עולם העבודה | דצמבר 4, 2021

1.  ההלכה הנוהגת בבית הדין לעבודה היא שבית הדין רשאי לסטות מהחלטת ביניים שקיבל, לרבות מעובדות שנקבעו בה.

ראו פסק הדין בענין רמי שדה[1. דב"ע נז/0-72 רמי שדה נ' המוסד לביטוח לאומי, 25.6.98- סעיף 16 לפסק הדין].

2.  הרעיון בבסיס הלכה זו הוא שרק פסק דין סופי ייחשב בגדר מעשה המסיים מלאכתו של בית הדין.

ראו בספרו השופט (בדימוס) י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה" ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 12 עמ' 54.

3. הלכה זו יפה הן לעניין שינוי בהחלטות הערכאה הראשונה והן  לשינוי החלטה שניתנה בערעור. ואולם, על בית המשפט להפעיל סמכות זו תוך ריסון עצמי. עליו לנהוג בסמכות זו בזהירות ובמתינות.

ראו פסק דינו של בית המשפט העליון יוסף זלסקי[1. ע"א 5610/93 יוסף זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, 7.4.97].  

4. שינוי החלטת ביניים יכול להיעשות הן בסיום הדיון והן למפרע, כל אימת שיש טעם לכך ובסיס ממשי לשינוי, לרבות כאשר נפלה טעות או השמטה שלה נתפש בית הדין.

ראו פסק הדין אנדרי בנודיז[1. ע"ע  1070/00‏ ‏ אנדרי בנודיז נ' צים חברת השייט הישראלית בע"מ, 17.12.02 ; ראו עוד : דב"ע נד/0/128 ולדימיר פורהנג נ. המוסד לביטוח לאומי, 3.11.94 שצוטט בבל (חי') 3924/00 אמין עאמר נ' ביטוח לאומי, 1.10.02].

5. אין מקום לחרוג מכתבי הטענות הסופיים המגדירים את העתירה ואת ההגנה, אלא בדרך של בקשה מיוחדת לתיקון כתבי טענות.

ראו פסק הדין בענין אסתר פריינטה[1. דב"ע נד/2-9 אסתר פריינטה נ' מדינת ישראל, 15.1.94- סעיף 24 לפסק הדין].

6. כאשר צד נתפס להודיה שגויה רשאי בית הדין להתיר לו לחזור ממנה כשהיא בעלת אופי של טיעון משפטי.

ראו פסק הדין בענין אברהם ניניו[1. ע"ע 1073/00 אברהם ניניו נ' אופן בע"מ, 1.9.03- סעיף 5 (ד)- (ז) לפסק הדין].

7. בטרם יחליט בית הדין לשנות החלטת ביניים, עליו ליתן לצדדים הזדמנות להגיב לאפשרות כזו ומשניתנה ההחלטה החדשה, עליה להיות מנומקת.

ראו פסק הדין אילנה בן עזרא[1. דב"ע נו/3-190 אילנה בן-עזרא נ' מדינת ישראל, 25.5.96 – סעיפים 4 ו – 10 לפסק הדין].

8. בעל דין המבקש לבטל החלטה שניתנה בהיעדרו או לשנותה לא יבחר בדרך של ערעור, אלא יפנה לגורם שקיבל את ההחלטה ויגיש בקשה מתאימה בעניין.

ראו פסק הדין בענין שמעון ראם[1. דב"ע נז/3-137 שמעון ראם נ' מועצה מקומית עתלית, 2.3.97 – סעיף 5 לפסק הדין].

מראה מקום

מאמרים קרובים