עולם העבודה | נובמבר 11, 2023

הוראת הדין

 • תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 • אחד מטעם כל המעונינים
 • 21. (א)  היה מספר המעוניינים בתובענה אחת גדול, יכולים מקצתם – לבקשת תובע אם הם תובעים, או לבקשת תובע או נתבע אם הם נתבעים, וברשות בית הדין או הרשם – לייצג באותה תובענה את כל המעונינים; לא ידעו המעונינים האחרים על דבר התובענה, יודיע להם בית הדין או הרשם על הגשתה בהמצאה אישית, או במודעה פומבית אם ההמצאה האישית אינה מעשית מכל סיבה שתיראה לבית הדין או לרשם, ככל שיורה בית הדין או הרשם בכל מקרה ומקרה.
 • (ב)  כל מי שמיוצג בתובענה כאמור בתקנת משנה (א) רשאי לבקש מבית הדין או מהרשם לעשותו בעל דין בה.
  טוענים בהליך ייצוג
 • 22 (א)  היה מספר הטוענים לזכות סעד אחד גדול – ושאילו הגישו תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית – יכולים מקצתם, ברשות בית הדין או הרשם, לייצג באותה תובענה את כל הטוענים; לא ידעו הטוענים האחרים על דבר התובענה, יודיע להם בית הדין או הרשם על הגשתה באחת מהדרכים הבאות:
  (1)   פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים והעמדת כתב התביעה במזכירות בית הדין לרשות כל אחד מהם, לשם עיון;
  (2)   אם הטוענים הם עובדים – גם הצגתו במקום העבודה; אם אין הם עובדים במקום עבודה אחד – פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים והעמדת כתב התביעה במזכירות בית הדין לרשות כל אחד מהם, לשם עיון.
  (ב)  כל מי שמיוצג בתובענה כאמור בתקנת משנה (א) רשאי לבקש מבית הדין או מהרשם לעשותו בעל דין בה, או להורות שהוא לא יהיה מיוצג כאמור.
 • חוק התובענות הייצוגיות תשס"ו-2006

 • הגשת תובענה ייצוגית
 • 3. (א) לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית; על אף האמור, לא תוגש נגד רשות תובענה ייצוגית לפיצויים בגין נזק שנגרם על ידי צד שלישי, שעילתה הפעלה או אי הפעלה של סמכויות פיקוח, הסדרה או אכיפה של הרשות ביחס לאותו צד שלישי; בסעיף קטן זה ובסעיפים 5(ב)(2), 9 ו-21, "רשות" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים.
 • (ב) הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, ויחולו על הגשתה וניהולה ההוראות לפי חוק זה.
 • תוספת השניה בחוק התובענות הייצוגיות תשס"ו-2006

 • (סעיף 3א – תביעה שניתן להגיש בה בקשה לאישור תובענה ייצוגית)
 • 8  (1) תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.
 • (2)  תביעה בעילה כאמור לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996.
 • 10. (1)   תביעה בעילה אשר לבית דין אזורי לעבודה הסמכות הייחודית לדון בה לפי סעיף 24(א)(1), (1א) או (3) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ובלבד שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה, פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים לפי הוראות סעיפים 16, 17 ו-20 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.
 • 2)   תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, תביעה של עובד בעילה לפי סעיפים 2 עד 3ב לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007, או לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.
 • 3)   בפרט זה –
 • "תביעה" – למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו, והמעסיק של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי;
 • הסכם קיבוצי" – הסכם קיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, או הסדר קיבוצי בכתב.
 1. על פי החוק, אלה, בין היתר, התביעות בהן ניתן להגיש בקשה לאישור התביעה כייצוגית:
  1. תביעה בעילה של הפליה בעבודה, לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה;
  2. תביעה בעילה של הפליה בעבודה לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד;
  3. תביעה בעילה שלבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בה כמפורט להלן, ובלבד שלא נדרש במסגרתה סעד של פיצויי הלנת קצבה, פיצויי הלנת שכר או פיצויי הלנת פיצויי פיטורים:
   – בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש];
   – בתובענה שעילתה במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ליצירת יחסי עבודה, בתובענה שעילתה בחוזה כאמור לפני שנוצרו יחסי עבודה או לאחר שנסתיימו יחסים כאמור, או בתובענה שעילתה בקבלת אדם לעבודה או באי-קבלתו;
   – תובענות של חברים או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד קופות גמל, כמשמעותן בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, או תובענות של קופות הגמל נגד חבריהן או חליפיהם או נגד מעסיקים או חליפיהם הכל אם – התובענות נובעות מהחברות בקופות או מחבותם של מעסיקים לקופות, לפי הענין וכן כל תובענה לקצבה הנובעת מיחסי עבודה;
   – תביעה של עובד בעילה לפי סעיף 6א לחוק שכר מינימום;
   – תביעה של עובד בעילה לפי סעיפים 2 עד 3ב לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים;
   "תביעה" – למעט תביעה של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו, והמעסיק של אותו עובד או ארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם הקיבוצי;
   "הסכם קיבוצי" – הסכם קיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, או הסדר קיבוצי בכתב.

