עולם העבודה | אפריל 23, 2022

תוכן עניינים

 1. זכות הערעור »
 2. תפקידו של בית הדין הארצי כערכאת ערעור »
 3. התערבות ערכאת הערעור בהחלטות מנהליות והחלטות ביניים בקשר לסדרי דין »
 4. התערבות ערכאת ערעור בקביעות עובדתיות של בית הדין לעבודה במקרים חריגים »
 5. אימתי תתערב ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית 
 6. התערבות ערכאת ערעור בפסק דין שניתן במסגרת דיון מהיר »
 7. התערבות ערכאת ערעור בפסק דין של פשרה »
 8. התערבות ערכאת ערעור בפסיקת הוצאות משפט »
 9. ערעור בזכות לעומת ערעור ברשות  »
 10. רשות ערעור »
 11. השגה על החלטה אחרת שלא הוגשה בגינה רשות ערעור »
 12.  מסמכים שיצורפו לבקשת רשות לערער »
 13. החלטת בית הדין הארצי בבקשת רשות ערעור »
 14. הגשת ערעור במקום הגשת בקשת רשות ערעור »
 15. קבלת ראיות חדשות על-ידי ערכאת הערעור »
 16. ערעור על פסק דין ועל החלטה אחרת של רשם בית דין אזורי »
 17. ערעור על החלטת רשם שמונה לשופט בעת הדיון »
 18. הגשת הערעור »
 19. תוכן כתב הערעור »
 20. מועד הגשת ערעור בזכות »
 21. המועד להגשת ערעור ברשות »
 22. המועד להגשת ערעור ברשות לפי סעיפים 64א, 127לד ו-200א לחוק הביטוח הלאומי [64(ב) »
 23. בקשה להארכת מועד הערעור »
 24. הארכת מועד להישפט בקשר לעבירה מינהלית »
 25. התערבות ערכאת הערעור במתן סעד זמני על-ידי הערכאה הדיונית »
 26. מתן סעד זמני על-ידי ערכאת הערעור »
 27. החלטת ערכאת הערעור על עיכוב ביצוע »
 28. אימתי תחייב ערכאת הערעור את המערער בהפקדת ערובה »
 29. דרך הערעור על החלטה לפי פקודת בזיון בית משפט »
 30. ערעור על החלטת בית הדין לאשר או לבטל פסק בוררות »
 31. כפיפותם של בתי הדין האזוריים להלכות בית הדין הארצי »
 32. סטייה של ערכאת הערעור מהחלטותיה  »
 33. ערעור שכנגד »
 34. מועד הגשת ערעור שכנגד »
 35. לו. פסק הדין בערעור »
 36. בג"ץ ופסיקת בית הדין הארצי לעבודה »

א. זכות הערעור

 1. זכות הערעור הינה מרכיב מהותי של שפיטה הוגנת, מדובר בזכות יסוד במהותה גם אם אינה נמנית עם הזכויות הנזכרות בחוק היסוד.

האמור נפסק בבג"ץ אליהו סופר1.

כך, נפסק בעניין TALA TESGAY 2 כי זכות הערעור מהווה חלק מזכות הגישה לערכאות, המוכרת כזכות יסוד בפסיקתו של בית המשפט העליון ובית הדין לעבודה, אשר ככל זכות יש לאזנה אל מול אינטרסים אחרים.

2. הערעור הוא תקנה הקנויה לבעל דין לא בזכות אלא מוענקת לו בתוקף חוק חקוק.

האמור נפסק בעניין ד"ר זוסמן3.

כך, נפסק בעניין ג'מאל אחמד ג'בר ארגו'ב4 כי  זכות הערעור אינה נמנית עם זכויות היסוד המוכרות במשפט, אשר יונקות את חיותן וקיומן מתפיסות היסוד המשפטיות המקובלות, שהן חלק מהותי מן המשפט החל בארץ, וכי היא נולדת מכוחה של הוראה מפורשת בחוק.

3. גם כשצומחת למערער זכות ערעור פורמאלית על פסק-הדין החלקי, הרי זכותו המהותית, שמצמיחה את הערעור נשוא הבקשה, מבשילה רק עם מתן פסק-הדין הסופי.

האמור נפסק בעניין ואהב סנדיד5.

4. מקום בו חוייבו שתי מעסיקות בדין, וערעורה של האחת נדחה – גם השניה רשאית לממש את זכותה לערער.

ראו בעניין מיחלקה גיאורגי6.

