עולם העבודה | אוקטובר 17, 2023

1.  תקנות בית-הדין לעבודה (סדרי-דין), התשנ"ב-1991, אינן כוללות הוראה בעניין משלוח הודעה לצד שלישי. בהעדר הוראה בעניין זה ומכח סעיף 33 לחוק בית-הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, אימץ בית הדין את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, הנוגעות למשלוח הודעה לצד שלישי.

ראו פסק הדין בענין רימס אינטרנשיונל בע"מ1. בעבר ההוראה בדבר הודעה לצד שלישי הוסדרה במסגרת תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984. היום, ההוראה מוסדרת בסימן ג' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 – תקנות 22 ו- 23 לתקנות. 

2. מוסד דיוני של הודעה לצד שלישי אומץ כמובן, בשינויים המחויבים, ובכפוף לקביעה אחרת של בית-הדין, אם ראה לעשות כן לצורך פישוט הדיון, הקלת הדיון ועשיית משפט צדק.

ראו פסק הדין בענין אחמד רדאידה2.

4. אלא שמוסד דיוני זה של הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה, כפוף לכך שהתובענה מושא ההודעה תהא בסמכותו העניינית של בית הדין לעבודה "לו הוגשה היא במישרין כלפי אותו צד שלישי – כנתבע".

ראו : פסק הדין בענין  קדם הדרכות (2002) בע"מ3

בעניין סמיר חלאילה4 ביה"ד הורה על מחיקת הודעה לצד שלישי משעה שביה"ד לעבודה אינו מוסמך לדון בעילה חוזית-מסחרית בגינה הוגשה ההודעה.

בעניין ספורטאי הוד השרון5 נקבע כי כאשר מוגשת לביה"ד בקשה למשלוח הודעה לצד ג', על ביה"ד לבחון אם העילה הנטענת כלפי הצד השלישי היא סמכותו העניינית. 

5. משכך, בבוא בית הדין לבחון הודעת צד שלישי שומא עליו לבחון האם התובענה מצויה בסמכותו העניינית. תביעה שבית הדין לעבודה אינו מוסמך לדון בה, לא תהפוך לתביעה בסמכותו רק משום שהוגשה באמצעות הודעת צד שלישי. 

ראו פסק הדין בענין רימס אינטרנשיונל בע"מ6.

6. בתי הדין לעבודה חזרו ושנו כי בהפעלת הפרוצדורה של הגשת הודעה לצד שלישי ייזהר בית-הדין שלא לחרוג מתחום סמכותו.

ראו למשל פסק הדין בענין שרה וקלסר7. הוטעם כי יש לבדוק בכל מקרה אם התרת הגשת ההודעה לצד שלישי לא מרחיקת לכת אל המעגל החיצוני שמעבר לגבולות סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה.

7. אין כל דרך להכניס לבית הדין לעבודה תביעה חוזית בין שניים, אפילו השניים היו שניהם מעסיקים של העובד. 

ראו פסק הדין בענין רימס אינטרנשיונל בע"מ8.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

 1. ע"ע 23018-05-12‏ ‏ תדיר – גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ נ' רימס אינטרנשיונל בע"מ, 3.7.14
 2. דב"ע נו/0-301 המוסד לביטוח לאומי נ' אחמד רדאידה, 25.11.96 ; ראו עוד : דב"ע לא/0-8 פרלה נגר נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"כ ב 93; ע"ע 755/05 סעיד עבד אל חאק נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה "גליל מזרחי", 18.10.06

  3.  כמו גם לצורך ייעול הדיון.

  ראו פסק הדין בענין זהבה חן[1. ע"ע 8715-06-10 עיריית רמלה נ' זהבה חן, 11.11.10

 3.  בר"ע (ארצי) 206/07 קדם הדרכות (2002) בע"מ נ' יואל שי, 7.6.07 ראו עוד : ע"ע 617/07 מדינת ישראל – משרד החינוך נ' אילנה ליטבק, 23.10.08
 4. ר"ע (ארצי) 72487-06-23 סמיר חלאילה נ' עיריית עראבה 6.8.23
 5. בר"ע (ארצי) 47057-06-23 ספורטאי הוד השרון עמותה להתעמלות נ' דוד בן ברוך  1.8.23
 6. ע"ע 23018-05-12‏ לעיל
 7. ע"ע 1229/01 מכבי שירותי בריאות נ' שרה וקלסר, פד"ע לז 241 (2001)
 8. ע"ע 23018-05-12‏ לעיל – ראו סעיף 3 לפסק הדין וההפניות שם לפסיקה

מאמרים קרובים