כללים לניהול תביעה ייצוגית

1. חוק תובענות ייצוגיות הינו הסדר ממצה אשר מחליף את ההסדרים שקדמו לו וחל על תביעה שהוגשה עובר לחקיקתו.

האמור נפסק בעניין חווה כץ1.

2. מקום בו ניתנה סמכות עניינית לבית הדין לעבודה לעניין תביעה אישית, תחול סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה גם על תביעה ייצוגית באותו עניין.

ראו בעניין אייל קוצ'ינסקי2.

3. על מנת שתובענה תאושר כייצוגית עליה לעמוד בתנאים אלה: המדובר בעילת תביעה שמותר להגישה במסגרת תובענה ייצוגית; לתובע הייצוגי יש עילת תביעה אישית; מתקיימים תנאי סעיף 8(א) לחוק תובענות ייצוגיות: התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט שיש סבירות שיוכרעו לטובת הקבוצה, תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה; קים יסוד סביר להניח כי העניין ייצוג וינוהל בדרך הולמת; קיים יסוד סביר להניח כי העניין ייצוג וינוהל בתום לב.

האמור נפסק בעניין אור שחם3.

4.  קיומה של עילה אישית למבקש

בעניין מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה4 נפסק כי בשלב הבקשה לאישור, לא די באפשרות שלאותו אדם תקום עילה אישית, אלא נדרש הוא לשכנע במידת הסבירות הראויה, ולא לפי האמור בכתב התביעה בלבד, שקמה לו לכאורה עילת תביעה אישית מבוססת וכי סיכוייו טובים להצליח בה.

5. יש חשיבות להנחת תשתית לכאורית לעילות תביעה לטובת הקבוצה כבר בשלב האישור של התובענה הייצוגית.

האמור נפסק בעניין מגדל חברה לביטוח5.

בעניין עתליה אביגל6 נפסק, כי על ביה"ד לבחון את התקיימות התנאים 'במידת הסבירות הראויה' ו'באופן לכאורי בלבד', מבלי להפוך את שלב הדיון בבקשת האישור לדיון בתובענה גופה. די בכך שבית הדין ישתכנע כי קיים סיכוי סביר שהתובענה תוכרע לטובת הקבוצה.

בעניין גיא אורטל7 נפסק כי מקום בו התובע המייצג לא הוכיח כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלה תוכרע לטובת הקבוצה, הרי שאין לאשר את ניהול התובענה כייצוגית.

6. תובענה ייצוגית תאושר רק כאשר יוכח כי היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

האמור נפסק בעניין מיכאל בינימינוביץ8. נפסק לעניין בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין אי תשלום תוספת וותק, כי בנסיבות המיוחדות של המקרה – הרקע לשחיקת התוספת ההסכמית, הפיכתה לארכאית וביטולה תוך ויתור על אכיפתה הקיבוצית כנגד הטבה כלכלית משמעותית – תובענה ייצוגית אינה הדרך הצודקת לליבון המחלוקת

8. הבדלים מסוימים בין עובדים בקבוצת עובדים, כגון בתקופת העבודה, בשיעור שכר או בהיקף המשרה, הם הבדלים טבועים המאפיינים כל קבוצת עובדים במשפט העבודה, באופן שאין בהם, כשלעצמם, למנוע אישור ניהול תובענה כייצוגית. 

האמור נפסק בעניין רונן תורג'מן9. נפסק, כי אף ניתן להגדיר את קבוצת המעוניינים באופן שונה מהמבוקש, כך שהמכנה המשותף בין חברי הקבוצה יתאים לניהול התובענה כייצוגית.

כך צויין בעניין יגאל וירון10, כי די בכך שהיסוד המשותף מהווה מרכיב מהותי בהתדיינות ואין צורך שהשאלות תהיינה משותפות.

9. תביעות ייצוג קבוצתיות מאופיינות בריבוי מעוניינים שזהותם, כמו גם שיעור הסעד הנכון המבוקש לכל אחד מהם, לא ידועים לתובע.

