עולם העבודה | נובמבר 14, 2022

תוכן עניינים

 1. הסכם וצו משנת 1995»
 2. הסכם וצו משנת 1998 »
 3. עדכון דמי הבראה משנת 2008 »
 4. עדכון דמי הבראה משנת 2009 »
 5. עדכון דמי הבראה משנת 2010 »
 6. עדכון דמי הבראה משנת 2011 »
 7. עדכון דמי הבראה משנת 2012 »
 8. עדכון דמי הבראה משנת 2013 »
 9. עדכון דמי הבראה משנת 2014 »
 10. עדכון דמי הבראה משנת 2015 »
 11. עדכון דמי הבראה מינואר  2016 »
 12. עדכון דמי הבראה מיולי 2016 »
 13. עדכון דמי הבראה משנת 2020 »
 14. עדכון דמי הבראה משנת 2021 »

א. הסכם וצו משנת 1995

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי – נוסח משולב

הוראות צו הרחבה – נוסח משולב

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 9.1.1995, ומספרו 7009/95 (להלן: "ההסכם הקיבוצי").(1)

ב.      תיקון להסכם הקיבוצי, בהסכם מיום 10.9.1995, שמספרו 7068/95.(2)

ג.       עדכון להסכם הקיבוצי, מיום 21.6.96, שמספרו 7057/96.(3)

ד.      עדכון להסכם קיבוצי, מיום 23.6.1997, שמספרו 7031/97.

 

א.      פורסם בי"פ 4364, א' בטבת התשנ"ו 24.12.1995, התשנ"ו, עמ' 1005.

ב.      תיקון – הורחב בצו שפורסם בי"פ 4405, י"ב באייר התשנ"ו, 1.5.96, עמ' 3070.(1)

ג.       עדכון – הורחב בצו שפורסם בי"פ 4451, י"א בחשון התשנ"ז, 24.10.1996, עמ' 306.(2)

ד.      עדכון – הורחב בצו שפורסם בי"פ 4567, ט' באלול התשנ"ז, 11.9.1998.(3)

הערות הסכם קיבוצי

(1)    נספח להסכם המסגרת מיום 9.1.1995.

(2)   תיקון סעיף 6(ה) להסכם הקיבוצי, כדקלמן:

"בסעיף 6ה להסכם הקיבוצי הכללי מיום 9 בינואר 1995, בדבר תלום קצובת הבראה, בסופו תבוא פסקה חדשה כמפורט להלן:

'למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.' "

(3)   עדכון הוראת סעיף 3(א) להסכם בעניין מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(4)   עדכון הוראת סעיף 3(ב) להסכם בעניין מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

 

הערות צו הרחבה

(1)   תיקון סעיף 6(ה) לצו ההרחבה, כמפורט לעיל בה"ש (2) להערות הסכם קיבוצי.

(2)   עדכון הוראת סעיף 3(א) לצו ההרחבה, כמפורט לעיל בה"ש (3) להערות הסכם קיבוצי

(3)   עדכון הוראת סעיף 3 לצו ההרחבה, כמפורט לעיל בה"ש (4) להערות הסכם קיבוצי.

 

כותרת

הסכם קיבוצי בדבר תשלום דמי הבראה

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המאוגדים בה, כמפורט למטה(1) – מצד אחד

 

להלן "צד א'"

לבין

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי – מצד שני

 

להלן "צד ב'"

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7009/95), שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות כללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, ביום ח' בשבט התשנ"ה (9 בינואר 1995) כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט –

(1)        עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם;

(2)        עובדי "המשקם" חברה לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע"מ;

(3)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(3)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, לשכת המסחר תל אביב – יפו בשמה ובשם לשכות המסחר בירושלים, בחיפה ובבאר שבע, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, איגוד העתונים היומייים בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים ניהלו ביניהם מו"מ לקביעת גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה.

 

לכן הוסכם כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.      לא הורחב.

 

גובה ההשתתפות החל מיום 1.7.94

2.        

א.      החל מיום 1.7.95 יעודכן מחיר יום הבראה ויהיה – 182 ₪.

ב.      סך זה כולל את תשלום המע"מ בשיעור 17%, שישולם לעובד בכפוף להמצאת קבלה, אם נהוג במפעל.

2.       

א.      גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן – מחיר יום הבראה) יהיה החל מיום 1 ביולי 1994 – 182 שקלים חדשים.

ב.      סך זה כולל את תשלום המע"מ בשיעור 17%, שישולם לעובד בכפוף להמצאת קבלה, אם נהוג במפעל.

 

גובה ההשתתפות החל מיום 1.7.95 ועדכונה

3.       החל מיום 1.7.95 יעודכן מחיר יום הבראה ויהיה – 200 ₪ לכל יום הבראה (להלן סכום כולל).

מובהר כי הסכום הכולל יעודכן בכל אחד מהמועדים 1.7.96 ו – 1.7.97 בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, לפי החישוב כמפורט להלן:

א.      החל מיום 1.7.96 – 200 ₪ בצירוף מדד המחירים, ממדד חודש 5/95 (המתפרסם ב -15.6.95) ועד מדד חדש 5/96 (התפרסם ב- 15.6.95).(1)

ב.      החל מיום 1.7.97 מחיר יום הבראה כאמור בסעיף א' לעיל בצירוף מדד המחירים המצטבר ממדד חודש 5/96 (המתפרסם ב – 15.6.96) ועד מדד חודש 5/97 (המתפרסם ב – 15.6.97).

3.       החל מיום 1.7.95 יעודכן מחיר יום הבראה ויהיה – 200 שקלים חדשים לכל יום הבראה (להלן – סכום כולל).

