עולם העבודה | מאי 29, 2021

תוכן עניינים

 1. כללי »
 2. פירושים »
 3. אין להעסיק נער כחניך »
 4. תוכנית חניכות »
 5. תקופת החניכות »
 6. גיל והשכלה »
 7. מספר החניכים »
 8. איסור להעסיק חניכים ונערים »
 9. איסור תשלום »
 10. דין חניך שמלאו לו שמונה עשרה שנה »
 11. עידוד חניכות »
 12. הודעה לממונה »
 13. פנקס החניכים »
 14. חובות המעסיק »
 15. שכר עבודה לחניך »
 16. חובות החניך »
 17. התרת הקשר »
 18. הפסקת החניכות »
 19. חובת הודעה »
 20. יישוב סכסוכים »
 21. שיעורי מקצוע מאושרים »                                 
 22. בחינת ותעודת מקצוע »
 23. הוראות מעבר »
 24. מינויים »
 25. מועצת החניכות וסמכויותיה »
 26. הרכב המועצה »
 27. ועדת החניכות »
 28. סמכויות הועדה »
 29. תקופת כהונה »
 30. סדרי העבודה »
 31. פיקוח »
 32. עבירות ועונשין »
 33. אחריותם של חברי ההנהלה ושל מנהלים »
 34. המדינה כמעסיק »
 35. ביצוע ותקנות »
 36. העברת סמכויות »
 37. חלות החוקים על החניכים »

א. כללי

חוק החניכות, תשי"ג – 1953 עניינו בילדים ובבני נוער הרוכשים מקצוע בעבודה מעשית.

האמור צוין בפסק הדין בענין אלוניאל בע"מ1  במסגרתו עמדה כב' הש' ח. טרכטינגוט על ייחודיות העסקתם של צעירים ובני נוער ובהקשר לכך על זכותם של אלה להתאגד.

ב. פירושים

 • חוק החניכות, תשי"ג – 1953

 • פירושים
 • 1. (א) בחוק זה –
 •            "נער" פירושו – מי שעדיין לא הגיע לגיל 18;
 •            "מקצוע" פירושו – משלח יד שהוכרז בצו כמקצוע שיירכש בדרך חניכות;
 •            "חניך" פירושו – נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק זה, לרבות בבית ספר תעשייתי שעל יד המפעל שבו הוא עובד והממונה על החניכות אישר את בית  הספר לענין חוק זה.
 •            "בית ספר מקצועי" פירושו – בית ספר שאושר לענין חוק זה על ידי שר החינוך והתרבות באכרזה שפורסמה ברשומות2.
 • (ב)  לענין חוק זה, רואים נער כמועסק, ואת מי שהנער עובד אצלו – כמעסיקו, אם הנער עובד –
 • (1)   אצל הוריו לצורך עסקם או משלח ידם, או
 • (2)   בכל מפעל שהוא, אף אם העבודה אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה מקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית, אך להוציא בית ספר מקצועי.
 1. תפקידו של חוק החניכות הוא לסייע לבני נוער (עד גיל 18) ללמוד מקצוע שהוכרז כ"מקצוע חניכות" תוך כדי עבודה, בדרך שיטתית ובפיקוח.
 2. הנער רוכש את המקצוע במהלך עבודה מעשית מודרכת ולימודי השלמה בשיעורי מקצוע שאושרו לכך במיוחד בבתי ספר מקצועיים שהוכרזו ע"י שר הכלכלה.
 3. בהתאם לחוק רואים את הנער כמועסק ואת מי שהנער עובד אצלו כמעסיק, אך ורק לצורך חוק החניכות.
 4. האמור נפסק בפסק הדין בענין נתן סברינסקי3 וכן נפסק כי החניכים לא הופכים לעובדים רגילים של המעסיק או לעובדי מדינה, כשמדובר בתע"ש.

ג. אין להעסיק נער כחניך

 • חוק החניכות, תשי"ג – 1953

 •  
 • אין להעסיק נער אלא כחניך
 • 2. (א)  לא יועסק נער במקצוע אלא כחניך; יוצא מכלל זה נער שקיבל על פי סעיף 22 תעודה לאותו מקצוע, או שעמד בבחינה וקיבל תעודת גמר באותו מקצוע מבית ספר מקצועי.
 • (ב)  הממונה על החניכות רשאי להתיר העסקת נער במקצת שלא כחניך באחד המקרים האלה:
 • (1)   (נמחקה);
 • (2)   אם לדעתו, ובשים לב לסגולות הנער, יהיה זה לטובתו שיועסק שלא כחניך;
 • (3)   אם הנער עובד אצל הוריו.

ד. תוכנית חניכות

 • חוק החניכות, תשי"ג – 1953

 • תכנית חניכות
 • 3. שר העבודה, אחר התיעצות בשר החינוך והתרבות, יקבע לכל מקצוע תכנית חניכות לשלביה השונים. הודעה על קביעת תכנית חינוכית תפורסם ברשומות והתכנית גופה תפורסם בדרך שהשר ימצא לנכון.

ה. תקופת החניכות

 • חוק החניכות, תשי"ג – 1953

 • תקופת החניכות
 • 4. (א)  שר העבודה יקבע בתקנות את תקופת החניכות, בין בדרך כלל ובין למקצוע מסויים.
 • (ב)  הממונה על החניכות רשאי, בתנאים שיקבע, לקצר את תקופת החניכות של חניך פלוני בהתחשב בידיעותיו המקצועיות ובהשכלתו הכללית של החניך.
 •  (ג)   עבד נער במשלח יד לפני שהוכרז כמקצוע, רשאי הממונה על החניכות, בהתחשב  ידיעותיו המקצועיות של הנער, להורות שתקופת עבודתו באותו משלח יד לפני האכרזה תיזקף, כולה או מקצתה, לזכות תקופת החניכות, בתנאים שיקבע.
 • (ד)  הממונה על החניכות רשאי לקצר את תקופת החניכות של חניך בפרק זמן שאינו עולה על ששה חדשים, בהתחשב במועד גיוסו של החניך לצבא-הגנה לישראל.
 • (ה)  לענין חוק זה, "תקופת חניכות" – אף תקופת חניכות מקוצרת לפי סעיף זה במשמע.
כדי לראות תוכן רשימה זו עליכם לרכוש מנוי שנתי
רכשתם כבר מנוי?

מראה מקום

 1. סק (ת"א) 31826-10-14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסתדרות הנוער העובד והלומד – אלוניאל בע"מ,  6.5.16
 2. הסמכות הועברה לשר העבודה בי"פ תשי"ג מס' 309 מיום 3.9.1953 עמ' 1443; סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.06 עמ' 1312
 3. דב"ע לז/3-87 מדינת ישראל נ' נתן סברינסקי, פד"ע ט 245 ; ראו עוד: דב"ע נד/15-1084 אלי בוכניק נ' נסים פינס, 15.5.96  ; סע (ב"ש) 41787-02-10 אלסייד עארף נ' חלפי מוסך מרום הנגב בע"מ, 23.1.11

מאמרים קרובים