ב. תפקידו של בית הדין הארצי כערכאת ערעור

1. ייעודה של ערכאת הערעור הוא לבקר את החלטת הדרג הראשון אך לא לקיים דיון דמוי הליך שנועד להתקיים בערכאה הראשונה.

האמור נפסק בעניין נביל מחמוד עבאס7.

כך גם נפסק בעניין דוד סבג8 כי על ערכאת הערעור להיווכח שהממצאים העובדתיים שנקבעו מעוגנים בחומר הראיות, אשר ניתוחו הוא סביר והגיוני, ושאין בהם שגיאה עקרונית ובסיסית.

2. ערכאת הערעור אינה יושבת בדין על מנת לפרש החלטה של ערכאה נמוכה יותר, אלא לשנותה אם אכן בטעות יסודה.

האמור נפסק בעניין בנק דיסקונט9.

3. ערכאת הערעור מוסמכת להסיק מסקנות משפטיות שונות ממסקנות הערכאה הראשונה, המושתתות על הקביעות העובדתיות.

האמור נפסק בעניין יוחנן בידרמן10.

כן ראו בעניין משה סביון11,  שם צויין כי לעיתים ההליך עצמו אינו דורש שמיעת ראיות, בהיותו ערעור על טריבונל מינהלי מעין שיפוטי.

4. ערכאת ערעור לא תיטה להתערב בפסק הדין על מנת להכניס בו שינויים קלי ערך.

האמור נפסק בעניין דוד דוד12.

5. ערכאת הערעור לא תחייב את הערכאה הדיונית לשמוע טיעונים בעל פה, משאלו הונחו בפניה כבר בכתב.

האמור נפסק בעניין  בנימין פורת13.

6. בכל מקרה שבו בוטל או שונה פסק דין בערעור וכתוצאה מכך קמה זכות להשבה, על ההשבה להתבצע בערכים ריאליים.

האמור נפסק בעניין רן ברלב14, כי צד הזכאי להשבה כתוצאה מפסק הדין בערעור, זכאי לסכום החיוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

7. תפקידה של ערכאת הערעור אינו לבחון עד כמה בוצע חיוב שהוטל על-ידי בית הדין קמא, והיא אינה ממלאת את מקום לשכת ההוצאה לפועל.

ראו בעניין מנדל שוסטרמן15.

8. לעניין פסק דין בהסכמה – יכול בעל דין להשיג בשתי דרכים חלופיות: אם ההשגה בשל פגם בהליך השיפוטי – ערעור, אם החלק ההסכמי נפגם – הגשת תביעה לביטול הסכם.

האמור נפסק בעניין אסתר סיטבון16.

9. בית הדין הארצי לא יתיר דיון והכרעה בשאלות שלא נדונו בערכאה הדיונית.

האמור נפסק בעניין ז'אק כאביה17. נפסק כי לא יהיה נכון שבית הדין הארצי יפתח דיון משפטי על יסוד תשתית עובדתית שנויה במחלוקת שלא התבררה כראוי בערכאת הדיון.

בעניין מדינה בת עמי18 נדונה תובענה שנגדעה לקבלת תרופה. בית  הדין הדגיש, כי אין זה נכון שערכאת הערעור תידון ותכריע בשאלות שלא נדונו כלל בערכאה קמא, אך הדגיש כי לא ידון בכך נוכח העובדה ששמורות ומובטחות זכויותיהם האישיות של המשיבים. עם זאת, בעניין ערב אלרשק19 פנסק, כי בית הדין יתיר ערעור על פסיקת פיצויי הלנה, גם אם לא הטענה עלתה מפורשות בערעור, מקום  בו הערעור נסוב כולו על עצם קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים.

10. בית הדין יאות לקבל טענות משפטיות חדשות המבוססות על חומר הראיות שהיה בפני הערכאה הדיונית.

ראו בעניין  חיים שבתאי20.

11. מקום בו בית הדין האזורי לא דן בבקשות שהוגשו בפניו – יחזיר בית הדין הארצי את הדיון לערכאה האזורית למצות את ההליך הדיוני.

ראו בעניין נג'אר הנרי21.

12 .בית הדין לא יפסוק בסכסוך שהפך להיות תיאורטי ולא יידרש לערעור שהפך לאקדמי.

