכמזמין שירות » 
 51. סעיף 51 לחוק – שינוי התוספות » 
 52. סעיף 52 לחוק – ביצוע » 
 53. סעיף 53 לחוק – תחילה ותקנות ראשונות » 
 54. סעיף 54 לחוק – הוראת שעה » 
 55. סעיף 55 לחוק – תיקון חוק בית הדין לעבודה » 
 56. סעיף 56 לחוק – תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים » 
 57. סעיף 57 לחוק – תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם » 
 58. סעיף 58 לחוק – ביטול חוק הגנת השכר » 
 59. תוספת ראשונה » 
 60. תוספת שנייה » 
 61. תוספת שלישית » 
 62.  מראה מקום »

א. סעיף 1   לחוק – מטרת הפרק

פסיקה

החוק נועד להגביר ולייעל את אכיפת דיני העבודה, כשפועלו בקרב עובדים מוחלשים במיוחד בתחום השמירה והאבטחה, ניקיון והסעדה.

האמור נפסק בעניין ד.ק.א נקיון ורעיון בע"מ1. נפסק, כי לצורך הגשמת תכלית החוק  הנהיג המחוקק שלושה מנגנוני אכיפה כלפי קבלן השירותים (המעסיק הישיר) והמשתמש (מזמין השירות): בהיבט המינהלי, מסמיך החוק את הממונה בהתקיים תנאים שנקבעו בחוק להטיל עיצומים כספיים על מעסיקים ומזמיני שירות. בהיבט הפלילי נקבע כי במצבים מסוימים עשוי מזמין השירות לחוב באחריות פלילית עקב הפרת זכויות העובדים בחצריו בידי קבלן השירות. בהיבט האזרחי, קובע החוק תנאים אשר בהתקיימם ניתן לחייב את מזמין השירות בתשלום זכויות העובדים אשר קבלן השירות (שהוא מעסיקם הישיר) הפר את חובתו לשלמם.

כך גם בעניין ארז חבושה2 נפסק כי לצורך הגשמת תכלית החוק הוא כולל הוראות בדבר סמכויות הממונה על-ידי משרד התמ"ת בהטלת עיצום כספי כנגד מעסיק או מזמין שירות בגין הפרת חוקי העבודה.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

נט. מראה מקום

 1. עע (ארצי) 23525-04-19‏ ד.ק.א. ניקיון ורעיון בע"מ נ' ‏ABDELKARIM AHMMED MAKI, 6.1.2021
 2. עע (ארצי) 67/10   יבטח בע"מ נ' ארז חבושה, 14.3.2012

מאמרים קרובים