עולם העבודה | דצמבר 16, 2023

תוכן עניינים

 1. זכות הערעור »
 2. תפקידו של בית הדין הארצי כערכאת ערעור »
 3. התערבות ערכאת הערעור בהחלטות מנהליות והחלטות ביניים בקשר לסדרי דין »
 4. התערבות ערכאת ערעור בקביעות עובדתיות של בית הדין לעבודה במקרים חריגים »
 5. אימתי תתערב ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית 
 6. התערבות ערכאת ערעור בפסק דין שניתן במסגרת דיון מהיר »
 7. התערבות ערכאת ערעור בפסק דין של פשרה »
 8. התערבות ערכאת ערעור בפסיקת הוצאות משפט »
 9. ערעור בזכות לעומת ערעור ברשות  »
 10. רשות ערעור »
 11. השגה על החלטה אחרת שלא הוגשה בגינה רשות ערעור »
 12.  מסמכים שיצורפו לבקשת רשות לערער »
 13. החלטת בית הדין הארצי בבקשת רשות ערעור »
 14. הגשת ערעור במקום הגשת בקשת רשות ערעור »
 15. קבלת ראיות חדשות על-ידי ערכאת הערעור »
 16. ערעור על פסק דין ועל החלטה אחרת של רשם בית דין אזורי »
 17. ערעור על החלטת רשם שמונה לשופט בעת הדיון »
 18. הגשת הערעור »
 19. תוכן כתב הערעור »
 20. מועד הגשת ערעור בזכות »
 21. המועד להגשת ערעור ברשות »
 22. המועד להגשת ערעור ברשות לפי סעיפים 64א, 127לד ו-200א לחוק הביטוח הלאומי [64(ב) »
 23. בקשה להארכת מועד הערעור »
 24. הארכת מועד להישפט בקשר לעבירה מינהלית »
 25. התערבות ערכאת הערעור במתן סעד זמני על-ידי הערכאה הדיונית »
 26. מתן סעד זמני על-ידי ערכאת הערעור »
 27. החלטת ערכאת הערעור על עיכוב ביצוע »
 28. אימתי תחייב ערכאת הערעור את המערער בהפקדת ערובה »
 29. דרך הערעור על החלטה לפי פקודת בזיון בית משפט »
 30. ערעור על החלטת בית הדין לאשר או לבטל פסק בוררות »
 31. כפיפותם של בתי הדין האזוריים להלכות בית הדין הארצי »
 32. סטייה של ערכאת הערעור מהחלטותיה  »
 33. ערעור שכנגד »
 34. מועד הגשת ערעור שכנגד »
 35. לו. פסק הדין בערעור »
 36. בג"ץ ופסיקת בית הדין הארצי לעבודה »

א. זכות הערעור

 1. זכות הערעור הינה מרכיב מהותי של שפיטה הוגנת, מדובר בזכות יסוד במהותה גם אם אינה נמנית עם הזכויות הנזכרות בחוק היסוד.

האמור נפסק בבג"ץ אליהו סופר1.

כך, נפסק בעניין TALA TESGAY 2 כי זכות הערעור מהווה חלק מזכות הגישה לערכאות, המוכרת כזכות יסוד בפסיקתו של בית המשפט העליון ובית הדין לעבודה, אשר ככל זכות יש לאזנה אל מול אינטרסים אחרים.

2. הערעור הוא תקנה הקנויה לבעל דין לא בזכות אלא מוענקת לו בתוקף חוק חקוק.

האמור נפסק בעניין ד"ר זוסמן3.

כך, נפסק בעניין ג'מאל אחמד ג'בר ארגו'ב4 כי  זכות הערעור אינה נמנית עם זכויות היסוד המוכרות במשפט, אשר יונקות את חיותן וקיומן מתפיסות היסוד המשפטיות המקובלות, שהן חלק מהותי מן המשפט החל בארץ, וכי היא נולדת מכוחה של הוראה מפורשת בחוק.

3. גם כשצומחת למערער זכות ערעור פורמאלית על פסק-הדין החלקי, הרי זכותו המהותית, שמצמיחה את הערעור נשוא הבקשה, מבשילה רק עם מתן פסק-הדין הסופי.

