עולם העבודה | אוקטובר 16, 2023

1.  נושא ניהול פרוטוקול בפני ערכאות שיפוטיות הוסדר בחוק בתי המשפט, (תיקון מס' 51) תשס"ח- 2008.

ראו סעיף 68א לחוק בתי המשפט, תשס"ח- 2008

2. בדיון בבית משפט ינוהל פרוטוקול שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון והנוגע למשפט, לרבות שאלות והערות בית המשפט.

ראו סעיף 68א לחוק בתי המשפט, תשס"ח- 2008 לעיל. 

3. בדיונים מקדמיים (קדם משפט, ישיבה מקדמית, דיון מקדמי אחר) רשאי בית המשפט בהסכמת בעלי הדין  לרשום רק את עיקרי הדברים שבדיון.

ראו סעיף 68א לחוק בתי המשפט, תשס"ח- 2008 לעיל. 

בעניין כלל חברה לביטוח בע"מ1 נקבע בקדם משפט, בישיבה מקדמית או בדיון מקדמי אחר רשאי בימ"ש, בהסכמת בעלי הדין, לכלול בפרוטוקול את עיקרי הדברים שבדיון.

4.  לבית המשפט ניתן שיקול דעת להורות כי לא יירשמו בפרוטוקול דברי גידוף, נאצה או ביזוי.

ראו סעיף 68א לחוק בתי המשפט, תשס"ח- 2008 לעיל. 

5. בקשות לתיקון פרוטוקול יש להגיש תוך עשרה ימים מיום המצאתו, ובית המשפט יכריע בבקשה לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין האחרים להגיב לה.

ראו סעיף  68א לחוק בתי המשפט, תשס"ח- 2008 לעיל. 

בעניין בידוד ופיגומים2 נקבע שמשחלפו למעלה מחודשיים בין מועד הדיון לבין מועד פסק הדין ולא הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול לא תישמע טענה שאין לה בסיס בפרוטוקול.

6. ואולם, אין להסיק מהוראת סעיף 68א לחוק בתי המשפט, כי על בית המשפט להמתין 10 ימים עד לאחר כל ישיבה לצורך מתן החלטה או פסק דין. ככל שבית המשפט ייתן הכרעתו תוך זמן קצר לאחר תום הראיות/ שמיעת הסיכומים – הרי זה משובח.

ראו פסק הדין בענין סעדה גואנה מיטרי3.

7.  פרוטוקול יכול להיות רישום על ידי הקלדה או פענוח של הקלטה. כאשר בעל דין מבקש הקלטה צריך בית הדין לשקול את הבקשה בסבירות הראויה ובשים לב ליתרונותיה של ההקלטה.

ראו לענין זה בג"ץ שמחה ניר, עו"ד4

8. הטוען כי אין הפרוטוקול משקף את אשר נאמר בדיון רשאי לבקש את תיקונו בבית הדיו האזורי, שהרי רק זה, ששמע את הדברים, ויוכל  לקבוע אם יש ממש בטענה. משלא התבקש תיקון הפרוטוקול ערכאת הערעור רואה אותו כמשקף נאמנה את המציאות.

האמור נקבע בפסק הדין בצלאל יאלוביץ5.

9. בית-הדין היושב בערעור דן על-פי החומר שבתיק, ומכאן שבדרך כלל לא תישמע הטענה שפרוטוקול בית-הדין האזורי אינו משקף את המציאות.

ראו פסק הדין בענין המועצה האזורית לכיש6.

10. מאחר שההכרעה בשאלה בדבר תיקונו של הפרוטוקול תלויה גם בהתרשמותו של בית הדין מהדברים שהושמעו, ראוי להקפיד על מועדים להגשת בקשה לתיקון. על כן אין מקום להתיר על נקלה הארכת מועד להגשת בקשה לתיקון הפרוטוקול.

ראו  בספרו של  השופט (בדימוס) י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה" ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 12  עמ' 45.  

11. אם נפלה טעות בפרוטוקול יש לבקש תיקון הטעות מהערכאה הדיונית וממנה בלבד.

ראו פסק הדין בענין רחל מרקוביץ7.

12. כאשר לבעל דין ביקורת על צורת ניהול הדיון, יש מקום לבקש את תיקון הפרוטוקול ואולי אף לבקש את פסילת המותב, אך אין לטעון טענות בדבר צורת ניהול הדיון בהודעת הערעור.

ראו פסק הדין בענין הרצליה ממן8.

13.  בעל דין רשאי להקליט את הדיון בבית הדין בהקלטה פרטית בכוף לאישור בית משפט. הקלטה שלא באה במקום פרוטוקול הדיון. במקרה כזה תישמר ההקלטה בתיק בית הדין והצד שכנגד יהא רשאי אף הוא להאזין לה. בית הדין רשאי לסרב לבקשה מטעמים מיוחדים.

