עולם העבודה | אוקטובר 16, 2023

תוכן עניינים

 1. כללי – מתי מוסמך בית הדין לעבודה להעניק סעד זמני »
 2. דיון בבקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד או במעמד שני הצדדים »
 3. מתן סעדים ארעיים »
 4. שקילת מאזן הנוחות בהכרעה בדבר מתן סעד זמני או ארעי »
 5. שקילת מאזן נוחות באכיפת יחסי עבודה »
 6. הצהרת גור אריה »
 7. שיהוי וניקיון כפיים »
 8. צו עשה לעומת צו מניעה »
 9. סעד זמני המתבטא בחיוב כספי »
 10. צו מניעה – ביד קמוצה ובמשורה »
 11. אופן הדיון בהליך הזמני וההחלטה »
 12.  סמכותו של בית הדין להעניק סעד זמני לנתבע »
 13. התערבות ערכאת הערעור במתן סעד זמני »
 14. עיקול זמני »
 15. עיכוב יציאה מהארץ »
 16. כינוס נכסים »
 17. ערובה לסעד זמני וחילוטה »
 18. עיכוב ביצוע של סעד זמני  »

לפרק הנוגע לצווי מניעה (על סוגיהם השונים) בדיני עבודה לחצו – כאן.

א. כללי – מתי מוסמך בית הדין לעבודה להעניק סעד זמני

1. סמכותו הטבועה של בית-הדין בעת העניקו סעד שבשיקול דעת הוא להתנותו בתנאים, ובסוג התנאים שייראו לו צודקים בנסיבות העניין.

האמור נקבע בפסק הדין בענין תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ1.

2. סעד זמני נועד לשמר מצב קיים. משכך צד המעוניין בשימור כאמור, ראוי הוא שיבקש סעד זמני.

כך למשל בפסק הדין בענין איילת שושני ג'ינו2 נקבע כי מקום שהעובדת נמנעה מלבקש סעד זמני בדבר החזרתה לעבודה וזה הוגש רק במסגרת ערעור שכנגד שהוגש לבית הדין הארצי  – אין להשיבה לעבודה, חרף פגמים שנמצאו בפיטוריה.

בענין ישראל חיים פלס3 נקבע שמטרת הסעד הזמני היא להותיר את מסכת הנסיבות כמות שהיא, ולמנוע מצב שבו אחד הצדדים משנה את מצב העובדות לרעת הצד שכנגד במהלך הזמן שבין הגשת התביעה לבין הכרעת בית הדין, ומשנה את מארג הזכויות שבין הצדדים. באותו מקרה בית הדין הארצי דחה בר"ע שעניינה דחיית בקשה למתן סעדים זמניים שעיקרם אכיפת הסכם פרישה, אף שהוכח קיומה לכאורה של עילת תביעה. זאת, נוכח זהות הסעדים שבבקשה לסעדים שהתבקשו בתביעה העיקרית, נוכח מאזן הנוחות שאינו נוטה לטובת המבקש ובשים לב לכך שהסעד הינו כזה הניתן לפיצוי כספי.

3. תקנות סדר הדין האזרחי

בתקנות סדר הדין האזרחי, (תיקון 6) התשס"א -2001, פורטו התנאים שבהם יעניק בית המשפט סעד זמני לפני הגשת תובענה, עם הגשתה ולאחריה. מדובר בתיקון של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ועיקרו במתן סמכות לבית המשפט ליתן סעד זמני "על בסיס ראיות מהימנות לכאורה".

תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), בנוסחן החדש, מאמצות הסדר זה בשינויים מסוימים – ראו סעיף 95 לתקנות סדר הדין האזרחי. תקנות אלו הוחלו בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב– 1991.

כל אימת שתקנות סדר הדין האזרחי לא סותרות את הוראת תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב – 1991, רשאי בית הדין לאמצן מכוח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

 1. דב"ע שן/ 6-9 קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ ואח' נ' תנובה, מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, 6.9.90
 2. ע"ע 36316-06-12 עירית רמת השרון נ' איילת שושני ג'ינו, 24.2.15
 3. בר"ע 5497-12-12 ישראל חיים פלס נ' גני עומר בע"מ, 18.12.12

מאמרים קרובים