עולם העבודה | אוקטובר 17, 2023
פטיש, חישוב

תוכן עניינים

מחיקת כתב טענות על הסף »

 1. כללי
 2. סילוק על הסף במקרים חריגים בלבד ומקרים בהם לא אושר
 3. מקרים בהם בית הדין ימחק את התביעה על הסף

מחיקה תביעה מחמת חוסר מעש »

דחייה על הסף »

 1. כללי – פסיקה
 2.  הכלל – בית הדין לא ידחה תביעה על הסף, למעט במקרים חריגים
 3.  החריג – מקרים בהם בית הדין ידחה את התביעה על הסף

מחיקת כתב הגנה נוכח התעלמות מהחלטות שיפוטיות

מחיקה כתב טענות על הסף

 • תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 • מחיקת כתב טענות על הסף
 • בית הדין רשאי, בכל עת, לבקשת בעל דין או אף בלא בקשה כזאת, למחוק על הסף כתב טענות מאחד הנימוקים האלה:
 • (1)   אין הכתב מראה עילה;
 • (2)   מתוך כתב הטענות נראה שהוא טרדני או קנטרני;
 • (3)   בעל הדין נדרש, מכוח סעיף 18(ד) לחוק, לבצע פעולה בקשר לכתב טענות שהגיש, ולא ביצע אותה במועד.
 • על פי התקנות, רשאי בית הדין למחוק על הסף כתב טענות, לבקשת בעל דין וגם ללא בקשה, מהנימוקים הבאים:
 • א. כתב הטענות לא מראה עילה;
 • ב. נראה כי כתב הטענות טרדני או קנטרני;
 • ג. בעל הדין נדרש לבצע פעולה בקשר לכתב טענות שהגיש ולא ביצע אותה במועד, מכח סעיף 18(ד) לחוק.

א. כללי

1. דיון והחלטה על מחיקה על הסף ידונו בפני בית הדין בהרכב מלא, אלא אם כן החליט השופט לדון בתיק כדן יחיד מכח סעיף 18(ב) לחוק בית הדין.

האמור נפסק בעניין ישעיהו לביא[1. דיון מט/37-4 ישעיהו לביא‎ ‎נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד כא(1) 019; כן ראו: דיון לב/114-0 יעקב חבושה נ' המוסד לביטוח לאומי, פ"ד ג(1) 483].

בעניין רבקה בנחיל[1. עק"ג (ארצי) 52573-08-21 רבקה בנחיל נ' מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ 13.1.22] נקבע ששופט של ביה"ד אזורי, בהרכב יחיד, אינו מוסמך למחוק לבדו תובענה לבקשת נתבע, אלא בעקבות אי התייצבות התובע או בהסכמת התובע, ואף אין הוא מוסמך לדחות על הסף לבדו תביעות. פסק דין אשר ניתן במותב חסר, בלא שניתנה החלטה על כך כאמור בחוק – דינו להתבטל.

2. לרשם אין סמכות למחוק תביעה שעה שהמחיקה אינה בהסכמה.

האמור נפסק בעניין כרמלה זכריה[1. דיון מט/113-3 ‎או.ר.ס. אוברסיס רפרזנטיישן סרביס בע"מ‎ ‎נ' ‏כרמלה זכריה, פ"ד כא(1) 112]. נפסק, כי מחיקה היא פעולה המסיימת הליך, ועל בית-הדין בהרכבו המלא ליתן החלטה. מכאן שאין השופט לבדו, אלא אם החליט כדין לקיים את הדיון בלא נציגי ציבור, מוסמך להחליט על כך. אם שופט אינו מוסמך לעשות כן, רשם על אחת כמה וכמה.

3.  ניתן לדון בבקשה למחיקה על הסף גם מקום בו היא לא נתמכת בתצהיר ולא נתקיימו חקירות.

האמור נפסק בעניין פנחס יאיר[1. עע 194/06 ‏פנחס יאיר נ' סולל בונה בע"מ, 28.10.2008]. נפסק, כי אין פגם בהכרעה בבקשות מסוג זה רק על יסוד כתבי הטענות והמסמכים המצורפים להם, במיוחד כאשר מדובר במסמכים המוגשים על ידי התובע, ובלבד כאשר המסמכים אינם מעוררים מחלוקת עובדתית ו/או פרשנית אשר הכרעה בה טעונה שמיעת עדויות.

4. מחיקה אינה מעשה בית דין ואין בה כדי למנוע הגשת תביעות חדשות.

האמור נפסק בעניין גדעון בן חיים[1. דב"ע 9-362-97 גדעון בן חיים נ' שירות התעסוקה, 21.4.1998; כן ראו: ע"ע 1143-01 דב וינקלר נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 2.2.2003; בר"ע 5617-12-12  HIRCA ELENA נ' רימס אינטרנשיונל בע"מ, 14.1.2013].

5. אמנם מחיקת כתב תביעה אינה יוצרת "מעשה בית דין", אולם הדרך ל"חידוש הדיון" הינה הגשת תביעה חדשה בגין אותה עילה ולא בקשה לפתיחת הדיון הקודם מחדש.

האמור נפסק בעניין ניצה צוק[1. בר"ע 1291/01 ניצה צוק נ' המוסד לביטוח לאומי, 8.7.2001].

