עולם העבודה | אוקטובר 22, 2023

תוכן עניינים

 1. נוהג כתנאי מכללא בחוזה עבודה »
 2. הסכם קיבוצי והסדר קיבוצי כתנאי מכללא בחוזה עבודה »
 3. עוד על תנאי מכללא »
 4. יישום ההלכות בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה »
 5. מראה מקום »

א. נוהג כתנאי מכללא בחוזה עבודה

1. תנאי מכללא בחוזה הוא אותו תנאי שאף על זאת שלא נקבע במפורש, רואים אותו ככלול משום שהצדדים ראו למותר לכלול אותו – באשר הינו מובן מאליו, כך שקביעתו מיותרת.

האמור נקבע בפסק הדין בענין תדיראן ישראל לאלקטרוניקה בע"מ1.

2. תנאי מכללא צריך להיות ברור וחד-משמעי, ושאין בו כדי לפגוע בתנאי מפורש – לא כל שכן בזכות המוקנית בחוק.

האמור נפסק בפסק הדין בענין "מקורות" חברת המים בע"מ2.

3. תנאי מכללא ניתן להוכיח בכמה וכמה דרכים. אחת הדרכים להוכחת תנאי מכללא הוא הוכחת "נוהג", שהיה ידוע לצדדים ועליו סמכו. יודגש שמדובר ב"נוהג" להבדיל מ"מנהג".

ראו פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בענין יצחק סימון ואח'3.

4. בפסיקת בתי הדין לעבודה ראו את הנוהג כביטוי ל"תנאי מכללא" שבמסגרת חוזה העבודה.

ראו פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בענין לוי ספקטור ואח'4.

5. זכויות במשפט העבודה נקבעות ברגיל בהסכמים אישיים והסכמים או הסדרים קיבוציים. עם זאת הכירה הפסיקה בנוהג כמקור לקיומן של זכויות במשפט העבודה. נוהג – מעצם טיבו – הינו בן חריג בעולם יחסי העבודה והוא פועל יוצא ממציאות מסוימת במקום העבודה שאינה מעוגנת בדרך כלל בהסדרים בכתב.

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמחה כהן5.

6. הוכחת הנוהג חייבת להיות וודאית, ברורה וחד משמעית. מהראיות צריך שילמד, כי מדובר בתנאי שהינו "מובן מאליו" כאילו הוסכם בין הצדדים ללא צורך להסכים עליו במפורש.

ראו לענין זה פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בענין האוניברסיטה העברית ואח'6.

7. על מנת להוכיח קיומו של נוהג אשר מהווה כאמור תנאי מכללא בחוזה עבודה, על הטוען לו להוכיח לא רק את קיומו אלא גם את תוכנו והיקפו.

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמחה כהן7.

8. לא די להוכיח כי המעסיק נהג מספר פעמים בדרך שנטען לגביה כי היא מהווה נוהג.

ראו פסק דינו של בית המשפט העליון בענין "אגרא" אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בע"מ8.

9. עדות על מקרים מסוימים בלבד בהם נקט המעסיק דפוס פעולה מסוים, אינה מספקת כדי להוכיח קיומו של נוהג רחב ומחייב.

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמחה כהן9

10.  הוכחת נוהג נעשית באמצעות הצגת תשתית ראייתית נאותה כשאין די בהוכחת מספר מקרים או איזכור מספר שמות באופן כללי.

ראו לענין זה פסק הדין בענין שמחה כהן10.

בעניין מכון טכנלוגי11  נקבע על יסוד סעיף 26 לחוק החוזים, ניתן לבסס קיומה של זכות בהוכחת נוהג במקום העבודה. ואולם, על הטוען לנוהג להוכיח הן את קיומו והן את פרטי תוכנו. רמת ההוכחה חייבת להיות גבוהה וברורה ונדרשת לצורך כך תשתית ראייתית רחבה ומסודרת, כך שלא די בעדות על מקרים מסוימים בלבד בהם נקט המעסיק דפוס פעולה מסוים.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