האמור נפסק בעניין אלי אלמקייס11.

10. בית הדין יבחן אם התובענה מתאימה לבירור כתובענה ייצוגית מבחינת גודלה של הקבוצה; פיזור העובדים בכל הארץ; סכומי התביעה הנמוכים יחסית; מניעת עומס על בתי הדין, שעלול להיווצר בעטיין של הגשתן תביעות פרטניות רבות; אינטרס ציבורי ביצירת הרתעה מפני הפרת חקיקת המגן ובצורך להביא לאכיפה מיטבית של חקיקת המגן.

האמור נפסק בעניין ארז אפרים12.

11. אם לאחר בירור תובענה ייצוגית נותרות עדיין סוגיות רבות לברור בעניינו של כל אחד מחברי הקבוצה, מהווה הדבר טעם טוב שלא לאשר את התובענה הייצוגית.

האמור נפסק בעניין נפתלי גרוס13.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

ד. מראה מקום

 1. עע (ארצי) 1537/04 חוה כץ נ' שירותי בריאות כללית – קופת חולים כללית, 9.1.2007
 2. עע (ארצי) 20139-09-15‏ ‏ מכבי שירותי בריאות נ' אייל קוצ'ינסקי, 26.6.2018
 3. ברע (ארצי) 7386-02-16‏ ‏ "קסטרו מודל" בע"מ נ' אור שחם, 14.5.2018
 4. עע (ארצי) 14290-06-16‏ ‏ מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה ע"ר נ' עמותת ידיד מרכזי זכויות בקהילה, 1.5.2018; כן ראו: עע (ארצי) 26328-09-14‏ ‏ הראל חברה לביטוח בע"מ נ' מירב תותי אשבל‏, 3.12.2019
 5. רעא 3489/09 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת צפוי מתכות עמק זבולון בע"מ, פ"ד סו(1) 633; כן ראו: עע (ארצי) 246/09 רונן תורג'מן נ' שחק אבטחה ושירותי משרד בע"מ, פסקה 22, 27.12.2009; עע (ארצי) 425/09 ‏ ‏ אבישי גולדברגר נ' אגודת השומרים בע"מ, 3.2.2010
 6.   עע (ארצי) 33793-12-16‏ ‏ עתליה אביגל נ' באג מולטיסיסטם בע"מ, 6.12.2020; כן ראו: עע (ארצי) 16621-02-17‏ ‏ ליודמילה ספרנסקי – נתן נ' המרכז הישראלי לרפואה סיעודית בע"מ, 12.2.2019
 7. עע (ארצי) 46536-09-16‏ ‏ בן – בטחון (1989) בע"מ – גיא אורטל‏, 24.2.2019
 8. עע (ארצי) 36077-09-16‏ ‏ ג'י פור אס פתרונות אבטחה (ישראל) בע"מ נ' מיכאל בינימינוביץ, 2.11.2017
 9. עע (ארצי) 246/09 רונן תורג'מן נ' שחק אבטחה ושירותי משרד בע"מ, פסקה 22, 27.12.2009; כן ראו: עע (ארצי) 425/09 ‏ ‏ אבישי גולדברגר נ' אגודת השומרים בע"מ, 3.2.2010; עע (ארצי) 633/08 ‏ ‏ ארז אפרים נ' גל מעיתון שיווק והפצת עיתונים בע"מ, 11.1.2011
 10. עע (ארצי) 629/07 ‏ יגאל וירון נ' תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ, 3.1.2011; כן ראו:  עע (ארצי) 454/09‏ ב.ג. מוקד אבטחה בע"מ נ' סיגל בן שלמה, 29.3.2011
 11. דיון מח/194-3 (ארצי) אלי אלמקייס ואח' נ' תדיראן בע"מ, פ"ד כ(1) 474;  דב"ע/2-208/98 דורה אפטקרר נ' לאון פלנסט בע"מ (לא פורסם)
 12. עע (ארצי) 633/08 ‏ ‏ ארז אפרים נ' גל מעיתון שיווק והפצת עיתונים בע"מ, 11.1.2011; כן ראו לעניין בחינת האינטרס הציבורי: ברע (ארצי) 210/08  פלונית נ' פלונית, 22.5.2008
 13. 00154/04 נפתלי גרוס נ' מדינת ישראל, 9.1.2007; כן ראו: עע (ארצי) 1537/04 חוה כץ נ' שירותי בריאות כללית – קופת חולים כללית, 9.1.2007; עע (ארצי) 629/07 ‏ יגאל וירון נ' תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ, 3.1.2011

מאמרים קרובים