עולם העבודה | אוקטובר 17, 2023

תוכן עניינים

 1. מבוא »
 2. הגדרת שביתה »
 3. שביתה פוליטית »
 4. השבתה »
 5. שביתה וההשבתה – כחלק מהמשפט הקיבוצי »
 6. סמכות ההכרזה על השביתה »
 7. חובת מתן הודעה מראש על שביתה »
 8. מתי השביתה תוכר כלגיטימית »
 9. השבתת מגן »
 10. שביתה בלתי מוגנת »
 11. מותר והאסור בשביתה »
 12. תוצאותיה המשפטיות של השביתה בהיבט של היחסים בין העובד לבין המעסיק »
 13. צווי מניעה נגד שביתה »
 14. ההתייחסות החקיקה לשביתה לעניין פטור, הארכת מועדים וזכאות להחזר »
 15. התייחסות הוראות החוק לשביתה »
 16. סיכום »
 17. מראה מקום »

א. מבוא

1. זכות השביתה אינה כתובה במפורש במעשה חקיקה, היא עולה מאמנת העבודה הבין-לאומית בעניין חופש ההתאגדות והזכות למו"מ קיבוצי, שאושרה על-ידי ישראל, וכן היא משתמעת מההוראות שבחוקי העבודה השונים.

האמור נפסק בעניין החברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל[1. דיון (ארצי) לא/4-4  ועד פועלי החברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בע"מ נ' החברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בע"מ  ד(1) 122].

כך, נפסק בעניין הבנק המזרחי[1. דיון (ארצי)  נב/37-4 ‎בנק המזרחי המאוחד בע"מ‎ ‎נ' נכסים מ.י. בע"מ, פ"ד כה(1) 053] כי חופש השביתה אינו מעוגן בחוק, וכי הוא נמנה עם החירויות המוכרות בדין הבינלאומי.

בישראל, כבמדינות רבות אחרות, עולות הזכויות האמורות מעצם מהותם של יחסי העבודה הקיבוציים, מההכרה בחופש ההתאגדות ובמשא-ומתן הקיבוצי[1. דיון (ארצי) לז/4-13 מועצת פועלי רמת-גן וגבעתיים נ' "אלקו" חרושת אלקטרו-מיכנית בע"מ, ט(1) 113;  בג"ץ 253/64 ג'ריס נ' הממונה על מחוז חיפה,  11.11.1964; דבע (ארצי) נז/4-16 מרכז השלטון המקומי בישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לב(1999) 1; עסק (ארצי) 17/99 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' כור תעשיות בע"מ, לד(1999) 510].

כך גם נפסק, כי מעמדה החוקתי של חירות השביתה נובע מחופש ההתאגדות, שאף הוא זכות יסוד במשפט הישראלי – זכות יסוד בעלת מעמד חוקתי שווה לזכויות חוקתיות אחרות[1. ע"ע 1218/02‏  Xue Bin‏ נ' חברת א. דורי, חברה לעבודות הנדסיים בע"מ, פ"ד לח(2003) 650].

2. חופש השביתה והזכות לשבות הינן זכויות יסוד, ומשום כך הן שרירות וקיימות בכל היקפן כל עוד לא הוגבלו על-פי חוק.

האמור נפסק בעניין רשות שדות התעופה[1. דיון (ארצי) מח/41-20 הסתדרות האקדמים במדעי החברה והרוח נ' רשות שדות התעופה, יט(1) 449]. כן נפסק, כי לזכות השביתה מעמד בכורה משפטי של זכות יסוד, אשר בעטיו מותנית כל הגבלה שלה בביצועה של פעולה משפטית קודמת בעלת אופי חקיקתי מוגדר.

כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

מאמרים קרובים