עולם העבודה | אפריל 23, 2022

תוכן עניינים

 1. סעיף 1 לחוק – הקמת שירות התעסוקה »
 2. סעיף 2 לחוק – תחום פעולתו של השירות »
 3. סעיף 3 לחוק – אי-התערבות  ביחסי-עבודה ותנאיה »
 4. סעיף 4 לחוק – השירות – תאגיד »
 5. סעיף 4א לחוק – פטור ממיסים »
 6. סעיף 5 לחוק – בקורת מבקר המדינה »
 7. סעיף 6 לחוק – פיקוח שר התעשייה המסחר והתעסוקה »
 8. סעיף 7 לחוק – סמכות השר לפעול במקום השירות »
 9. סעיף 8 לחוק –  מועצת הרשות »
 10. סעיף 9 לחוק – הרכב המועצה »
 11. סעיף 10 לחוק – מינויים של נציגי העובדים והמעסיקים »
 12. סעיף 11 לחוק –  יושב ראש המועצה »
 13. סעיף 11א לחוק – ניגוד עניינים »
 14. סעיף  11ב לחוק –  הפסקה כהונה והשעיה מכהונה »
 15. סעיף 11ג לחוק – תוקף פעולות »
 16. סעיף 11ד לחוק –  החלת דינים על חברי המועצה »
 17. סעיף 12 לחוק –  תפקידי המועצה »
 18. סעיף 14 לחוק – הנוהל במועצת השירות »
 19. סעיף 14א לחוק –  שמיעת הציבור לפני המועצה »
 20. סעיף 15 לחוק –  המינהלה »
 21. סעיף 16 לחוק –  מינוי המינהל »
 22. סעיף 17 לחוק – מינוי עובדים אחרים »
 23. סעיף  18 לחוק – דרכי מינוים ותנאי עבודתם של עובדי השירות »
 24. סעיף 18א לחוק – חשב השירות »
 25. סעיף 19 לחוק –  עובד השירות – עובד הציבור »
 26. סעיף 20 לחוק –  פעולות המנהל בשם השירות  »
 27. סעיף 21 לחוק – תקנון השירות »
 28. סעיף 22 – פרסום התקנון »
 29. סעיף 23 – לשכות שירות התעסוקה »
 30. סעיף 24 – סוגי לשכות שירות התעסוקה »
 31.  סעיף 25 – מדורים, סניפים ומרכזי רישום »
 32. סעיף 26 – סמכות של מדור, סניף או מרכז רישום »
 33. סעיף 27 – מועצת לשכת שירות התעסוקה »
 34. סעיף 28 – ועדות למועצת הלשכה »
 35.  סעיף 29 – הנוהל במועצת הלשכה »
 36. סעיף 30 – מינהלת לשכת שירות התעסוקה »
 37. סעיף 31 – פעולת המנהל בשם הלשכה »
 38. סעיף 36 – הודעת הזקוקים לעובדים בשירותים »
 39. סעיף 37 – הודעה על פיטורים »
 40. סעיף 38 – העברת הודעות בתחום השירות »
 41. סעיף 39 – רישום דורשי עבודה »
 42. סעיף 40 – סדרי הרישום »
 43. סעיף 41 – שליחה לעבודה »
 44. סעיף 42 – איסור הפליה »
 45. סעיף 42א – איסור פרסום מפלה »
 46. סעיף 42ב – תכניות בדבר שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה »
 47. סעיף 43 – עררים »
 48. סעיף 44 – אי התערבות בשביתות ובהשבתות »
 49. סעיף 45 – חלוקת עבודות ארציות »
 50. סעיף 46 – הוכחת מקצוע בזיקה שבחובה »
 51. סעיף 48 – בקשה לתעודת מקצוע »
 52. סעיף 49 – מינוי ועדות מקצוע »
 53. סעיף 50 – הרכב ועדת מקצוע »
 54. סעיף 51 – המלצת ועדת מקצוע »
 55. סעיף 52 – הנוהל לגבי ותיקים במקצוע »
 56. סעיף 53 – תכנית בחינות של השר »
 57. סעיף 54 – תכנית בחינות של הועדה »
 58. סעיף 55 – העיון בתכנית הבחינות »
 59. סעיף 56 – הנוהל בועדת מקצוע »
 60. סעיף 57 –  תעודת מקצוע »
 61. סעיף 58 –  כוחה של תעודת מקצוע »
 62.  סעיף 59 – העתקים ואגרות »
 63. סעיף 60 –  פנקס בעלי מקצוע »
 64. סעיף 62 –  הגדרות »
 65. סעיף 63 –  רשיון »
 66. סעיף 63א – תנאים למתן רישיון »
 67. סעיף 63ב –  דחיית החלטה לענין מתן רישיון או החלטה שלא לחדשו, בשל הליכים פליליים »
 68. סעיף 64 – תנאים ברישיון »
 69. סעיף 64א –  תחולת הוראות »
 70. סעיף 65 –  תיווך בין-ארצי »
 71. סעיף 66א –  איסור תיווך שלא באמצעות עובד או בעל רישיון »
 72. סעיף 66ב –  הגבלה בנוגע לקבלת שירותי תיווך »
 73. סעיף 66ג –  חובת נאמנות והגינות »
 74. סעיף 67 –  פיקוח על לשכות פרטיות »
 75. סעיף 68 –  ביטול רישיון, סיוגו או התלייתו »
 76. סעיף 68א –  צו סגירה »
 77. סעיף 69 – ערעור »
 78. סעיף 69א – תיווך שלא כדין »
 79. סעיף 69א1 – אגרות »
 80. סעיף 69ב – הגדרות »
 81. סעיף 69ג – גביה או קבלה של תשלום על ידי לשכה פרטית »
 82. סעיף 69ד – גביה או קבלה של תשלומים מעובד זר, על ידי מי שאינו לשכה פרטית »
 83. סעיף 69ה – תשלום מותר »
 84. סעיף 69ו – החזר תשלום »
 85.  סעיף 69ז – תניות בהסכם בין לשכה פרטית ללשכה זרה »
 86.  סעיף 69ח – גביה או קבלה של תשלום על ידי לשכה זרה העולה על התשלום החוזי »
 87. סעיף 69ט –  מסירת מידע לעובד זר »
 88. סעיף 69י – סייג לתחולה »
 89. סעיף 69יא – הסכמת שר הפנים להתקנת תקנות »
 90. סעיף 70 – הצעת תקציב »
 91. סעיף 71 – אישור התקציב »
 92. סעיף 72 –  תקציב השירות מאוצר המדינה »
 93. סעיף 74 לחוק – רשות כניסה ללשכה פרטית »
 94. סעיף 75 לחוק – סמכויות עזר בשעת הכניסה »
 95. סעיף 76 לחוק – שמירת סוד »
 96. סעיף 77 לחוק – עבירות בקשר לפרק השני »
 97. סעיף 79 לחוק – עיסוק בתיווך עבודה בלא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיו »
 98. סעיף 80 לחוק –  דרישה או קבלת תשלומים שלא כדין בקשר לתיווך עבודה »
 99. סעיף 80א לחוק – עבירות נוספות בקשר לתיווך עבודה »
 100. סעיף 80ב לחוק – עבירה נמשכת »
 101. סעיף 81 לחוק – צו הפסקת עבודה »
 102. סעיף 82 –  אחריות נושא משרה בתאגיד »
 103. סעיף 82א –  סמכות בית הדין לעבודה »
 104. סעיף 83 –  פירוק הלשכות הקודמות »
 105. סעיף 84 –  העברת נכסי הלשכות הקודמות וחובותיהן »
 106. סעיף 85 –  עובדי הלשכות הקודמות »
 107. סעיף 86 –  תקנון ביניים »
 108. סעיף 87 –  תחולה על המדינה »
 109. סעיף 88 –  ביטולים »
 110. סעיף 89 –  ביצוע ותקנות »
 111. סעיף 90 –  חובת התייעצות »
 112. סעיף 91 – אצילת סמכות »
 113. סעיף 92 –  תחילה »
 114. מראה מקום »