מובהר כי הסכום הכולל יעודכן בכל אחד מהמועדים 1 ביולי 1996 ו – 1 ביולי 1997 בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן, לפי החישוב כמפורט להלן:

א.      החל ביום 1 ביולי 1996 200 שקלים חדשים בצירוף מדד המחירים, ממד חודש מאי 1995 (המתפרסם ב – 15 ביוני 1995) ועד מדד חדש מאי 1996 (התפרסם ב- 15 ביוני 1996).(1)

ב.      החל מיום 1 ביולי 1997מחיר יום הבראה כאמור בסעיף א' לעיל בצירוף מדד המחירים המצטבר ממדד חודש מאי 1996 (המתפרסם ב –15 ביוני 1996) ועד מדד חודש מאי 1997 (המתפרסם ב – ב- 15 ביוני 1997).

הערות הסכם קיבוצי

(1)   בהסכם קיבוצי מיום 21/6/96 שמספרו 7057/96 עודכן מחיר יום ההבראה ל – 225 ₪.

בהסכם קיבוצי, מיום 23.6.1997, שמספרו 7031/97 עודכן מחיר יום הבראה ל – 245 ₪.

 

הערות צו הרחבה

(1)   בצו הרחבה שפורסם בי"פ 4451, י"א בחשון התשנ"ז, 24.10.1996, עמ' 306, עודכן מחיר יום ההבראה ל – 225 ₪.

בצו הרחבה שפורסם בי"פ 4567, ט' באלול התשנ"ז, 11.9.1998, עודכן מחיר יום הבראה ל – 245 ₪.

ביטול החובה להציג קבלה

4.       החל מיום 1.7.95 מבוטלת חובת העובד להציג קבלה המעידה על תשלום מע"מ כאמור בסעיף 2ב' להסכם זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ידרש עובד להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה, כפי שהוגדרו בכל מועד.

4.      החל ביום 1.7.95 מבוטלת חובת העובד להציג קבלה המעידה על תשלום מע"מ כאמור בסעיף 2ב' להסכם זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ידרש עובד להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה, כפי שהוגדרו בכל מועד.

 

תחולת הוראות עדיפות

 

5.       הוראות הסכם זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

5.      הוראות הסכם זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

 

חתימת נוכחות

6.       

א.      קצובת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מעת לעת בין ארגוני צד א' או יחידיהם לבין צד ב' יחידותיו ושלוחותיו לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל

5 ימי הבראה

מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

6 ימי הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

7 ימי הבראה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל

8 ימי הבראה

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל

9 ימי הבראה

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל

10 ימי הבראה

 

ב.      למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.(1)

ג.       לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.      קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

ה.      לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב העדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל העדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י החוק.(2)

6.       

א.      קצובת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף, מעת לעת, לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל

5 ימי הבראה(1)

מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

6 ימי הבראה(1)

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

7 ימי הבראה(1)

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל

8 ימי הבראה(1)

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל

9 ימי הבראה(1)

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל

10 ימי הבראה(1)

 

ב.      למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.(2)

ג.       לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.      קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

ה.      לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב העדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל העדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י החוק.(3)

הערות הסכם קיבוצי

(1)   לעניין המונח "מקום עבודתו" לעניין צבירת וותק, ראו:

כן ראו לעניין זה: סע"ש 59074-03-14 אושרי קנפו נ' ש.ר. קפה קפה רמת השרון בע"מ, 20.12.2017 – שם נפסק כי הוותק נקבע על פי תקופת העבודה ב"מפעל", קי על פי מקום העבודה ולא על פי מעסיק.

בתב"ע נה/35-242 עינת ליברון נ' א'. בטחון אזרחי בע"מ, פד"ע כח, עמ' מח – נפסק ע"י בית הדין האזורי כי צו ההרחבה בדבר דמי הבראה קובע אמנם את הזכאות לדמי הבראה לאחר שנת עבודה, אך אין הוא קובע את חבות המעביד האחר גם בהתייחס לתקופה שבה עבד העובד אצל מעביד אחר. נפסק כי צו ההרחבה קובע את הזכאות לאחר שנת עבודה, אך אין הוא קובע את חבות המעסיק האחרון גם ביחס לתקופה שבה עבד העובד אצל המעסיק הקודם.

עוד ראו למקרה בו פיטורים ללא הודעה מוקדמת מנעו מעובד לצבור שנת וותק לצורך זכאות לדמי הבראה: עע  122/03 אבנר וקסמן נ' "אי.טי.סי" 24 מסביב לשעון, 7.1.2007 – שם נפסק כי מקום שבו המעסיקה מנעה מהעובד לעבוד שנה שלמה באמצעות אי מתן הודעה מוקדמת נקבע כי העובד זכאי לפיצוי  בשיעור דמי הבראה.

לעומת זאת, מקום שבו העובד עבד פחות משנה שלא בשל התנהלות מחוסרת תום לב של המעסיק – לא יהיה זכאי לדמי עבודה. ראו לעניין זה: עע (ארצי) 1341-05-11  בית באטה בית חולים סיעודי בע"מ נ' ארד פנינה, 17.6.2012.

(2)   הוראה זו התווספה בהסכם הקיבוצי מיום 10.9.95, ומספרו 7068/95.

 

הערות צו הרחבה

(1)   בצו ההרחבה נרשם "ימי עבודה" ולא "ימי הבראה".

(2)   ראו לעיל ה"ש (1) בהערות הסכם קיבוצי.

(3)   הוראה זו התווספה בצו שפורסם בי"פ 4405, י"ב באייר התשנ"ו, 1.5.96, עמ' 3070.(1)

 

זכאות לאחר סיום יחסי עובד-מעביד

7.       

א.      עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.(1)

ב.      אין באמור בס"ק א' זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

7.       

