עולם העבודה | אוקטובר 17, 2023

א. מכרזים – כללי

1 מניעה של עובד מלהציג את מועמדותו במכרז לאיוש משרה פנויה במפעל שבו הוא מועסק פוגעת בחופש העיסוק שלו. העובד זכאי להזדמנות שווה והוגנת להציג את מועמדותו במכרזים לתפקידים שבעיניו מהווים קידום.

ראו לענין זה פסק הדין בענין צים חברת השייט בישראלית בע"מ1 בית הדין הוסיף כי מעסיק המונע מעובד להתקדם במקום העבודה מתוך מניע שרירותי או לא ענייני מפר את זכותו של העובד לחופש העיסוק וכי ברי שזכותו של העובד לעסוק במקצוע שבחר תרוקן מתוכן אם היא לא תכלול את האפשרות להתפתח במקצועו ולהתקדם בסולם הדרגות במפעל.

2. ביטולו של מכרז לא ייעשה אלא בהתקיים שיקולים כבדי משקל, מקום בו נמצא כי נפל פגם מהותי בהליכי המכרז או בהמלצת הוועדה, ממין אותם פגמים היורדים לשורשו של עניין והפוסלים מיניה וביה החלטתה של רשות ציבורית; כגון שיקולים זרים שאינם ממין העניין, כאלה הנגועים בהפליה, או בנגיעה אישית, או בהפרת זכות יסודית, כזכות לשוויון להגינות, או זכות הטיעון, או שנהגו כלפי משתתפים במכרז בניגוד לכללי הצדק הטבעי ושלא בתום לב ובמיוחד כמתחייב מיחסי עבודה.

ראו פסק הדין גילה שנער2.

3. מקום שהמכרז לוקה בפגם מהותי שיש לו השלכה על כלל הציבור, כגון הפליה בין מועמדים הכשירים לגשת למכרז, על רקע מיגדר, או לאום, או גיל וכיוצ"ב, ברור מאליו שדינו של המכרז להיפסל ולהתבטל ומתחייב פרסומו מחדש, גם אם לא עלתה בקשה מפורשת כזו על ידי מי מהצדדים לדיון.

האמור נקבע בפסק הדין בענין חנה פרץ3. בית הדין הוסיף כי דברים אלה תקפים מאליהם גם לדיוניה של ועדת הבחירה, אילו נפל פגם ממין זה במהלכם, שיש לו כאמור השלכה על כלל הציבור. ואולם, באשר לאותו מקרה נקבע בדעת רב כי אין המדובר בהפרה מהותית כלפי כלל הציבור. הפרה, שיש בה כדי להצדיק פגיעה בזכויותיהן של שתי המועמדות למכרז בכלל ובזכויותיה של הזוכה בו בפרט, ככל שבית הדין יורה על ביטולו של המכרז ופרסומו מחדש.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

  1. עס"ק 400024/98 הסתדרות העובדים החדשה – האיגוד הארצי לקציני הים נ' צים חברת השייט הישראלית בע"מ, פד"ע לו 97
  2. ע"ע 1070/01 גילה שנער נ' נציב שירות המדינה, 25.4.01
  3. עא"ח 1020/02 חנה פרץ נ' המוסד לביטוח לאומי ורחל כהן, 5.8.02

מאמרים קרובים