א. סעיף 1 לחוק – הקמת שירות התעסוקה

ב. סעיף 2 לחוק – תחום פעולתו של השירות

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 •  תחום פעולתו של השירות
  2. שירות התעסוקה ירכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו; הוא יעסוק בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה וישתף פעולה עם גופים אחרים בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע; כן יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע ובהכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה.
 1. על-פי החוק,  תפקידיו של שירות התעסוקה יהיו כדלקמן:
  1. ריכוז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו מתוך מטרה להסדירו;
  2. השגת עבודה לדורשיה והפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות התעסוקה;
  3. שיתוף פעולה עם גופים בענייני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע;
  4. ייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע והכוונתם לעבודה מתאימה וקיום מעקב אחר השמתם בעבודה והתמדתם בה.
 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

 • דרך תשלום שכר
 • (א)  שכר עבודה ישולם לידי העובד במישרין, אך מותר שישולם לו, על פי הוראתו בכתב, באמצעות בן-זוגו, הורו, ילדו, חבר בעבודה, הקיבוץ שהעובד חבר בו, מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, החברה, כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לאותו חוק (בחוק זה – חברת הדואר), לשכת עבודה שהוקמה על פי סעיף 23 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, או כל תאגיד שאושר לכך על ידי שר העבודה בהסכמת ארגון העובדים הגדול ביותר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת.
 • (ב)  שכר עבודה לעובד שירות בעבודת משק לפי סימן ב'ו לפרק ו' של חוק העונשין, תשל"ז-1977, ישולם באמצעות שירות בתי הסוהר או באמצעות שירות התעסוקה.