א.      עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

ב.      אין באמור בס"ק א' זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   יצויין, כי במסגרת ההסכם הקיבוצי שמספרו 7031/2016  בוטל סעיף 7א. משמעות הביטול היא כי ניתן לתבוע דמי הבראה במידה ולא שולמו לתקופה של 7 שנים, כקבוע בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

צו הרחבה להסכם זה פורסם בי"פ 7417, י' בטבת התשע"ז, 8.1.2017, עמ' 1434.

 

הערות צו הרחבה

(2)   ראו לעיל ה"ש (1) בהערות הסכם קיבוצי.

ועדת מעקב

8.      ועדת מעקב בהרכב יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, יו"ר ועדת עבודה של לשכת התיאום או מי שיוסמך על ידם תעקוב אחרי יישומו של הסכם זה ותטפל בכל חלוקי הדעות שיתעוררו בקשר לביצועו.

8.      לא הורחב.

 

 תחולה

9.         הסכם קיבוצי זה יהיה בתוקף עד 30.6.98.

9.      לא הורחב.

 

ב. הסכם וצו משנת 1998

 

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   (להלן – "ההסכם הקיבוצי").

ב.      עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 25.6.2008, ומספרו 7024/08.(1)

ג.       עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 16.6.2009, ומספרו 7018/09.(2)

ד.      עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2010, ומספרו 7022/2010.(3)

ה.      עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2011, ומספרו 7026/2011.(4)

ו.        עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 24.6.2012, ומספרו 7027/2012.(5)

ז.       עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2013, ומספרו 7029/2013.(6)

ח.      עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 19.6.2014, ומספרו 7026/2014.(7)

ט.      עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 29.6.2015, ומספרו 7030/2015.(8)

י.        עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 31.1.2016, ומספרו 7007/2016.(9)

יא.    עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 10.7.2016, ומספרו 7031/2016.(10) (להלן – "הסכם 2016")

יב.    עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 9.7.2020, ומספרו 7029/2020.(11)

יג.     עדכון – הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 18.7.2021, ומספרו 7023/2021.(12)

 

א.      פורסם בי"פ 4689, ל' בתשרי התשנ"ט, 20.10.1998, עמ' 189.

ב.      עדכון – פורסם בי"פ 5899, ט"ז בטבת התשס"ט, 12.1.2009, עמ' 1727.(1)

ג.       עדכון – פורסם בי"פ 6017, י"ז בחשוון התש"ע, 4.11.2009, עמ' 410.(2)

ד.      עדכון – פורסם בי"פ 6163, י"ח בכסלו התשע"א, 25.11.2010, עמ' 1197.(3)

ה.      עדכון – פורסם בי"פ 6305, ח' בתשרי התשע"ב, 6.10.2011, עמ' 52.(4)

ו.        עדכון – פורסם בי"פ 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012.(5)

ז.       עדכון – פורסם בי"פ 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד, 3.10.2013, עמ' 431.(6)

ח.      עדכון – פורסם בי"פ 6891, י"א בתשרי התשע"ה, 5.10.2014, עמ' 48.(7)

ט.      עדכון – פורסם בי"פ 7414, י' בטבת התשע"ז, 8.1.2017, עמ' 1434.(8)

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2009 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(2)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2010 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(3)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2011 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(4)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2012 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(5)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2013 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(6)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2014 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(7)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2015 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

(8)   הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2016, והותרת מחיר יום ההבראה בעינו, נוכח ירידת מדד המחירים לצרכן.

(9)   בהסכם זה בוטלה תקופת ההתיישנות של שנתיים והוחלה תקופת התיישנות כדין.

(10)           הארכת ההסכם הקיבוצי עד ליום 30.6.2017, הארכת תקופת ההתיישנות לתקופה הקבועה בדין והותרת מחיר יום ההבראה בעינו.

(11)           הארכת ההסכם הקיבוצי  והסכם 2016 עד ליום 30.6.2021 והותרת מחיר יום הבראה בעינו.

(12)           הארכת ההסכם הקיבוצי והסכם 2016 עד ליום 30.6.2022 ועדכון מחיר יום הבראה כמפורט להלן.

הערות צו הרחבה

(1)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 25.6.2008, ומספרו 7024/08.

(2)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 16.6.2009, ומספרו 7018/09.

(3)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2010, ומספרו 7022/2010.

(4)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2011, ומספרו 7026/2011.

(5)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 24.6.2012, ומספרו 7027/2012.

(6)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2013, ומספרו 7029/2013.

(7)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 19.6.2014, ומספרו 7026/2014.

(8)   מרחיב את ההסכם הקיבוצי שנערך ונחתם ביום 10.7.2016, ומספרו 7031/2016.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המאוגדים בה, כמפורט למטה(1)  – מצד אחד

 להלן "צד א'"

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי – מצד שני

להלן "צד ב'"

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום י"ט' בתמוז התשנ"ח (13 ביולי 1998) כללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, ביום ח' בשבט התשנ"ה (9 בינואר 1995) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7038/98, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ח' בתמוז התשנ"ח (1 ביולי 1998) על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט –

(1)        עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

(3)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות הציבורי.

(3)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, לשכת המסחר תל אביב – יפו בשמה ובשם לשכות המסחר בירושלים, בחיפה ובבאר שבע, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים ניהלו ביניהם מו"מ לקביעת גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה עד ליום 30.6.2000.

 

לכן הוסכם כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.      לא הורחב.

 

גובה ההשתתפות

2.       

א.      גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש על עובדיו לכל יום הבראה (להלן "מחיר יום הבראה" יהיה החל מיום 1.7.98 – 260 ₪.(1)

ב.      הוסכם כי החל מיום 1.7.99 יעודכן מחיר יום הבראה בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהיה החל מ – 1.7.99 260 ₪ בצירוף מדד המחירים לצרכן, ממדד חודש 5/98 (המתפרסם ב – 15.6.98) ועד מדד  חודש 5/99 (המתפרסם ב – 15.6.99).