האמור נפסק בעניין רונית אורה חיות22.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?
 1. בג"ץ 5580/98‏ סופר נ' שר העבודה והרווחה, פ"ד נד(4) 319; כן ראו: דיון מט/4-24 הסתדרות האקדמאים במדעי הרוח והחברה – המוסדות להשכלה גבוהה , פד"ע כ(1) 268
 2. עע 19866-04-19 TALA TESGAY נ' ע.ת. קינג ג'ורג' הרצליה בע"מ, 26.11.2019; כן ראו: עע 28345-09-16‏ אירנה בלקירסקי נ' אופטיקה הלפרין בע"מ, 14.12.2017; עע (ארצי) 57406-05-18  Baelibi Aman נ' זרוע הזהב כח אדם בע"מ (בפירוק), 9.1.2019; עע 36515-02-20  Bunlai Phaderm נ' ניראור ניהול מסעדות בע"מ, 9.4.2019; עע 58255-03-19  אלטזוס מריה לורדס נ' עזבון המנוחה הרונס אלכסנדרה סנדרה ז"ל, 12.9.2019; ע"ע 8249-10-19 שאדי תורקי נ' מרפאות אלמדאר החדשות בע"מ 19.4.2020; עע 26608-10-20‏ משאבות טאהא בע"מ נ' מוחמד ניגם, 29.7.2021
 3. בג"ץ 307-51 י. לאלו נ' ד"ר י. זוסמן, שופט ביהמ"ש המחוזי, ו 1062
 4. בגץ 87/85  ג'מאל אחמד ג'בר ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מב(1) 353
 5. ע"א 7341/98‏ רשות הנמלים והרכבות בישראל נ' סנדיד, פ"ד נד(1) 875
 6. עע 512-08  מיחלקה גיאורגי נ' יאיר עופר מהנדסים וקבלנים (1993) בע"מ, 30.12.2010
 7. דיון נג/3-258 הסתדרות הנוער העובד ולומד נ' נביל מחמוד עבאס , פד"ע כו(1) 367; כן ראו: עב"ל 211/97 זאב לאור נ' המוסד לביטוח לאומי , פד"ע לו(2001) 529
 8. עב"ל 435-97 דוד סבג נ' המוסד, 5.5.1999
 9. דיון מח/3-41 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' כלל העובדים בבנק דיסקונט, פ"ד יט(1) 205
 10. דיון נג/0-238 יוחנן בידרמן נ' המוסד לביטוח לאומי, 14.2.1994
 11. עע 300116/98‏ ‏ משה סביון נ' משחקי יצירה בע"מ, 3.4.2005
 12. דיון נג/9-59 דוד דוד נ' רשות השיפוט בהסתדרות, 24.12.1994
 13. דב"ע נה/3-243 כפר שמואל מושב עובדים של העובד הציוני להתיישבות שיתופית בע"מ נ' בנימין (בני) פורת, 22.10.1998
 14. ע"א 32-90 דן ברלב נ' מיכאל בריל , מו(5) 866
 15. דב"ע נז/3-244 מנדל שוסטרמן נ' מ' זלינגר ושות' ניהול וכלכלת בניה בע"מ, 10.11.1998
 16. ע"א 2536-90 אסתר סיטבון נ' פרדי סיטבון , מה(2) 573
 17. ע"ע 1312-01 ז'ק כאביה נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ, 26.12.2004
 18. דב"ע נז/7-2 מדינה בת עמי נ' מדינת ישראל, 9.7.1997
 19. ע"ע 684-09 מנהלת הוואקף המוסלמי נ' ערב אלרשק, 3.3.2013
 20. דב"ע נא/3-12 אדירים בע"מ נ' חיים שבתאי, פד"ע כ"ג 192, 194; כן ראו:. דב"ע נב/3-160 הנרי אסלנוב נ' עיריית טבריה, 16.11.1992; עב"ל 53-07 אלישבע חי נ' המוסד לביטוח לאומי, 28.7.2007
 21. דב"ע 3-410-97 נג'אר הנרי נ' פנחס נרקיס, 14.7.1998
 22. ע"ע 19676-11-10 מדינת ישראל, הממונה על תשלום הגמלאות נ' רונית אורה חיות, 21.10.2013; כן ראו: עס"ק 1015/01 פויכטונגר תעשיות אשדוד (1994) בע"מ נ' ההסתדרות הכללית החדשה, מרחב אשדוד, פד"ע לז(2002) 193; עס"ק 19/99מקורות חברת מים בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה , פד"ע לו(2001) 560; עע 62681-11-20‏ ‏ גלנור בינוי ופיתוח בע"מ נ' ס.ט.א.י.ל בלדינג לבניין ניהול ופיתוח בע"מ, 6.9.2021

מאמרים קרובים