עולם העבודה | ספטמבר 18, 2021

1. מתן עדות מוקדמת מוסדר כיום בתקנה 73 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 ואומצה בבית הדין מכוח תקנה 129(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991.  

  • תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט- 2018

  • 73 (א) בית המשפט רשאי בכל עת להורות על גביית עדות מוקדמת ועל אופן גבייתה, כל עוד קיים חשש סביר שלא יהיה ניתן לשמוע את העד במועד הרגיל או אם בעלי הדין, המיוצגים כולם בידי עורכי דין, הסכימו לכך.
  • (ב) העדות המוקדמת תיגבה בדרך שגובים עדות בבית המשפט ודינה כדין עדות שנשמעה בבית המשפט לכל דבר ועניין, ואם לא ניתן לגבות עדות בדרך כאמור – יכול שעוזר משפטי או מתמחה ישמעו אותה.
  • (ג) אם העדות המוקדמת לא נשמעה לפני שופט או לא הוקלטה – היא תיקרא לפני העד, ואם הודה בנכונותה – יחתום עליה, וכן יחתום עליה גובה העדות כאמור.
  • (ד) אם בשעת גביית עדות כאמור הובעה התנגדות לשאלה מסוימת, תתועד השאלה, ההתנגדות, הנימוקים בעד ונגד והתשובה בפרוטוקול; בסמוך לאחר קבלת הפרוטוקול יכריע בית המשפט אם יש לקבל את ההתנגדות או לנהוג בתשובה בדרך אחרת.

2. העדות המוקדמת תצורף לפרוטוקול תיק בית המשפט.

 יוער כי טרם התקנת תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 מתן עדות מוקדמת הוסדר בתקנה 171 לתקנות,  נוסחה היה שונה, והתקנה לא אומצה במפורש בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) כך שעדות מוקדמת נגבתה מכוח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969.

חידוש משמעותי בתקנה 73 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 הוא העובדה שניתן לגבות עדות מוקדמת גם בהסכמת בעלי הדין – ככל שכולם מיוצגים על ידי  עורכי דין, וזאת גם בהיעדר טעם מיוחד לכך.

3. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לגבות עדות מוקדמת בהליך אזרחי ופלילי. עדות כאמור תיגבה כאשר היא מרכזית לבירור המשפט.

ראו פסק הדין ניר עם ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ1.

4. בהליך אזרחי גם רשם רשאי לשמוע עדות מוקדמת ולגבות אותה.

הרשם אף רשאי לשמוע חקירה נגדית לאחר שהחליט על גביית העדות המוקדמת.  ראו פסק הדין טל עדן בע"מ ואח'2

5. בהליך פלילי יש לאמץ את הוראת סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי[נוסח משולב], המורה על סדרי חקירה מיוחדים, לרבות הקראת הפרוטוקול וחתימת העד עליו. גובה העדות הוא בית הדין ולא הרשם. 

ראו בספרו של השופט  (בדימוס) י. לובוצקי "סדר הדין במשפט העבודה" ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 11 עמ' 38 וההפניות שם בה"ש 159.

6. פעמים רבות גובה בית הדין עדות מוקדמת מעובדים זרים, בין שמדובר בתביעה נגד מעסיק ובין שמדובר במקרים שהמדינה מתכוונת להאשים את המעסיק בפלילים. באותם מקרים קיימת חשיבות רבה לשמיעת הדיון במועד מוקדם ככל האפשר.

ראו פסק הדין בענין נתן עמיצור3.

7. במיוחד יש ליתן עדיפות לסיום הדיון בתובענה בהקדם האפשרי, כאשר קיימת המלצה מפורשת לכך מערכאה אחרת.

האמור נקבע בפסק הדין בענין ראמונצ'יטו אנטרדה4

מראה מקום

  1. ע"פ (ארצי) 13/07 ניר עם ירקות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל, 6.9.09
  2. בר"ע (ארצי) 1424/02 טל עדן בע"מ ואח' נ' אוגוזהאן סונבאר ואח', 10.10.02
  3. ע"א 98 / 960014‏ ‏נתן עמיצור נ' בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע, 1.2.99- סעיף 10 לפסק הדין; ראו גם : עא"ח 6/03 מדינת ישראל נ' בוקה ולריו ואח', 27.1.04 – סעיף 19 לפסק הדין
  4. ע"ע (ארצי) 257/03‏ ראמונצ'יטו אנטרדה נ' עדה שנון, 26.8.03 – סעיף 9 לפסק הדין

מאמרים קרובים