2.       

א.      גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן – מחיר יום הבראה) יהיה 260 שקלים חדשים. (1)

ב.      החל ביום 1 ביולי 1999 יעודכן מחיר יום הבראה בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהיה החל ב – 1 ביולי 1999 –  260 שקלים חדשים בצירוף מדד המחירים לצרכן, ממדד חודש מאי 1998 (המתפרסם ב – 15 ביוני 1998) ועד מדד חודש מאי 1999 (המתפרסם ב – 15 ביוני 1999).  

הערות הסכם קיבוצי

(1)   בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 25.6.2008 ומספרו 7024/08 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.1008 ל – 331 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 16.6.2009, ומספרו 7018/09 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2009 ל – 340 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2010, ומספרו 7022/2010 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2010 ל – 351 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2011, ומספרו 7026/2011 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2011 ל – 365 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 24.6.2012, ומספרו 7027/2012 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2012 ל – 371 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2013, ומספרו 7029/2013 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2013 ל – 374 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 19.6.2014, ומספרו 7026/2014 עודכן מחיר יום הבראה החל מיום 1.7.2014 ל – 378 ₪ לכל יום הבראה.

בהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 18.7.2021, ומספרו 7023/2021 עודכן מחיר יום הבראה בשנת 2021 ל – 382 ₪, ובשנת 2022 ל – 383.64 ₪.

 

הערות צו הרחבה

(1)   בצו ההרחבה, שפורסם בי"פ 5899, ט"ז בטבת התשס"ט, 12.1.2009, עמ' 1727, עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1.7.2008  ל – 331 ₪ לכל יום הבראה.

בצו ההרחבה שפורסם בי"פ 6017, י"ז בחשוון התש"ע, 4.11.2009, עמ' 410, עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1.7.2009 ל – 340 ₪ לכל יום הבראה.

בצו ההרחבה שפורסם בי"פ 6163, י"ח בכסלו התשע"א, 25.11.2010, עמ' 1197, עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1 ביולי 2010 ל – 351 ₪ לכל יום הבראה.

בצו ההרחבה שפורסם בי"פ 6305, ח' בתשרי התשע"ב, 6.10.2011, עמ' 52, עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1 ביולי 2011 ל – 365 ₪ לכל יום הבראה.

בצו ההרחבה שפורסם בי"פ 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012, עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1 יולי 2012 ל – 371 ₪ לכל יום הבראה.

בצו ההרחבה שפורסם בי"פ 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד, 3.10.2013, עמ' 431 עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1 ביולי 2013 ל – 374 ₪ לכל יום הבראה.

בצו ההרחבה שפורסם בי"פ 6891, י"א בתשרי התשע"ה, 5.10.2014, עמ' 48 עודכן מחיר יום ההבראה החל מיום 1 ביולי 2014 ל – 378 ₪ לכל יום הבראה.

 

 פטור מחובת הוכחה

3.       למען הסר ספק מובהר כי עובד לא ידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בהסכם זה.

3.       למען הסר ספק מובהר כי עובד לא ידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בהסכם זה.

 

תחולת הוראות עדיפות

 

4.       הוראות הסכם זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

4.      הוראות הסכם זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

 

חתימת נוכחות

5.       

א.      קצובת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מעת לעת בין ארגוני צד א' או יחידיהם לבין צד ב' יחידותיו ושלוחותיו לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל

5 ימי הבראה

מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

6 ימי הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

7 ימי הבראה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל

8 ימי הבראה

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל

9 ימי הבראה

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל

10 ימי הבראה

 

ב.      למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.(1)

ג.       לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.      קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

 

5.       

א.      קצובת ההבראה תינתן בשיעורים שלהלן, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף, מעת לעת, לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל

5 ימי הבראה

מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

6 ימי הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

7 ימי הבראה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל

8 ימי הבראה

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל

9 ימי הבראה

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל

10 ימי הבראה

 

ב.      למען הסר ספק, מובהר בזה, כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.(1)

ג.       לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.      קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   לעניין המונח "מקום עבודתו" לעניין צבירת וותק, ראו:

כן ראו לעניין זה: סע"ש 59074-03-14 אושרי קנפו נ' ש.ר. קפה קפה רמת השרון בע"מ, 20.12.2017 – שם נפסק כי הוותק נקבע על פי תקופת העבודה ב"מפעל", קי על פי מקום העבודה ולא על פי מעסיק.

בתב"ע נה/35-242 עינת ליברון נ' א'. בטחון אזרחי בע"מ, פד"ע כח, עמ' מח – נפסק ע"י בית הדין האזורי כי צו ההרחבה בדבר דמי הבראה קובע אמנם את הזכאות לדמי הבראה לאחר שנת עבודה, אך אין הוא קובע את חבות המעביד האחר גם בהתייחס לתקופה שבה עבד העובד אצל מעביד אחר. נפסק כי צו ההרחבה קובע את הזכאות לאחר שנת עבודה, אך אין הוא קובע את חבות המעסיק האחרון גם ביחס לתקופה שבה עבד העובד אצל המעסיק הקודם.

עוד ראו למקרה בו פיטורים ללא הודעה מוקדמת מנעו מעובד לצבור שנת וותק לצורך זכאות לדמי הבראה: עע  122/03 אבנר וקסמן נ' "אי.טי.סי" 24 מסביב לשעון, 7.1.2007 – שם נפסק כי מקום שבו המעסיקה מנעה מהעובד לעבוד שנה שלמה באמצעות אי מתן הודעה מוקדמת נקבע כי העובד זכאי לפיצוי  בשיעור דמי הבראה.