האמור נפסק בעניין ואהב סנדיד5.

4. מקום בו חוייבו שתי מעסיקות בדין, וערעורה של האחת נדחה – גם השניה רשאית לממש את זכותה לערער.

ראו בעניין מיחלקה גיאורגי6.

5. זכות עמידה בערעור קיימת למי שהיה צד להליך מושא הערעור

בעניין אוניברסיטת חיפה7 נקבע שלמי שלא היה בעל דין בערכאה הקודמת לערער על פסק הדין, תעמוד זכות ערעור להליך שבו ניתנה ההחלטה שפגעה בו, בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, שהתקיים בעניינו הליך, כלומר שתינתן "החלטה משפטית הקובעת סופית את המצב המשפטי בין צדדים בשאלה מסוימת אחרי שצד אחד טען, מקודם, שיש לו זכות לקבל את ההחלטה הזאת". התנאי השני הוא שההליך הסתיים בהכרעה שיפוטית הפוגעת בזכות ההופלדיאנית שלו, כלומר שפסק הדין "שינה את מערך הזכויות שהיו נתונות לנפגע או לחובות שחלו עליו לאחר נתינתו". זכות העמידה בערעור קיימת למי שעמד בתנאים הנ"ל, בעוד שפגיעה בשמו הטוב של אדם אינה מקימה זכות זו.

6. דחיית ערעור ללא הנמקה

בעניין גליה כהן8 נקבע שטענת העותרת לפיה ביה"ד הארצי אינו רשאי לעשות שימוש בתקנה 108(ב) לתקנות סדר הדין בבית הדין לעבודה (דחיית ערעור לא ההנמקה) בערעור המעלה לשיטתה שאלה משפטית תקדימית, אין כל עיגון בלשון התקנה ואין לקבלה. לכך יש להוסיף את אמות המידה המצמצמות שנקבעו ע"י בג"ץ להתערבות באופן הפעלת תקנה 108(ב), תוך שנקבע כי רק במקרים חריגים וקיצוניים יתערב בג"ץ בכגון דא.

7. סיכומים הליך בערעור

בעניין גיא כרמל9 הובהר כי שופט בית דין ארצי שיושב בדיון מוקדם בערעור רשאי להחליט, בתיקים המתאימים לכך, על שמיעת הערעור בדרך של סיכומים בכתב, גם ללא צורך בהסכמת הצדדים.

ב. תפקידו של בית הדין הארצי כערכאת ערעור

1. ייעודה של ערכאת הערעור הוא לבקר את החלטת הדרג הראשון אך לא לקיים דיון דמוי הליך שנועד להתקיים בערכאה הראשונה.

האמור נפסק בעניין נביל מחמוד עבאס10.

כך גם נפסק בעניין דוד סבג11 כי על ערכאת הערעור להיווכח שהממצאים העובדתיים שנקבעו מעוגנים בחומר הראיות, אשר ניתוחו הוא סביר והגיוני, ושאין בהם שגיאה עקרונית ובסיסית.

2. ערכאת הערעור אינה יושבת בדין על מנת לפרש החלטה של ערכאה נמוכה יותר, אלא לשנותה אם אכן בטעות יסודה.

האמור נפסק בעניין בנק דיסקונט12.

3. ערכאת הערעור מוסמכת להסיק מסקנות משפטיות שונות ממסקנות הערכאה הראשונה, המושתתות על הקביעות העובדתיות.

האמור נפסק בעניין יוחנן בידרמן13.

כן ראו בעניין משה סביון14,  שם צויין כי לעיתים ההליך עצמו אינו דורש שמיעת ראיות, בהיותו ערעור על טריבונל מינהלי מעין שיפוטי.

4. ערכאת ערעור לא תיטה להתערב בפסק הדין על מנת להכניס בו שינויים קלי ערך.

האמור נפסק בעניין דוד דוד15.

5. ערכאת הערעור לא תחייב את הערכאה הדיונית לשמוע טיעונים בעל פה, משאלו הונחו בפניה כבר בכתב.

האמור נפסק בעניין  בנימין פורת16.