ראו פסק הדין בענין אלון קורן מידן9 תשמ"ד- 1984] הוטעם כי העובדה שבית הדין האזורי מקפיד על כך שהפרוטוקול המוקלד ישקף נאמנה את הדיון; כמו גם הסרבול והסיבוך שההקלטה עלולה ליצור,  לא עולים כדי טעמים מיוחדים המצדיקים סטיה מהאיזון שנקבע בסעיף 68ב' לחוק.

בעניין כלל חברה לביטוח בע"מ10 נקבע שסעיף 68ב לחוק בתי המשפט מאפשר לבעל דין להקליט דיון בכפוף לאישור בית המשפט, כאשר יש להפקיד את ההקלטה בידי בית המשפט ולאפשר לכל בעלי הדין להאזין לה, תוך קביעה מפורשת כי "הקלטה של הדיון לפי סעיף זה לא תיחשב פרוטוקול הדיון". ודוק, הקלטה ללא אישור בית המשפט מהווה עבירה על כללי האתיקה של עורכי דין.

14. במסגרת בקשה לתיקון פרוטוקול יש לבדוק האם בהשמטות/התיקונים אליהם מתייחסת הבקשה יש כדי לשנות באופן מהותי את תוכן הדברים או את העדויות, והאם אין די בכך שהפרוטוקול משקף כללית את שנאמר בדיון, שאז אין מקום לתקנו.

ראו עניין כלל חברה לביטוח בע"מ10.

15. תיקון פרוטוקול על בסיס הקלטה לא מאושרת

בעניין כלל חברה לביטוח בע"מ10 נקבע שהתיקונים המבוקשים נסמכים על הקלטה שבוצעה ללא אישור ביה"ד, תוך הסתרת דבר ההקלטה בבקשות הקודמות לתיקון הפרוטוקול, לכן גם מטעם זה לא ניתן משקל לאמור בהקלטה.

16. פרוטוקול הדיון מהווה יסוד לבחינת מהימנות הטענות נגד בימ"ש באשר לאופן התנהלות הדיון, ואין די בהעלאת טענה בעלמא, שאינה מוצאת ביטויה בהחלטת ביה"ד, או אחרת.

בעניין ווינדוס פיקס11 נקבע שפרוטוקול הדיון מהווה יסוד לבחינת מהימנות הטענות נגד בימ"ש באשר לאופן התנהלות הדיון, ואין די בהעלאת טענה בעלמא, שאינה מוצאת ביטויה בהחלטת ביה"ד, או אחרת. בענייננו, המערערים לא הגישו בקשה לתיקון פרוטוקול, וטענתם בדבר ההערה שהם מייחסים לביה"ד קמא לא נתמכה בראיות שיש בהן כדי להפריך את המצויין בפרוטוקול. מכאן שלא הופרכה החזקה כי פרוטוקול הדיון משקף את שאירע במציאות.

מראה מקום

 1.  בר"ע (ארצי) 14800-12-22 פלוני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 5.1.23
 2. בר"ע (ארצי) 17347-09-21 בידוד ופיגומים תעשייתיים בע"מ נ' יאב קוסט 23.9.21
 3. רע"א 2623/14 ‏סעדה גואנה מיטרי נ' עלס דוברונסקי, 7.5.14
 4. בג"ץ  305/89‏ ‎שמחה ניר‎ עו"ד  ‎נ' בית משפט השלום (תעבורה) למחוז חיפה, פ"ד מה(3) 203
 5. דב"ע נב/1-91 בצלאל יאלוביץ נ' שירות התעסוקה, 1.1.92
 6. דב"ע נד/3-9 ‎ ‎המועצה האזורית לכיש‎ ‎נ' ‏יגאל ארביב, פ"ד כה(1) 475
 7. דב"ע נד/0-23 רחל מרקוביץ נ' המוסד לביטוח לאומי, 13.2.94 – סעיף 5 לפסק הדין
 8. דב"ע נד/3-113 הרצליה ממן נ' הסטודיו בע"מ, 26.4.96 – סעיף 5 לפסק הדין
 9. בר"ע 53345-06-14 אלון קורן-מידן נ' ש.ל.ה. שירותי רפואה בע"מ, 29.6.14; ראו עוד סעיף 68ב' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב
 10.  בר"ע (ארצי) 14800-12-22 פלוני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ 5.1.23
 11. עפ"ס (ארצי) 7802-02-23 ווינדווס פיקס בע"מ נ' ח'ורי אימאן 19.3.23

מאמרים קרובים