לעומת זאת, מקום שבו העובד עבד פחות משנה שלא בשל התנהלות מחוסרת תום לב של המעסיק – לא יהיה זכאי לדמי עבודה. ראו לעניין זה: עע (ארצי) 1341-05-11  בית באטה בית חולים סיעודי בע"מ נ' ארד פנינה, 17.6.2012.

 

הערות צו הרחבה

(1)   ראו לעיל ה"ש (1) בהערות הסכם קיבוצי.

 

תקופות העדרות

6.       לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י חוק.

 

6.      לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י חוק.

 

זכאות לאחר סיום יחסי עובד-מעביד

7.       

 

א.      עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.(1)

ב.      אין באמור בס"ק א' זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

7.       

א.      עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.(1)

ב.      אין באמור בס"ק א' זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   יצויין, כי במסגרת ההסכם הקיבוצי שמספרו 7031/2016  בוטל סעיף 7א. משמעות הביטול היא כי ניתן לתבוע דמי הבראה במידה ולא שולמו לתקופה של 7 שנים, כקבוע בחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.

צו הרחבה להסכם זה פורסם בי"פ 7417, י' בטבת התשע"ז, 8.1.2017, עמ' 1434.

 

הערות צו הרחבה

(1)   ראו לעיל ה"ש (1) בהערות הסכם קיבוצי.

ועדת מעקב

8.      ועדת מעקב בהרכב יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר ועדת עבודה של לשכת התיאום או מי שיוסמך על ידם תעקוב אחרי יישומו של הסכם זה ותטפל בכל חלוקי הדעות שיתעוררו בקשר לביצועו.

8.      לא הורחב.

 

 תחולה

9.         הסכם קיבוצי זה יהיה בתוקף עד 30.6.2000.

9.      לא הורחב.

 

ג. עדכון דמי הבראה משנת 2008

 

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 25.6.2008, ומספרו 7024/08.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 5899, ט"ז בטבת התשס"ט, 12.1.2009, עמ' 1727.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2009 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה.(1)

 (להלן "צד א'")

לבין

ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, מועצות הפועלים יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני.

 

(להלן "צד ב'")

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום כ"ב בסיוון התשס"ח (25.6.2008) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7024/2008, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי.

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

(3)         עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   בנוסח הקיים באתר ההסכמים הקיבוציים ובספרו של מ' פסטרנק, "הסכמים קיבוציים", מהדורת – 2016 עדכון מס' 160, 991.7 עמ' 41 – לא מצורפת רשימת הארגונים הכלכליים.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2008 ועד ליום 30.6.2009 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה להלן:

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2008 מחיר יום הבראה יהיה 331 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 331 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

ד. עדכון משנת 2009

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 16.6.2009, ומספרו 7018/09.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 6017, י"ז בחשוון התש"ע, 4.11.2009, עמ' 410.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2010 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה.(1)

 

(להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, מועצות הפועלים יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני.

 

(להלן "צד ב'")

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום כ"ג בסיוון התשס"ט ( 16 ביוני 2009) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2009, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)         עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות הקבלנים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2009 ועד ליום 30.6.2010 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה להלן:

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2009 מחיר יום הבראה יהיה 340 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 340 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

ה. עדכון דמי הבראה משנת 2010

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2010, ומספרו 7022/2010.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 6163, י"ח בכסלו התשע"א, 25.11.2010, עמ' 1197

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2011 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה.(1)

 

(להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, מועצות הפועלים יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני.

 

(להלן "צד ב'")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום ח' בתמוז התש"ע (20 ביוני 2010) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7022/2010, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום יט' בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)         עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות הקבלנים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגוני חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

 

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2010 ועד ליום 30.6.2011 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה להלן:

 

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2010 מחיר יום הבראה יהיה 351 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 351 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

ו. עדכון דמי הבראה משנת 2011

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2011, ומספרו 7026/2011.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 6305, ח' בתשרי התשע"ב, 6.10.2011, עמ' 52.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2012 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה.(1)

 

(להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, מועצות הפועלים יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני.

 

(להלן "צד ב'")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום ח' בתמוז התש"ע (20 ביוני 2011) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7026/2011, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)      עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות הקבלנים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגוני חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

 

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2011 ועד ליום 30.6.2012 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה להלן:

 

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2011 מחיר יום הבראה יהיה 365 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 365 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

ז. עדכון דמי הבראה משנת 2012

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 24.6.2012, ומספרו 7027/2012.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 6463, ד' באלול התשע"ב, 22.8.2012, עמ' 6014.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2013 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה.(1)

 

(להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, מועצות הפועלים יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני.

 

(להלן "צד ב'")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום ד' בתמוז התשע"ב (24 ביוני 2012) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7027/2012, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כי"א בתמוז התשע"ב (1 ביולי 2012) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)      עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי שמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

 

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2012 ועד ליום 30.6.2013 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה, להלן:

 

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2012 מחיר יום הבראה יהיה 371 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 371 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

ח. עדכון דמי הבראה משנת 2013

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 20.6.2013, ומספרו 7029/2013.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד, 3.10.2013, עמ' 431.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2014 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה.(1)

 

(להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, מועצות הפועלים יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני.

 

(להלן "צד ב'")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום י"ב בתמוז התשע"ג (20 ביוני 2013) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7029/2013, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)      עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי שמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2013 ועד ליום 30.6.2014 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה, להלן:

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2013 מחיר יום הבראה יהיה 374 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 374 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

ט. עדכון דמי הבראה משנת 2014

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 19.6.2014, ומספרו 7026/2014.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 6891, י"א בתשרי התשע"ה, 5.10.2014, עמ' 48.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2015 ועדכון מחיר יום הבראה, כמפורט להלן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

נשיאות הארגונים העסקיים המפורטים מטה (1)

 (להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה מצד שני.