6. רשאי בית-משפט למחוק כתב תביעה מיוזמתו, אם נוכח לדעת שהתמלאו התנאים לכך

האמור נפסק בעניין משה שני[1. דיון מט/3-46 משה שני נ' נציבות שירות המדינה, פד"ע כ(1) 404]. נפסק, כי אין כל טעם שבית-הדין ינהל דיון לגופה של תביעה, אם שוכנע כי אין לתובע עילת תביעה. 

7. דחייה על הסף, בדומה למחיקה על הסף היא פעולה המביאה לסיום ההליך ואין למחוק או לדחות תביעה בלי שתינתן לצד שכנגד הזדמנות להשמיע טענותיו, הגם שאין חובה כי הטיעון יישמע בעל פה דווקא.

האמור נפסק בעניין חוסין אברהם מוחמד[1. דיון נה/3-10 חוסין אברהם מוחמד נ' דוד גרוטס, 7.2.1995; כן ראו: ער 46763-02-14‏ ‏ דייב מונגור נ' הרודס מלונות ספא ונופש בע"מ, 20.10.2014; דיון מז/53-9 שלום לינקולן רוזנברג נ' כונס הנכסים הרשמי ואח', פד"ע יח(1) 363; דב"ע  מז/1-3 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' רון ורדי ואח', פד"ע יט(1) 063; דיון מט/37-4 ישעיהו לביא‎ ‎נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד כא(1) 019].

בעניין כרמלה זכריה[1. דיון מט/113-3 ‎או.ר.ס. אוברסיס רפרזנטיישן סרביס בע"מ‎ ‎נ' ‏כרמלה זכריה, פ"ד כא(1) 112] נפסק כי מחיקה הינה פעולה המביאה לסיום הליך, ואין למחוק תביעה מבלי לאפשר לצד שכנגד להשמיע את טענותיו, אלא אם הצד שכנגד הוזמן ולא הופיע.

8. הדין אינו מכיר בביטול הליך. בית-הדין, ככל בית-משפט, מוסמך למחוק הליך או לדחותו. נוהג הוא בבתי-הדין כי משנתבקש ביטול הליך מתייחסים לבקשה כאל בקשת מחיקה.

האמור נפסק בעניין כרמלה זכריה[1. דיון מט/113-3 ‎או.ר.ס. אוברסיס רפרזנטיישן סרביס בע"מ‎ ‎נ' ‏כרמלה זכריה, פ"ד כא(1) 112].

9. החלטה על מחיקה על הסף הינה פסק-דין חלקי, ולא החלטה אחרת, שכן היא מביאה לסיומו של הדיון בנקודה המסוימת שנדונה בבית הדין.

האמור נפסק בעניין חנה מרגלית[1. דב"ע נה/3-283 חנה מרגלית נ' פז חברת נפט בע"מ, פד"ע כט(1) 264]. נפסק, כי משנקבע כי החלטה על מחיקה על הסף הינה פסק-דין חלקי הרי שלעניין הערעור, פסק-דין חלקי הוא ככל פסק-דין, ומכאן כי הערעור על ההחלטה הינו בזכות, ואין מקום לבקשת רשות ערעור.

10. אחד ההבדלים המשמעותיים בין סילוק תובענה על הסף מחמת העדר עילה ובין סילוקה על הסף מחמת התיישנות הוא תוצאת הסילוק.

ראו בעניין מיכאל סוסנה[1. עע (ארצי) 20780-03-19‏ ‏ מיכאל סוסנה נ' מודיעין אזרחי בע"מ, 4.4.2021]. נפסק, כי ייתכן מצב שבו ייקבע שתובענה מסוימת לא התיישנה שכן היא הוגשה בטרם חלפו 7 שנים מהמועד שבו נולדה העילה, אלא שלצד זאת ייקבע כי יש לסלקהּ על הסף או לסלק סעד מסוים שנתבע בה משום שגם אם יוכחו העובדות שהתובע טוען להן, הוא לא יזכה בסעד המבוקש על ידו. 

12. בית הדין הארצי יטה שלא להתערב בהחלטת בית הדין האזורי שלא לסלק תביעה לאכיפת יחסי עבודה על הסף.

האמור נפסק בעניין רגינה בליאק[1. ברע 99 / 158‏ ‏ סלקום ישראל בע"מ נ' רגינה בליאק, 8.4.1999].

13. סילוק על הסף של חלק מתביעה

בעניין ורדי פרידמן[1. בר"ע (ארצי) 19926-02-23 ורדי, פרידמן, דודזון ושות' בע"מ נ' יוראי פרידמן 27.3.23] נקבע כי כאשר מוגשת בקשה לסילוק על הסף תובענה האוחזת עילות שדינן מחיקה על הסף ועילות הראויות לליבון, על ביה"ד ליתן הוראות בדבר מחיקת החלקים שדינם להימחק על הסף. בידי ביה"ד אפשרות להורות על מחיקת סעיפים, משפטים ומילים לפי כלל העיפרון הכחול, או אפשרות לקבוע את מסגרת העניינים עליהם חל מעשה בית דין ועניינים שלא חל עליהם, ועל הצד הרלבנטי להגיש מסמך מתוקן. כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד שהגישה המבקשת יתוקנו בכפוף לעקרונות הנ"ל.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

מאמרים קרובים