6. בכל מקרה שבו בוטל או שונה פסק דין בערעור וכתוצאה מכך קמה זכות להשבה, על ההשבה להתבצע בערכים ריאליים.

האמור נפסק בעניין רן ברלב17, כי צד הזכאי להשבה כתוצאה מפסק הדין בערעור, זכאי לסכום החיוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

7. תפקידה של ערכאת הערעור אינו לבחון עד כמה בוצע חיוב שהוטל על-ידי בית הדין קמא, והיא אינה ממלאת את מקום לשכת ההוצאה לפועל.

ראו בעניין מנדל שוסטרמן18.

8. לעניין פסק דין בהסכמה – יכול בעל דין להשיג בשתי דרכים חלופיות: אם ההשגה בשל פגם בהליך השיפוטי – ערעור, אם החלק ההסכמי נפגם – הגשת תביעה לביטול הסכם.

האמור נפסק בעניין אסתר סיטבון19.

בעניין סיראג'20 נקבע שבירור טענת הפגם בהסכמה לגבי פסק דין שניתן לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, על דרך הפשרה, כרוך בבירור עובדתי ונדרשת הגשת תביעה נפרדת לביטול פסק הדין.

9. בית הדין הארצי לא יתיר דיון והכרעה בשאלות שלא נדונו בערכאה הדיונית.

האמור נפסק בעניין ז'אק כאביה21. נפסק כי לא יהיה נכון שבית הדין הארצי יפתח דיון משפטי על יסוד תשתית עובדתית שנויה במחלוקת שלא התבררה כראוי בערכאת הדיון.

בעניין מדינה בת עמי22 נדונה תובענה שנגדעה לקבלת תרופה. בית  הדין הדגיש, כי אין זה נכון שערכאת הערעור תידון ותכריע בשאלות שלא נדונו כלל בערכאה קמא, אך הדגיש כי לא ידון בכך נוכח העובדה ששמורות ומובטחות זכויותיהם האישיות של המשיבים. עם זאת, בעניין ערב אלרשק23 פנסק, כי בית הדין יתיר ערעור על פסיקת פיצויי הלנה, גם אם לא הטענה עלתה מפורשות בערעור, מקום  בו הערעור נסוב כולו על עצם קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים.

10. בית הדין יאות לקבל טענות משפטיות חדשות המבוססות על חומר הראיות שהיה בפני הערכאה הדיונית.

ראו בעניין  חיים שבתאי24.

11. מקום בו בית הדין האזורי לא דן בבקשות שהוגשו בפניו – יחזיר בית הדין הארצי את הדיון לערכאה האזורית למצות את ההליך הדיוני.

ראו בעניין נג'אר הנרי25.

12. בית הדין לא יפסוק בסכסוך שהפך להיות תיאורטי ולא יידרש לערעור שהפך לאקדמי.

האמור נפסק בעניין רונית אורה חיות26.

13. העדר התערבות ערכאת הערעור בפסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני

בעניין ענווה חכמון27 נקבע שערכאת ממעטת להתערב בקביעת שיעור של פיצוי בלתי ממוני.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?
 1. בג"ץ 5580/98‏ סופר נ' שר העבודה והרווחה, פ"ד נד(4) 319; כן ראו: דיון מט/4-24 הסתדרות האקדמאים במדעי הרוח והחברה – המוסדות להשכלה גבוהה , פד"ע כ(1) 268
 2. עע 19866-04-19 TALA TESGAY נ' ע.ת. קינג ג'ורג' הרצליה בע"מ, 26.11.2019; כן ראו: עע 28345-09-16‏ אירנה בלקירסקי נ' אופטיקה הלפרין בע"מ, 14.12.2017; עע (ארצי) 57406-05-18  Baelibi Aman נ' זרוע הזהב כח אדם בע"מ (בפירוק), 9.1.2019; עע 36515-02-20  Bunlai Phaderm נ' ניראור ניהול מסעדות בע"מ, 9.4.2019; עע 58255-03-19  אלטזוס מריה לורדס נ' עזבון המנוחה הרונס אלכסנדרה סנדרה ז"ל, 12.9.2019; ע"ע 8249-10-19 שאדי תורקי נ' מרפאות אלמדאר החדשות בע"מ 19.4.2020; עע 26608-10-20‏ משאבות טאהא בע"מ נ' מוחמד ניגם, 29.7.2021
 3. בג"ץ 307-51 י. לאלו נ' ד"ר י. זוסמן, שופט ביהמ"ש המחוזי, ו 1062
 4. בגץ 87/85  ג'מאל אחמד ג'בר ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מב(1) 353
 5. ע"א 7341/98‏ רשות הנמלים והרכבות בישראל נ' סנדיד, פ"ד נד(1) 875
 6. עע 512-08  מיחלקה גיאורגי נ' יאיר עופר מהנדסים וקבלנים (1993) בע"מ, 30.12.2010
 7. ע"ע (ארצי) 40699-02-21 פלוני נ' אוניברסיטת חיפה 5.7.22
 8. בג"ץ 5332-23 גליה כהן נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים 19.9.23
 9. עב"ל (ארצי) 35603-03-23 גיא כרמל נ' המוסד לביטוח לאומי 30.8.23
 10. דיון נג/3-258 הסתדרות הנוער העובד ולומד נ' נביל מחמוד עבאס , פד"ע כו(1) 367; כן ראו: עב"ל 211/97 זאב לאור נ' המוסד לביטוח לאומי , פד"ע לו(2001) 529
 11. עב"ל 435-97 דוד סבג נ' המוסד, 5.5.1999
 12. דיון מח/3-41 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' כלל העובדים בבנק דיסקונט, פ"ד יט(1) 205
 13. דיון נג/0-238 יוחנן בידרמן נ' המוסד לביטוח לאומי, 14.2.1994
 14. עע 300116/98‏ ‏ משה סביון נ' משחקי יצירה בע"מ, 3.4.2005
 15. דיון נג/9-59 דוד דוד נ' רשות השיפוט בהסתדרות, 24.12.1994
 16. דב"ע נה/3-243 כפר שמואל מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית בע"מ נ' בנימין (בני) פורת, 22.10.1998
 17. ע"א 32-90 דן ברלב נ' מיכאל בריל , מו(5) 866
 18. דב"ע נז/3-244 מנדל שוסטרמן נ' מ' זלינגר ושות' ניהול וכלכלת בניה בע"מ, 10.11.1998
 19. ע"א 2536-90 אסתר סיטבון נ' פרדי סיטבון , מה(2) 573
 20. ע"ע (ארצי) 6074-02-23 סיראג' אלקודס לשילוב העיוורים – מיסאא אלאחרס 19.10.23
 21. ע"ע 1312-01 ז'ק כאביה נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ, 26.12.2004
 22. דב"ע נז/7-2 מדינה בת עמי נ' מדינת ישראל, 9.7.1997
 23. ע"ע 684-09 מנהלת הוואקף המוסלמי נ' ערב אלרשק, 3.3.2013
 24. דב"ע נא/3-12 אדירים בע"מ נ' חיים שבתאי, פד"ע כ"ג 192, 194; כן ראו:. דב"ע נב/3-160 הנרי אסלנוב נ' עיריית טבריה, 16.11.1992; עב"ל 53-07 אלישבע חי נ' המוסד לביטוח לאומי, 28.7.2007
 25. דב"ע 3-410-97 נג'אר הנרי נ' פנחס נרקיס, 14.7.1998
 26. ע"ע 19676-11-10 מדינת ישראל, הממונה על תשלום הגמלאות נ' רונית אורה חיות, 21.10.2013; כן ראו: עס"ק 1015/01 פויכטונגר תעשיות אשדוד (1994) בע"מ נ' ההסתדרות הכללית החדשה, מרחב אשדוד, פד"ע לז(2002) 193; עס"ק 19/99מקורות חברת מים בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה , פד"ע לו(2001) 560; עע 62681-11-20‏ ‏ גלנור בינוי ופיתוח בע"מ נ' ס.ט.א.י.ל בלדינג לבניין ניהול ופיתוח בע"מ, 6.9.2021
 27. ע"ע (ארצי) 29915-11-22 ענווה חכמון נ' טוגו – הלבשה והנעלה בע"מ 12.10.23

מאמרים קרובים