(להלן "צד ב'")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם), שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום כ"א בסיוון התשע"ד (19 ביוני 2014) ומספרו  בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7026/2014, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ג בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)      עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   רשימת הארגונים: התאחדות התעשיינים בישראל, איגוד לשכות המסחר, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי שמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, להב – לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2014 ועד ליום 30.6.2015 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה, להלן:

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.      החל מיום 1.7.2014 מחיר יום הבראה יהיה 378 ₪ לכל יום הבראה.

2.      מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

 

 

עדכון הסכם קיבוצי

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

3.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

י. עדכון דמי הבראה משנת 2015

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 29.6.2015, ומספרו 7030/2015.(1)

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום 30.6.2016 והותרת מחיר יום ההבראה בעינו, נוכח ירידת מדד המחירים לצרכן.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

 

צדדים

בין

נשיאות הארגונים העסקיים המפורטים מטה (1)

 (להלן "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה מצד שני.

(להלן "צד ב'")

הערות הסכם קיבוצי

(1)   רשימת הארגונים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי שמירה בישראל, ארגון חברות הניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, להב – לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי");

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2015 ועד ליום 30.6.2016 בשינויים המפורטים בהסכם זה;

 והואיל: והוסכם בין הצדדים כאמור בהסכם זה;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

מחיר יום הבראה

2.      מדד המחירים לצרכן בחודשים מאי 2014 עד מאי 2015 ירד ב 0.4%. לאור האמור מוסכם שלא לעדכן את מחיר יום הבראה, אשר ימשיך לעמוד על 378 ₪ לכל יום הבראה.

 

 

מדד בסיס לצורך עדכון תעריף יום הבראה

3.       עוד מוסכם כי מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת 2016 יהיה מדד חודש מאי 2014.

 

 

4.      הסכם הקיבוצי מוארך בשנה נוספת

 

 

5.      הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה.

 

יא. עדכון דמי הבראה מחודש ינואר 2016

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 31.1.2016, ומספרו 7007/2016.(1)

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   בהסכם זה בוטלה תקופת ההתיישנות של שנתיים והוחלה תקופת התיישנות כדין.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

 

צדדים

בין

נשיאות הארגונים העסקיים(1) ובראשה יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, מר שרגא ברוש

 (להלן תיקרא: "נשיאות הארגונים'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ובראשה יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן

(להלן תיקרא: "ההסתדרות")

הערות הסכם קיבוצי

(1)   רשימת הארגונים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, להב – לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגון חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים ויחידיהם מייצגים את רוב העובדים המאורגנים והמעסיקים המאורגנים במשק;

והואיל: והצדדים פועלים במשותף ועל דרך ההידברות וההסכמות לקביעת נורמות ראויות ביחסי עבודה בישראל;

והואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה, שמספרו בפנקס ההסכמים 7038/98 (להלן יקרא: "ההסכם הקיבוצי הבסיסי");

והואיל: והצדדים ניהלו מו"מ קיבוצי במטרה להגיע להסכמות בדבר תקופת ההתיישנות החלה בגין הזכויות הנובעות מההסכם הקיבוצי הבסיסי;

 והואיל: וברבות השנים הפכה הזכות מכוח ההסכם הקיבוצי הבסיסי לזכות כספית;

והואיל: והצדדים מעוניינים שתחול על ההסכם הקיבוצי הבסיסי תקופת התיישנות כדין, ולא בת שנתיים בלבד, כפי שקבועה היום בהסכם הקיבוצי הבסיסי;

והואיל: והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי כללי אשר הוראותיו יחולו על כלל העובדים והמעסיקים במשק;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

ביטול הוראת סעיף 7א' להסכם הקיבוצי הבסיסי

2.      סעיף 7א' להסכם הקיבוצי הבסיסי שנוסחו – "עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו." – יימחק.

 

 

שינוי הוראת סעיף 7א' להסכם הקיבוצי הבסיסי

3.      סעיף 7ב' להסכם הקיבוצי הבסיסי שנוסחו – "אין באמור בס"ק א' זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה" – יסומן כסעיף 7 ונוסחו יהיה: "אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה".

 

 

4.       הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי הבסיסי.

 

 

5.      הצדדים יפנו לשר הכלכלה והתעשייה להוצאת צו הרחבה על הוראות הסכם זה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957. הוראות הסכם זה תיכנסנה לתוקף רק עם כניסתו לתוקף של צו הרחבה כאמור.

 

יב. עדכון דמי הבראה מחודש יולי 2016

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הוראות צו הרחבה

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 10.7.2016, ומספרו 7031/2016.(1)

 

א.      פורסם בי"פ 7414, י' בטבת התשע"ז, 8.1.2017, עמ' 1434.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארכת הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98   עד ליום  30.6.2017 הארכת תקופת ההתיישנות לתקופה הקבועה בדין והותרת מחיר יום ההראה בעינו.

על-פניו נראה שהסכם זה מחליף במשתמע את ההסכם שנערך ונחתם ביום 31.1.2016, ומספרו 7007/2016.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

 

צדדים

בין

נשיאות הארגונים העסקיים המפורטים מטה(1)

 (להלן: "צד א'")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה מצד שני;

(להלן: "צד ב'")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור, כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7031/2016) מיום ד' בתמוז התשע"ו (10 ביולי 2016)  (להלן – ההסכם) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שעניינו תיקון תקופת ההתיישנות שתהיה כדין ולא בת שנתיים כך שיתוקן צו הרחבה מיום ב' באלול התשנ"ח (13 בספטמבר 1998) להסכם הקיבוצי הבסיסי 7038/1998 (להלן – צו ההרחבה הבסיסי), וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט –

(1)        עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על-פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)      עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הארגונים הכלכליים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות בוני הארץ, התאחדות האיכרים והחקלאים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל, ארגון חברות הניקיון והאחזקה בישראל, להב – לשכת ארגוני העצמאיים בישראל, ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7038/98 (להלן: "ההסכם הקיבוצי הבסיסי");

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2016 ועד ליום 30.6.2017 בכפוף לשינויים הקבועים בהסכם זה.