ג. סעיף 3 לחוק – אי-התערבות  ביחסי-עבודה ותנאיה

על-פי החוק,  יחסי עבודה ותנאי עבודה אינם בסמכות שירות התעסוקה ואין לו סמכות להתערב בהם.

ד. סעיף 4 לחוק – השירות – תאגיד

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 • השירות – תאגיד
 • שירות התעסוקה הוא תאגיד וכשר לרכוש ולהעביר כל זכות, להתחייב בכל חיוב ולהיות בעל דין או צד לכל הליך משפטי או אחר.

ה. סעיף 4א לחוק – פטור ממיסים

ו. סעיף 5 לחוק – בקורת מבקר המדינה

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 •  בקורת מבקר המדינה
 • 5. שירות התעסוקה יעמוד לבקורתו של מבקר המדינה בהתאם לסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

על-פי החוק,  שירות המדינה יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה, בהתאם להוראת סעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה.

ז. סעיף 6 לחוק – פיקוח שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 •  פיקוח שר התעשייה המסחר והתעסוקה
 • 6. שירות התעסוקה יעמוד לפיקוחו הכללי של שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בחוק זה – השר).

ח. סעיף 7 לחוק – סמכות השר לפעול במקום השירות  

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 •  סמכות השר לפעול במקום השירות
 • 7. פעולה שאחת מרשויות שירות התעסוקה חייבת לעשותה על פי חוק זה או על פי התקנות או על פי התקנון האמור בסעיף 21 (להלן – תקנון השירות) ולא עשתה אותה, והפעולה היא לדעת השר הכרחית להבטחת העבודה התקינה של השירות, רשאי השר לצוות על הרשות לעשות את הדרוש לביצוע אותה פעולה בדרך שיקבע בצו, ואם לא קיימה הרשות את הוראות הצו, רשאי השר לעשות את הפעולה בעצמו או באמצעות אדם אחר, ודין פעולה שנעשתה על ידי השר כדין פעולה שנעשתה על ידי הרשות.

על פי החוק,  מקום בו על אחת מרשויות שירות התעסוקה לבצע פעולה מכח חוק, תקנות או תקנון והיא לא ביצעה אותה, ולעמדת השר הפעולה הכרחית להבטחת עבודה תקינה של הרשות, בסמכותו לצוות על הרשות לבצעה בדרך שיקבע בצו. מקום בו הרשות לא קיימה את הוראות הצו, רשאי השר לבצע את הפעולה בעצמו או באמצעות אחר, ודינה כפעולה שבוצעה על-ידי הרשות.

 ט. סעיף 8 לחוק –  מועצת הרשות

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 •  מועצת הרשות
 • 8. הרשות העליונה של שירות התעסוקה היא מועצת שירות התעסוקה (להלן – מועצת השירות או המועצה), שחבריה יתמנו על ידי השר.

י. סעיף 9 לחוק – הרכב המועצה

 • חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959

 •  הרכב המועצה
 • 9 (א)  המועצה תהיה מורכבת מנציגי העובדים והמעסיקים, שווה בשווה, ומנציגי הממשלה שמספרם לא יעלה על שליש של מספר חברי המועצה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר; הודעה על ההרכב תפורסם ברשומות.
 • (ב)  בין נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
 • (ג)   בכפוף להוראות סעיף קטן (ד), חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן אפשר למנותם שוב לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות.
 • (ד)  תמה תקופת הכהונה של חבר המועצה וטרם מונה חבר חדש במקומו, ימשיך חבר המועצה לכהן במשך ארבעה חודשים נוספים או עד למינוי חבר חדש במקומו, לפי המוקדם.
 1. על פי החוק, מועצת שירות התעסוקה תהיה מורכבת באופן המפורט להלן:
  1. מספר שווה של נציגי עובדים ונציגי מעסיקים;
  2. נציגי ממשלה שמספרם לא יעלה על שליש ממספר חברי המועצה;
  3. המספר הכולל של חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר;
  4. בין נציגי הממשלה יהיה עובד אחד לפחות של משרד הכלכלה והתעשייה.
 2. הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות.
 3. חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים, וניתן למנותם לתקופת כהונה נוספת. כמו-כן' ניתן למנות  את חברי המועצה שוב לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות.
 4. במקרה שבו הסתיימה תקופת כהונה של חבר מועצה וטרם מונה חבר חדש במקומו, ימשיך חבר המועצה לכהן ארבעה חודשים נוספים או עד למינוי חבר חדש, לפי המוקדם.
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

רד. מראה מקום

מאמרים קרובים