ו. מראה מקום

 1. דב"ע שם/2-7 תדיראן תעשיות ישראל לאלקטרוניקה בע"מ נ' אלן בנסקי, פ"ד יא(1) 334; ראו עוד: דב"ע מב/3-18 ג. את ר. אורבך – מהנדסים יועצים בע"מ נ' חיים גלנצר, פ"ד יד (1) 92
 2. דב"ע לה/3-8 "מקורות" חברת המים בע"מ נ' צבי מרקוביץ, פ"ד ו(1) 125 ; דב"ע לה/2-6 רבקה מינגרטין ואח' נ' אגודת בית הספר התיכון בחדרה, פד"ע ו 164 ; דב"ע מד/ 29 – 2 שאול שפילמן ואח' נ' מגן דוד אדום, פד"ע טז 450
 3. דב"ע מא/154-3 יצחק סימון ואח' נ' רשות שרות התעופה, פ"ד יג(1) 265
 4. דב"ע לח/3-61 לוי ספקטור ואח' נ' רשות הנמלים הנהלת נמל אשדוד,  פד"ע י' 118
 5. ע"ע 465/03 שמחה כהן נ' פלסטין פוסט בע"מ, 20.6.05
 6. דב"ע מב/3-153 האוניברסיטה העברית ואח' נ' מרטין מאי ואח', פד"ע יד' 352 בענין אי הוכחת נוהג בדבר הבאת  ההוראה המאפשרת המשכיות הביטוח לידיעת עובדים אחרים; ראו עוד:  דב"ע מח/3-40 דבורה חבקין נ' גחלת – – גמול חיסכון לחינוך בע"מ, פד"ע כ' 169 בענין גיל פרישה;  עס"ק 1011/02 ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה נ' אורנים בית הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית ואח', 2.2.03 בענין זכאות למענק; ע"ע 384/03 יעקב פישהנדלר ואח' נ' קואופרטיב הנמל החדש, 4.1.06- בענין הוכחת קיומו של נוהג לפדיון ימי מחלה, נפסק כי הוודאות הנדרשת לא התקיימה. כן ראו פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בת"א עב(ת"א)303124/97 גדעון אופיר נ' אילנות בטוחה בית השקעות בע"מ, 23.9.04 – שם נדון הוכחת נוהג בקשר עם מענק הסתגלות שנתבע ע"י העובד
 7. ע"ע 465/03 לעיל וההפניות שם לפסקי הדין :  ע"א 4937/92 "אגרא" אגודה יצרנית חקלאית שיתופית בע"מ נ' רוט ושיקלר מח(1) 818;   עס"ק 1004/01 ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, 23.12.02 ; ע"ע 348/99  צים חברת הספנות הישראלית נ' שמעון שרעבי, 20.11.03; ראו עוד:  דב"ע נז/115-3 מרדכי מרקדו נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, עבודה ארצי, כרך לא(1) 148; דב"ע מח/3-40 לעיל ; עס"ק 70/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה  נ'  המוסד לביטוח לאומי, 12.4.10 בעמ' 15 וההפניות שם, נפסק בין היתר כי לא הוכח נוהג לפטור ממבחני התאמה לתפקידים בכירים
 8. ע"א 4937/92 לעיל
 9. ע"ע 465/03 לעיל
 10. עב' (ים) 1922/99 כהן שמחה נ' פלסטין פוסט בע"מ, 20.10.03 – בענין נוהג לשלם פיצויי פיטורים מוגדלים, על פסק הדין הוגש ערעור, ראו ע"ע 465/03 לעיל – הערעור בסוגיה זו נדחה ; ראו עוד : דב"ע לו/3-107  מיכאל גילמור נ' "שרפון" מוצרי שרף וכימיקלים בע"מ, פ"ד ח(1) 299 – שם נקבע בין היתר כי העובדה שבשנתיים מתוך שלוש שנים שולם המענק – אינה מעידה על תנאי מכללא
 11. ע"ע (ארצי) 9122-10-22 מכון טכנולוגי חולון מ.ט.ח נ' דר' ויקטור פרוסטיג 9.10.23

מאמרים קרובים