 והואיל: והצדדים הסכימו כי תחול על ההסכם הקיבוצי הבסיסי תקופת התיישנות כדין, ולא בת שנתיים בלבד, כפי שקבועה היום בהסכם הקיבוצי הבסיסי;

והואיל: והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי כללי אשר הוראותיו יחולו על כלל העובדים והמעסיקים במשק;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

  

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

1.      לא הורחב.

 

מחיר יום הבראה

2.       

א.      גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש על עובדיו לכל יום הבראה (להלן "מחיר יום הבראה) החנן החל מיום 1.7.2014 – 378 שקלים חדשים.

ב.      הוסכם כי החל מ – 1.7.99 יעודכן מחיר יום הבראה בשיעור השנוי במדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן בחודשים מאי 2014 עד מאי 2015 ירד ב- 1.2%. למרות האמור הוסכם שלא לעדכן את מחיר יום ההבראה בתקופה האמורה, אשר ימשיך לעמוד על 378 ₪ לכל יום הבראה וכי אחוז זה יילקח בחשבון לצורך קיזוז עתידי ממחיר יום הבראה לשנת 2017 במקרה של עליית מדד.

ג.       עוד מוסכם כי מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת 2017 הוא מדד חודש מאי 2014.

2.       

א.      גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש של עובדו לכל יום הבראה הוא – 378 שקלים חדשים.

ב.      לא הורחב.

ג.       מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת 2017 הוא מדד חודש מאי 2014.

 

 

 פטור מחובת הוכחה

3.       למען הסר ספק מובהר כי עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בהסכם זה.

3.      עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בהסכם זה.

 

תחולת הוראות עדיפות

4.      הוראות הסכם זה אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

4.      צו זה אינו חל על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

 

 

5.       

א.      קצובת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מעת לעת בין ארגוני צד א' או יחידיהם לבין צד ב' יחידותיו ושלוחותיו לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל

5 ימי הבראה

מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

6 ימי הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

7 ימי הבראה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל

8 ימי הבראה

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל

9 ימי הבראה

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל

10 ימי הבראה

ב.      למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.(1)

ג.       לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.      קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

 

5.       

א.      קצובת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מעת לעת בין ארגוני צד א' או יחידיהם לבין צד ב' יחידותיו ושלוחותיו לעובדים במשרה מלאה:

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל

5 ימי הבראה

מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

6 ימי הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

7 ימי הבראה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה במפעל

8 ימי הבראה

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה במפעל

9 ימי הבראה

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל

10 ימי הבראה

ב.      עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.; עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.(1)

ג.       לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

ד.      קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   לעניין המונח "מקום עבודתו" לעניין צבירת וותק, ראו:

כן ראו לעניין זה: סע"ש 59074-03-14 אושרי קנפו נ' ש.ר. קפה קפה רמת השרון בע"מ, 20.12.2017 – שם נפסק כי הוותק נקבע על פי תקופת העבודה ב"מפעל", קי על פי מקום העבודה ולא על פי מעסיק.

בתב"ע נה/35-242 עינת ליברון נ' א'. בטחון אזרחי בע"מ, פד"ע כח, עמ' מח – נפסק ע"י בית הדין האזורי כי צו ההרחבה בדבר דמי הבראה קובע אמנם את הזכאות לדמי הבראה לאחר שנת עבודה, אך אין הוא קובע את חבות המעביד האחר גם בהתייחס לתקופה שבה עבד העובד אצל מעביד אחר. נפסק כי צו ההרחבה קובע את הזכאות לאחר שנת עבודה, אך אין הוא קובע את חבות המעסיק האחרון גם ביחס לתקופה שבה עבד העובד אצל המעסיק הקודם.

עוד ראו למקרה בו פיטורים ללא הודעה מוקדמת מנעו מעובד לצבור שנת וותק לצורך זכאות לדמי הבראה: עע  122/03 אבנר וקסמן נ' "אי.טי.סי" 24 מסביב לשעון, 7.1.2007 – שם נפסק כי מקום שבו המעסיקה מנעה מהעובד לעבוד שנה שלמה באמצעות אי מתן הודעה מוקדמת, העובד זכאי לפיצוי  בשיעור דמי הבראה.

לעומת זאת, מקום שבו העובד עבד פחות משנה שלא בשל התנהלות מחוסרת תום לב של המעסיק – לא יהיה זכאי לדמי עבודה. ראו לעניין זה: עע (ארצי) 1341-05-11  בית באטה בית חולים סיעודי בע"מ נ' ארד פנינה, 17.6.2012.

הערות צו הרחבה

(1)   ראו לעיל ה"ש (1) בהערות הסכם קיבוצי.

תקופות העדרות

6.       לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י חוק.

6.      לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה עפ"י חוק.

 

ביטול הוראת סעיף 7א'

7.       

א.      החל מיום 31.1.2016, סעיף 7(א) להסכם הקיבוצי הבסיסי יימחק.(1)

ב.      אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

7.       

א.      סעיף 7(א) להסכם הקיבוצי הבסיסי יימחק.(1)

ב.      אין באמור בצו זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

הערות הסכם קיבוצי

(1)   משמעות הוראה זו היא ביטול תקופת ההתיישנות המקוצרת והארכת תקופת ההתיישנות כקבוע בדין.

הערות צו הרחבה

(1)   ראו לעיל ה"ש (1) בהערות הסכם קיבוצי.

ועדת מעקב

8.      ועדת מעקב בהרכב יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר ועדת עבודה של נשיאות הארגונים העסקיים או מי שיוסמך על ידם תעקוב אחרי יישומו של הסכם זה ותטפל בכל חלוקי הדעות שיתעוררו בקשר לביצועו.

8.      לא הורחב.

 

 תחולה

9.         הסכם קיבוצי זה יהיה בתוקף עד 30.6.2017.

9.      לא הורחב.

 

יג. עדכון דמי הבראה משנת 2020

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 9.7.2020, ומספרו 7029/2020.(1)

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   בהסכם זה הוארך הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98 עד ליום 30.6.2021 והותר מחיר יום הבראה בעינו.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

 

צדדים

בין

נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל;(1)

(להלן: "צד א"")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה מצד שני;

(להלן: "צד ב'")

הערות הסכם קיבוצי

(1)   הכוללת את: התאחדות התעשיינים בישראל, איגוד לשכות המעסחר והתאחדות חקלאי ישראל.

מבוא

 

 

הואיל: ובפברואר 2020 הוקמה נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל, אשר חלק מהארגונים החברים בה היוו צד להסכם הקיבוצי מיום 13.7.1998 בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה והנופש של עובדיו שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7039/98 (להלן: ההסכם הקיבוצי הבסיסי")(1), ולהסכם שנחתם ב – 10.7.2016 שמאריך את ההסכם הקיבוצי הבסיסי בעדכון שיעורי קצובת ההבראה ותוך הארכת תקופת ההתיישנות להסכם הקיבוצי הבסיסי (להלן: ההסכם הקיבוצי הבסיסי – [נוסח משולב]) והארכותיהם.

והואיל: ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל בשם הארגונים החברים בה מעוניינת כעת להחיל בהסכמה עם ההסתדרות את הוראות ההסכם הקיבוצי וההסכם הקיבוצי הבסיסי – [נוסח משולב] גם לשנת 2020 ועד ליום 30.6.2021;

והואיל: והוסכם בין הצדדים כאמור בהסכם זה;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

הערות הסכם קיבוצי

(1)   נראה שנפלה טעות בנוסח ההסכם, והספר שצריך להיות הוא: 7038/98.

 

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 

2.      מוסכם בין הצדדים כי הוראות ההסכם הקיבוצי הבסיסי וההסכם הבסיסי [נוסח משולב] חלים על הצדדים להסכם, על הארכותיהם.

 

 

מחיר יום הבראה

3.      כן מוסכם בין הצדדים כי גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "מחיר יום הבראה") ימשיך לעמוד בשנת 2020 על 378 שקלים חדשים.

 

 

4.       עוד מוסכם כי מדד הבסיס לצורך עדכון מחיר יום ההבראה בשנת 2021 ימשיך להיות מדד חודש מאי 2014 (להלן: "מדד הבסיס").

 

 

5.      הסכם זה יהיה בתוקף עד 30.6.2021.

 

יד. עדכון דמי הבראה משנת 2021

הזכות/ החובה

הוראות ההסכם קיבוצי

הערות

מקורות

א.      הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 18.7.2021, ומספרו 7023/2021.(1)

 

הערות הסכם קיבוצי

(1)   בהסכם זה הוארך הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 13.7.1998, ומספרו 7038/98 עד ליום 30.6.2022 ועדכון מחיר יום הבראה.

כותרת

הסכם קיבוצי כללי

 

צדדים

בין

נשיאות הארגונים העסקיים(1);

(להלן: "צד א"")

לבין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, יחידותיה ושלוחותיה מצד שני;

(להלן: "צד ב'")

הערות הסכם קיבוצי

(1)   רשימת הארגונים: התאחדות בוני הארץ בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, הארגון הארצי של חברות האבטחה בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, ארגון חברות לאספקת משאבי אנוש בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

מבוא

 

 

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13.7.1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7038/98 (להלן: ההסכם הקיבוצי הבסיסי");

והואיל: והצדדים כרתו ביום 10.7.2016 הסכם קיבוצי כללי משולב המאריך את ההסכם הקיבוצי הבסיסי בעדכון שיעורי קצובת ההבראה ותוך הארכת תקופת ההתיישנות להסכם הקיבוצי הבסיסי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים  7031/2016 (להלן: ההסכם הקיבוצי הבסיסי – [נוסח משולב]);

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי הבסיסי – [נוסח משולב] גם לשנת 2021 ועד ליום 30.6.2022;

והואיל: והוסכם בין הצדדים כאמור בהסכם זה;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

 

 

 

1.      המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 

2.      מוסכם בין הצדדים כי הוראות ההסכם הקיבוצי הבסיסי וההסכם הבסיסי [נוסח משולב] חלים על הצדדים להסכם, על הארכותיהם.

 

 

מחיר יום הבראה

3.      מוסכם בין הצדדים כי גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "מחיר יום הבראה") יעמוד בשנת 2021 על 382 שקלים חדשים.

 

 

4.       עוד מוסכם כי מדד הבסיס לצורך עדכון מחיר יום ההבראה בשנת 2022 ימשיך להיות מדד חודש מאי 2021 (להלן: "מדד הבסיס") ובשל עדכון מדד הבסיס משנת 2014 כפי שהיה בשנים קודמות לשנת 2021, סכום הבסיס לצורך עדכון מחיר יום ההבראה בשנת 2022 יהיה 386.64 ₪ בהתאמה (להלן: "מחיר הבסיס").

 

 

5.      הסכם זה יהיה בתוקף עד 30.6.2022.

 

 

מאמרים קרובים